Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3098/17-02-2015) συνολικού προϋπολογισμού 153.750,00€ για την υλοποίηση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
18-02-2015
27-03-2015 17:00
κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942- 07959- 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» (Κωδ. Ε.Ε. 80670)
3098/17-02-2015

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 3098/17-02-2015)

Συνολικού προϋπολογισμού 153.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (125.00,00 €  χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση ΠΣ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στα πλαίσια του έργου με τίτλο «ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών» (Κωδ. Ε.Ε. 80670), στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ «304123», η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Πρόσκληση 21.1) του ΕΣΠΑ (2007-2013) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

 

 

 

Διάρκεια του έργου

 

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την παραλαβή του έργου του διαγωνισμού.

 

Αναθέτουσα αρχή

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942- 07959- 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

Η Διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ : 18/02/2015

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 23/03/2015

 

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27/03/2015 και ώρα 17:00.


 

Αποσφράγιση των προσφορών

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 2/4/2015 και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

 

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

 

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

 

Εναλλακτικές προσφορές

 

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

 

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

 

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.rc.uoi.gr. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο (την αντίστοιχη φόρμα δεδομένων) με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, ΤΚ, επάγγελμα, ΑΦΜ, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος.

 

 

Εγγύηση συμμετοχής

 

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 2% του προϋπολογισμού του Έργου (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι το ποσό των 2.500,00 Ευρώ (δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ).

 

Δημοσίευση

 

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και δημοσιεύθηκε:

 

·         Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 20-02-2015

 

·         Στον ελληνικό τύπο στις 20-02-2015 και ειδικότερα:

 

o        Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στις α) «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ», και β) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».

 

o        Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στις α) «ΠΡΩΪΝΑ ΝΕΑ», και β) «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».

 

o        Σε μία (1) Εβδομαδιαίας κυκλοφορίας Νομαρχιακή εφημερίδα α) «ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ»

 

·         Στα Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Επιμελητήριο Ηπείρου

 

·         Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Προγράμματος Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/ στις 17-02-2015

 

Η περιληπτική διακήρυξη του διαγωνισμού και το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκαν επίσης:

 

·         στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr, στις 18/02/2015.

 

·         Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) promitheus.gov.gr, στις 18/02/2015.

 

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της Περίληψης της παρούσας Διακήρυξης, στον μεν Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner