Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αρ.Πρωτ. Διαγωνισμού: 967/19-01-2015) για την προμήθεια Εντύπων και Γραφικής ύλης για τη Διεξαγωγή Συνεδρίων συνολικού προϋπολογισμού 2.400,00€
20-01-2015
04-02-2015 11:30
κα. Τζαφέα Όλγα, τηλ: 6984339607
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
967/19-01-2015

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 967/19-01-2015), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εντύπων και Γραφικής ύλης για τη Διεξαγωγή Συνεδρίων συνολικούπροϋπολογισμού 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.951,22 € χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (975,61€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α και 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (975,61€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β

e-max.it: your social media marketing partner