Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 6003/24-03-2015) συνολικού προϋπολογισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ»
27-03-2015
06-05-2015 17:00
Επιτροπή Ερευνών - Τμήμα Προμηθειών: Τηλέφωνο: +30 26510-07942 26510-07959 &26510-07952
ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΩΜΙΚΩΝ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΥΤΩΝ" (GOSHOMICS)
6003/24-03-2015

Ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (30.081,30€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 22.790,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (18.528,45€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 14.210,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.552,85€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ για τις ανάγκες του Έργου: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ "ΩΜΙΚΩΝ" ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΑΥΤΩΝ" (GOSHOMICS)» (Κωδ. Ε.Ε. 80886) το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) - Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία-Πράξη ΙΙ», κωδικός 09ΣΥΝ-23-990.

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν είτε για το σύνολο του διαγωνισμού, είτε για τις επιμέρους ομάδες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή μερικής προσφοράς είναι αυτή να αφορά το σύνολο της ομάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά (σε ξεχωριστό φάκελο) για κάθε ομάδα. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στην ομάδα ή ομάδες για τις οποίες γίνεται προσφορά.

Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις: (CPV):

33696500-0 (Ομάδα 1), 33790000-4 (Ομάδα 2)

 

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110, Μονάδα Προμηθειών (Γραφείο 9 – 1ος όροφος), τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510-07942, 07959, 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

 

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 06-05-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.

(β)   Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι την 06-05-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ)   Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

 

Αποσφράγιση των προσφορών

(α)   Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημοσία στις 07-05-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στην, Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110 (μικρή αίθουσα Συνεδριάσεων), Πανεπιστημιούπολη.

(β)        Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
 • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ – ή
 • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
 • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Άρθρα 6 και 7 της αναλυτικής διακήρυξης.
 • Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως, η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

 

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

 

Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι τις 04/09/2015.

 

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από Γραφείο 9 (1ος όροφος) της Επιτροπής Ερευνών, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ.Κ. 45110, τηλέφωνα επικοινωνίας: 26510-07942, 07959 & 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: eediagon@cc.uoi.gr. Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες. Η διακήρυξη του διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 6003/24-03-2015 βρίσκεται και στοsite της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr).

Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού (ανά ομάδα) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 Δημοσίευση

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και δημοσιεύθηκε:

 1. 1.Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 27/03/2015.
 2. 2.Στον ελληνικό τύπο στις 27/03/2015 και ειδικότερα:
 • Σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, ευρείας κυκλοφορίας, δηλαδή στις α) «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», και β) «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ».
 • Σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας στις α) «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», και β) «ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση στο επόμενο φύλλο, στις 26/03/2015:

 • Σε μία (1) Εβδομαδιαίας κυκλοφορίας Νομαρχιακή εφημερίδα: «Η ΕΡΕΥΝΑ»,
 1. 3.Στα Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Επιμελητήριο Ηπείρου
 2. 4.Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:http://www.rc.uoi.gr στις 27/03/2015.
 3. 5.Στο διαδίκτυο στη διεύθυνση του Προγράμματος Διαύγεια: https://diavgeia.gov.gr/.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο που ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Στην περίπτωση πολλών αναδόχων, το ποσό της δαπάνης δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο, θα επιμεριστεί αναλογικά με την αξία της κάθε σύμβασης σε όλους τους αναδόχους.

e-max.it: your social media marketing partner