Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Οι παλαιότερες Προκηρύξεις Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

14-11-2014
03-12-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23065/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

13-11-2014
01-12-2014 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.500,00€ συμπεριλαμβανομέν...

11-11-2014
28-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23053/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.640,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.772,36€ χωρίς ΦΠΑ)...

11-11-2014
26-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22988/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 6.300,00€...

10-11-2014
25-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22885/07-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Προμήθεια Υπηρεσιών Catering, συνολικούπροϋπολογισμού 1.700,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

10-11-2014
27-11-2014 11:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.357,72€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου...

04-11-2014
19-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 22431/03-11-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την Σίτιση σπουδαστών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

30-10-2014
14-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 21851/27-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 1.900,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.544,72€ χωρίς ΦΠΑ)...

20-10-2014
05-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20808/16-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (24.390,24€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (9.756,09€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού...

17-10-2014
03-11-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 20001/07-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 13.550,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

14-10-2014
29-10-2014 11:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19795/03-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Δυο (2) φωτογραφικών μηχανών & λοιπού εξοπλισμού», συνολικούπροϋπολογισμού 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.170,73€ χωρίς ΦΠΑ),...

09-10-2014
24-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19699/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 6.079,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.942,28€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.579,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.283,74€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν...

08-10-2014
23-10-2014 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19966/06-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.357,72€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας A, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος...

08-10-2014
23-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19690/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.130,08€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 8.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (6.504,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογού...

07-10-2014
22-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19643/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια «Άδειας χρήσης λογισμικού», συνολικούπροϋπολογισμού 5.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.634,15€ χωρίς ΦΠΑ)...

06-10-2014
21-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19566/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.845,53€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούν...

03-10-2014
20-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19509/01-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου, συνολικούπροϋπολογισμού 1.880,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.528,46€ χωρίς ΦΠΑ) ...

02-10-2014
17-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19338/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών & Ηλεκτροχημικών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 18.440,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (14.991,87€ χωρίς ΦΠΑ)...

30-09-2014
16-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19284/29-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΟΥ ΔΟΝΗΣΙΟΜΕΤΡΟΥ POLYTEC (POLYTEC LASER DOPPLER VIBROMETER) ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, συνολικούπροϋπολογισμού 140.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (113.821,14€ χωρίς ΦΠΑ)...

29-09-2014
14-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19128/25-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 100.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (81.544,72€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά τμήμα (ομάδα): 85.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (69.105,69€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος...

26-09-2014
13-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19126/25-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 3.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (2.439,02€ χωρίς ΦΠΑ) ...

26-09-2014
30-10-2014 16:00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 5839/20-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου: «ΝΑΝΟ- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΥΦΥΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ» (Κωδ. Ε.Ε. 81202). Προϋπολογισμός: 135.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (110.406,50€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (20.3...

26-09-2014
29-10-2014 16:00
Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18302/16-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του Έργου: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΩΝ ΜΟΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΛΕΙΟΜΟΡΦΟΥ ΓΛΟΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑΤΟΣ (DEDEVAP)» (Κωδ. Ε.Ε. 81173). Προϋπολογισμός: 94.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (76.910,57€ πλέον ΦΠΑ)....

25-09-2014
10-10-2014 12:30
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12953/24-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων (Ομάδα 2), συνολικού προϋπολογισμού 546,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

23-09-2014
09-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18668/22-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Αναλωσίμων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Γραφικής Ύλης, συνολικούπροϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 1.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 3.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για τ...

18-09-2014
03-10-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 18246/16-09-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 5.100,00€...

12-09-2014
14-10-2014 17:00
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Τακτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 17792/10-09-2014) Συνολικού προϋπολογισμού 145.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (118.495,93€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» για τις ανάγκες του έργου...

11-07-2014
28-07-2014 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14250/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, Γραφικής ύλης & Αναλωσίμων Η/Υ, συνολικούπροϋπολογισμού 56.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (45.528,46€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 4.470,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.634,15€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 6.000,00...

10-07-2014
25-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14242/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Χημικών & Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 41.450,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 31.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομ...

09-07-2014
24-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14241/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων & Αναλωσίμων Γραφείου, συνολικούπροϋπολογισμού 20.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 5.140,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠ...

08-07-2014
23-07-2014 12:30
Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 14162/08-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, συνολικούπροϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

03-07-2014
18-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 13525/01-07-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 2.790,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

01-07-2014
16-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 13142/25-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 14.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

27-06-2014
14-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 12953/24-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εντύπων, Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 954,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 546,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας...

16-06-2014
02-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9716/13-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

16-06-2014
01-07-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 23095/13-12-2013), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υγροποιημένων Αερίων & Αερίων (Ομάδα 2), συνολικούπροϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

13-06-2014
16-07-2014 17:00
Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19923/05-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ & Η) στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)» (Κωδ. Ε.Ε. 80977). Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Φυσικής, του...

12-06-2014
27-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11552/06-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 37.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 11.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, 3.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2...

06-06-2014
09-07-2014 17:00
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5509/18-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Έργου: «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (Κωδ. Ε.Ε. 81057). Τόπος παράδοσης ειδών: στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προϋπολογισμός: 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (89.430...

06-06-2014
14-07-2014 17:00
Ανοικτός διαγωνισμός (Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 11116/03-06-2014) Συνολικού προϋπολογισμού: 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ ούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο των Έργων που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού...

05-06-2014
20-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 11106/03-06-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Γραφικής Ύλης & Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 3.350,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

02-06-2014
18-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10786/29-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 6.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

29-05-2014
13-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10650/28-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 9.800,00€, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

26-05-2014
10-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 10268/23-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Οργάνων & Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 5.490,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

21-05-2014
05-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9942/20-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

20-05-2014
04-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9792/19-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

19-05-2014
03-06-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 9716/13-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικούπροϋπολογισμού 16.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ...

13-05-2014
28-05-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 7717/11-04-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, συνολικούπροϋπολογισμού 11.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1 και 2.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομά...

07-05-2014
22-05-2014 12:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 4437/05-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 4.100,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα: 1.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1, και 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2...

06-05-2014
21-05-2014 13:30
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 8840/02-05-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 71.630,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ή κατά ομάδα : 33.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 1,24.130,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ για το σύνολο της ομάδας 2 και 14.500,00€ συμπεριλ...