Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Ανοικτός διαγωνισμός (Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 11116/03-06-2014) Συνολικού προϋπολογισμού: 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ) για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ ούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
06-06-2014
14-07-2014 17:00
κ. Καρμίρης Ευάγγελος τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 – 07942 – 07959 – 07952 - FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Έργα που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-
11116/03-06-2014

Ανοικτός διαγωνισμός (Αρ. πρωτ. Διακήρυξής: 11116/03-06-2014) Συνολικού προϋπολογισμού: 152.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (123.983,74€ χωρίς ΦΠΑ),με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ ούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» στο πλαίσιο των Έργων που περιλαμβάνει ο «ΠΙΝΑΚΑΣ Ι» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013), για τα αντίστοιχα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής: 15/07/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τόπος παράδοσης : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Απόφαση έγκρισης διενεργείας διαγωνισμού της Επιτροπής Ερευνών:

(Αρ. Πρωτ : 6409/28-03-2014).

1. Αντικείμενο διαγωνισμού:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Κωδικοί CPV ομάδων διαγωνισμού:

38432200-4 (Ομάδα 1), 38433000-9 (Ομάδα 2), 33124100-6 (Ομάδα 3), 48480000-3 (Ομάδα 4), 31711422-7 (Ομάδα 5), 31710000-6 (Ομάδα 6), 31710000-6 (Ομάδα 7), 31710000-6 (Ομάδα 8), 38437000-7 (Ομάδα 9).

2. Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 – 07942 – 07959 – 07952 - FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Σύμβαση

Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.4013/2011, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,10%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

4.Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

(α) Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει στις 14/07/2014 και ώρα 14.00. Οι προσφορές αποστέλλονται ή προσκομίζονται σφραγισμένες, στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: Επιτροπή ερευνών 1ος Όροφος, Γραφείο 9, Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, Πανεπιστημιούπολη - Ιωάννινα – Τ. Κ. 45110.

(β) Στην περίπτωση αποστολής (με οποιονδήποτε τρόπο) της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί από το αρμόδιο πρόσωπο μέχρι τις 14/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε στην υπηρεσία έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

(γ) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

5.Αποσφράγιση των προσφορών

α) Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμό & Αξιολόγησης Προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των Προσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Γραφείο 9, Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

β) Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

6. Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Η διακήρυξη βρίσκεται αναρτημένη στο site της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (www.rc.uoi.gr).

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) και από γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής μέχρι και τις 14/07/2014 και ώρα 14.00 και να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και τις 14/07/2014 και ώρα 14.00. Η παραλαβή των εγγράφων θα γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942, 07952 & 07959 -FAX 26510-07951 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η παραλαβή των εγγράφων του διαγωνισμού μπορεί να γίνεται και με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ύστερα από σχετικό εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα του ενδιαφερόμενου και με δικές του δαπάνες.

7. Εγγύηση συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ ( ανά ομάδα ).

 8. Δημοσίευση

Η περιληπτική Διακήρυξη του Διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση και δημοσιεύθηκε:

  1. 1.Στο «Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 06/06/2014.
  2. 2.Στον ελληνικό τύπο και ειδικότερα στις εφημερίδες «Χρηματιστήριο», «Δημοπρασιών & Πλειστηριασμών», «Νέοι Αγώνες της Ηπείρου» στις 06/06/2014.
  3. 3.Στα Επιμελητήρια: Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Βιομηχανικό – Εμπορικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό – Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών, Επιμελητήριο Ηπείρου

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:http://www.rc.uoi.gr στις 06/06/2014.

e-max.it: your social media marketing partner