Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19923/05-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ & Η)
13-06-2014
16-07-2014 17:00
Πληροφορίες τεχνικής φύσεως Αναπλ. Καθηγητής κ. Μάνθος Νικόλαος τηλ. 26510-08524
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)
19923/05-11-2013

Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19923/05-11-2013), με σφραγισμένες προσφορές, κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΟΜΑΔΕΣ Α, Β, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ & Η) στα πλαίσια του Έργου με τίτλο «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΑΡΑΧΘΟ ΚΑΙ VJOSE (WWQM-AVR)» (Κωδ. Ε.Ε. 80977).

Τόπος παράδοσης ειδών: Τμήμα Φυσικής, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 92.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (75.479,67€ πλέον ΦΠΑ), ή κατά ομάδα 30.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24.796,75€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Α, 13.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (11.252,03€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Β, 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (10.569,11€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Δ, 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (8.130,08€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ε, 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (12.195,12€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας ΣΤ, 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.219,51€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Ζ και 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.317,07€ πλέον ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας Η.

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 17/07/2014, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: Τετάρτη 16/07/2014, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού (ανά ομάδα) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από τη Μονάδα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Πληροφορίες – διευκρινίσεις: Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07952 & 07959 (Φαξ: 26510 - 07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Μάνθο Νικόλαο στο τηλέφωνο 26510-08524, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

e-max.it: your social media marketing partner