Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 17792/10-09-2014) συνολικού προϋπολογισμού 145.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (118.495,93€ χωρίς ΦΠΑ), για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
12-09-2014
14-10-2014 17:00
κ. Καρμίρης Ευάγγελος τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510 – 07942 – 07959 – 07952 - FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΠΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΥΠ 1
17792/10-09-2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τακτικό Ανοικτό διαγωνισμό (Αριθ. Πρωτ. Διαγωνισμού 17792/10-09-2014)

Συνολικού προϋπολογισμού 145.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (118.495,93€ χωρίς ΦΠΑ), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητολογίου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» για τις ανάγκες του έργου «ΠΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΥΠ 1» (Κωδ. Ε.Ε 80669), στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 304123, η οποία υλοποιείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ (2007-2013) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς πόρους.

Κωδικός CPV: 72222300

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: Τρίτη, 14/10/2014 και ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: : Τετάρτη, 15/10/2014   και ώρα 10:00 π.μ

Αναθέτουσα αρχή

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που εδρεύει στο Β΄ ΚΤΙΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, 1ο ΟΡΟΦΟΣ στην Πανεπιστημιούπολη στα Ιωάννινα – ΤΚ 45110. Ο κ. Καρμίρης Ευάγγελος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος από πλευράς της Αναθέτουσας Αρχής, τηλέφωνο επικοινωνίας: 26510-07942- 07959- 07952 -FAX 26510-07951 -e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών:

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους σφραγισμένες. Οι προσφορές αποστέλλονται με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ή προσκομίζονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 14/10/2014 και ώρα 14:00 στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο φοιτητικών κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, Γραφείο 9, T.K. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΤΗΛ: 2651007942 & 2651007952 & 2651007959.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.     

Αποσφράγιση των προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης προσφορών την Τετάρτη, 15/10/2014 και ώρα 10:00 π.μ στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Γραφείο 9, Πανεπιστημιούπολη, 45110, Ιωάννινα), παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Εφόσον οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και νομιμοποιητικό έγγραφο εκπροσώπησης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που:

  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή
  • είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή
  • είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή
  • έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών

τα οποία πληρούν τους όρους ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίζονται στη διάκηρυξη.

Εναλλακτικές προσφορές

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού με Αριθ. Πρωτ. 17792/10-09-2014 βρίσκεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση: http://www.rc.uoi.gr.

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται και από τον Ειδικό Λογαριασμό Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τμήμα Προμηθειών, (1ος Όροφος - Γραφείο 9) και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier).

Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού και τους όρους της προκήρυξης μέχρι και τις 14/10/2014 και ώρα 14:00.

Εγγύηση συμμετοχής

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ (€) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι επτά χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και πενήντα λεπτά, (7.287,50€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

e-max.it: your social media marketing partner