Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 19699/02-10-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 6.079,00€
09-10-2014
24-10-2014 12:30
Καθηγητής κ. Καρακασίδης Μιχαήλ, τηλ: 26510-07276
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
19699/02-10-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 19699/02-10-2014), με σφραγισμένες προσφορές και δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων, συνολικούπροϋπολογισμού 6.079,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.942,28€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 1.579,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (1.283,74€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1 και 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (3.658,54€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2

e-max.it: your social media marketing partner