Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 24971/01-12-2014) για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικού προϋπολογισμού 23.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ
02-12-2014
17-12-2014 11:30
Καθηγήτρια κα. Μαρία Λουλούδη, τηλ: 26510-08418
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α-ΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ)
24971/01-12-2014

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, (Αριθμός Πρωτοκόλλου Διαγωνισμού: 24971/01-12-2014), με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα αναλάβει/ουν την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων συνολικούπροϋπολογισμού 23.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (18.772,36€ χωρίς ΦΠΑ) ή κατά ομάδα: 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (4.471,54€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 1, 10.590,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (8.609,76€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 2 και 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (5.691,06€ χωρίς ΦΠΑ) για το σύνολο της ομάδας 3

e-max.it: your social media marketing partner