Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τακτικός Ανοικτός διαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5509/18-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Έργου: «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟ
06-06-2014
09-07-2014 17:00
Επικ. Καθηγητή κ. Αναστασιάδη Στέργιο τηλ. 26510-08818
OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
5509/18-03-2014

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Τακτικός Ανοικτόςδιαγωνισμός, (Αρ. Πρωτ. Διαγωνισμού: 5509/18-03-2014), με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Έργου: «OFIDIA: ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (Κωδ. Ε.Ε. 81057).

Τόπος παράδοσης ειδών: στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Προϋπολογισμός: 110.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (89.430,89 € πλέον ΦΠΑ).

Γλώσσες: Ελληνική.

Χρόνος και τόπος αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη 10/07/2014, ώρα 10:00πμ, στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Κατάθεση προσφορών μέχρι: Τετάρτη 09/07/2014, ώρα 14:00, στο γραφείο 9 του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Β’ Κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, Πανεπιστημιούπολη, 45110 Ιωάννινα.

Εγγύηση Συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 5% επί του ως άνω αναφερόμενου προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής: Το Έργο εντάσσεται στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2007-2013» και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τη συγχρηματοδότηση εθνικών πόρων Ελλάδος και Ιταλίας. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.

Παραλαβή τεύχους προκήρυξης: Το τεύχος της διακήρυξης είναι αναρτημένο στον Διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (http://www.rc.uoi.gr). Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται επίσης και από το Τμήμα Προμηθειών της Επιτροπής Ερευνών, (γραφείο 9 - 1ος όροφος), του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, που βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη, στο Β’ κτίριο Φοιτητικών Κατοικιών, ΤΚ: 45110, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παραλαβή της διακήρυξης γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier (εφόσον αναληφθεί η δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή).

Πληροφορίες – διευκρινίσεις: Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: 26510 – 07942, 07952 & 07959 (Φαξ: 26510 - 07951, e-mail: eediagon@cc.uoi.gr).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τον Επικ. Καθηγητή κ. Αναστασιάδη Στέργιο στο τηλέφωνο 26510-08818, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

e-max.it: your social media marketing partner