Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
29-07-2021
23-08-2021
Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό α) βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων σε τρόφιμα και υλικά συσκευασίας β) αντιοξειδωτικών σε τρόφιμα....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ Η2 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ (Eco-Bio-H2-FCs)
29-07-2021
23-08-2021
Η σύνθεση και ο δομικός, μορφολογικός και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός προσροφητικών και καταλυτικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν ως υπομονάδες του συστήματος (ΕΕ1 έργου), μελέτη δραστικότητας, σταθερότητας, εκλεκτικότητας των καταλυτών (ΕΕ2) και συμμετοχή στην κατασκευή και βελτιστοποίηση συστήματος καθαρισμού υδρογόνου (ΕΕ4)....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
29-07-2021
23-08-2021
Ανάπτυξη υποδομής μετάφρασης και υποστήριξης εκτέλεσης για την τοπική και απομακρυσμένη επιτάχυνση παράλληλων εφαρμογών σε περιβάλλοντα κοινόχρηστης και κατανεμημένης μνήμης. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2, ως μέρος των παραδοτέων Π1.2.1 και Π1.2.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
28-07-2021
23-08-2021
Μικροδοσιμετρικοί υπολογισμοί σε υπο-κυτταρικό επίπεδο με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (GEANT4) για την μελέτη της σχετικής βιολογικής αποτελεσματικότητας (RBE) δέσμης ενεργητικών πρωτονίων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
28-07-2021
23-08-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3):«Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
22-07-2021
06-08-2021
Το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας αφορά στη σχεδίαση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης για την ανάκτηση ιατρικής εικόνας μέσω της αξιοποίησης συμπληρωματικής πληροφορίας που παρέχεται από εικόνες πολλαπλών τύπων που λαμβάνονται με διαφορετικούς τρόπους καταγραφής. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΕΕ1.4, ως μέρος των παραδοτέων Π1.4.1 και Π1.4.3. ...

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
20-07-2021
04-08-2021
Μετατροπή των σεναρίων για χρήση στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (μέρος του Παραδοτέου D4.1.1: Capturing the assets imported in the scenarios)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
20-07-2021
04-08-2021
VR Scenarios Development (μέρος του Παραδοτέου D5.1.3: VR Scenarios Developments)....

VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
20-07-2021
04-08-2021
Παραγωγή υλικού για εκπαίδευση των επαγγελματιών του τουρισμού στην πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας (μέρος του Παραδοτέου D6.1.2: Training of tourism professionals in VR platform)....

e-Pedagogy and Virtual Reality Based Robotic Blended Education (JANUS)
20-07-2021
04-08-2021
Συνεισφορά στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΠ) και συγκεκριμένα σχετικά με τις προδιαγραφές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος της πλατφόρμας. Υποστήριξη για την δημιουργία Διδακτικών Δραστηριοτήτων Μάθησης και υλοποίησης εργασιών αξιολόγησης (ΙΟ3), συμβολή στο σχεδιασμό του οδικού χάρτη που αφορά στις ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία της συλλογής δεδομένων και ανάλυσης της εκπαιδευτικής διάστασης των πληροφοριακών εφαρμογών που υλοποιούνται. (ΙΟ5)....

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - RecomARhotel
20-07-2021
04-08-2021
«Υπεύθυνος/η για την οικονομική οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με τον Ανάδοχο του έργου για διοικητικά / διαχειριστικά θέματα, υποστήριξη της ερευνητικής ομάδας στη δημιουργία των τεχνικών εκθέσεων αναφοράς (ΠΕ3), (ΠΕ4), (ΠΕ5)»....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
20-07-2021
04-08-2021
Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος για τη διαχείριση χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα υποστηρίζει παράλληλη επεξεργασία ερωτημάτων και τεχνικών ανάλυσης δεδομένων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.2, ως μέρος των παραδοτέων Π1.2.1 και Π1.2.3. ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
16-07-2021
02-08-2021
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και υποστήριξη στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου του μοντέλου πολιτιστικών υπηρεσιών HERMES. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και θα αξιολογεί (σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις), τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών / προϊόντων που έχουν εφαρμοστεί και δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στο έργο και συνδ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
15-07-2021
30-07-2021
Παρακολούθηση μικροβιακής χλωρίδας των επιλεγμένων οξυγαλακτικών βακτηρίων στις πιλοτικές εφαρμογές....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
15-07-2021
30-07-2021
Διαλειτουργικότητα και Διασύνδεση Συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Επικουρικό έργο στην Αξιολόγηση των μεθόδων σε Πραγματικούς Ασθενείς. ...

A MULTIDISCIPLINARY APPROACH FOR THE STRATIFICATION OF PATIENTS WITH CAROTID ARTERY DISEASE (TAXINOMISIS)
14-07-2021
29-07-2021
Πακέτο εργασίας «WP3, Task 3.1. Computational model of plaque progression»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
14-07-2021
29-07-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
14-07-2021
29-07-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
14-07-2021
29-07-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου». Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής». Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων». Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις». Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
13-07-2021
28-07-2021
Εμπλουτισμός επιλεγμένων τροφίμων της Ηπείρου με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά: Εμπλουτισμός τροφίμων με αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά. Χημικές και βιοχημικές αναλύσεις προϊόντων-βασική σύσταση, φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, αρωματικό δυναμικό, βιοδραστικές ενώσεις και βιοδράσεις, και επίσης οργανοληπτική αξιολόγηση. Εφαρμογή κλασικών, φωτομετρικών και ενόργανων μεθόδων ανάλυσης. Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων. Δράσεις δημοσίευσης / δημοσιότητας και προβολής....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
09-07-2021
26-07-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ3 και ΠΕ5 με αντικείμενο την καταγραφή και χαρακτηρισμό του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση....

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (ΣΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ -ΟΜΙΚΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΩΝ - PATHAGE
09-07-2021
26-07-2021
Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΠΕ1, ΠΕ3 και ΠΕ5 με αντικείμενο την καταγραφή και χαρακτηρισμό του μεταβολώματος που σχετίζεται με την υγιή γήρανση....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
07-07-2021
22-07-2021
Εκπόνηση έρευνας διεθνούς κύρους στην σχεδίαση, υλοποίηση και αναλυτική/πειραματική αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστικής νέφους για την ασφαλή και αποδοτική εκτέλεση υπολογισμών και επεξεργασία δεδομένων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα εικονικοποίησης πόρων με χαμηλές επιβαρύνσεις. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.5, ως μέρος των παραδοτέων Π1.5.1, Π1.5.2, Π1.5.3 και Π1.5.4. ...

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (EPIRUSCOSMECEUTICALS)
06-07-2021
21-07-2021
Ανάλυση Εκχυλισμάτων στην ΕΕ2: «Ανάλυση Εκχυλισμάτων»....

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
02-07-2021
19-07-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ ΩΣ ΝΕΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΣΚΗΣ»
02-07-2021
19-07-2021
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΕΕ 4): Προσδιορισμός δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ορό, επίπεδα της μυοσκελετικής ισομορφής στον ορό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης.   Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΕΕ 8): Ανάλυση των επιπέδων της μυοσκελετικής ισομορφής στον ιστό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα....

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
30-06-2021
15-07-2021
Συνεισφορά στον σχεδιασμό και υποστήριξη στη δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου του μοντέλου πολιτιστικών υπηρεσιών HERMES. Το επιχειρηματικό σχέδιο θα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής και θα αξιολογεί (σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις), τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών / προϊόντων που έχουν εφαρμοστεί και δοκιμαστεί κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε στο έργο και συνδ...

Η αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολλαπλασιαστικός παράγοντας πολιτιστικής ενδυνάμωσης διαμέσου κοινωνικών διαγωνισμών
30-06-2021
15-07-2021
Έρευνα, σχεδιασμός και συλλογή υλικού για την δημιουργία του   του Διασυνοριακού Καταλόγου πολιτιστικών υπηρεσιών, προϊόντων και μεθοδολογίας παρέμβασης με στόχο την ενδυνάμωση των HERMES κοινοτήτων. Ο κατάλογος θα βασιστεί στην ανάπτυξη δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών μέσω της δικτύωσης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Ο κατάλογος θα είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή. (WP3)...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
30-06-2021
15-07-2021
Συμμετοχή στην έρευνα  και βιβλιογραφική ανασκόπηση για το απαραίτητο πλαίσιο ικανοτήτων για την 4η Βιομηχανική Επανάσταση (I4.0) , στον προσδιορισμό των ικανοτήτων και στον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός συστήματος καταγραφής και παρακολουθησης και συμμετοχή στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση των εργαστηρίων εκπαίδευσης και διενέργεια δοκιμών αξιολόηγησης με φοιτητές (WP2). Συμμετοχή στην αξιολόγηση /επικαιροποίηση του μοντέλου που θα αποτυπώνονται οι καλές πρακτικές σχετικά με επιτυχημ...

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
29-06-2021
14-07-2021
Αναφορά Εργασιών για την επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με το σύστημα ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
29-06-2021
14-07-2021
Αναφορά Εργασιών για την επιστημονική υποστήριξη και μεταφορά τεχνογνωσίας αναφορικά με το σύστημα ζεύξης ορατού φωτός. Υλοποίηση οπτικού κυκλώματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός....

VISIBLE LIGHT COMMUNICATIONS IN COMMUNICATIONS, MARKETING, TRANSPORT, LOGISTICS, CULTURAL AND TOURIST INDUSTRIES (VIOLIN)
29-06-2021
14-07-2021
Ανάπτυξη και υλοποίηση οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός. Αναφορά δοκιμαστικών ελέγχων του οπτικού συστήματος ζεύξης ορατού φωτός, αναφορά σφαλμάτων και επικαιροποίησή του. Πρώτο πρότυπο προϊόντος ζεύξης ορατού φωτός....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
29-06-2021
14-07-2021
Ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών ηλεκτρονικών διατάξεων και εφαρμογών υψηλής λειτουργικότητας και αξιοπιστίας στην επιστημονική περιοχή των μετρήσεων και επεξεργασίας παραμέτρων διάδοσης σήματος. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 και Π1.3.3. ...

Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
28-06-2021
13-07-2021
Ο/η συνεργάτης θα υποστηρίξει την ομάδα έργου σε όλο το στάδιο υλοποίησης των παραδοτέων του. Συγκεκριμένα, θα υποστηρίξει τη διοικητική οργάνωση έργου, επικοινωνία με εταίρους, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Επίσης, θα υποστηρίξει την ομάδα στην διαδικασία αναζήτησης & αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αναγκών για θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης & I4.0 μέσω επικοινωνίας και συνεργασίας με stakeholders, τον καθορισμό της μεθοδολογία...

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
28-06-2021
13-07-2021
Συμμετοχή στην έρευνα για την υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με την εκτίμηση/αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ΕΕΚ. Σχεδιασμός και δημιουργία στοχευμένων διαδικτυακών ερωτηματολογίων (ελληνικά) που θα απευθύνονται στους ΕΕΚ και θα αποτελέσουν τον βασικό εργαλείο αξιολόγησης των ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα ερωτηματολόγια θα αξιολογηθούν από πιστοποιημένους ΕΕΚ. Συλλογή, επεξεργασία, ποιοτική και ποσοτική στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα (ΙΟ1)....

Ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών, με τη βοήθεια ψηφιακών παιδαγωγικών δεξιοτήτων
28-06-2021
13-07-2021
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση και διαχείριση έργου, υποστήριξη και ενημέρωση των εταίρων για οικονομικά/διαχειριστικά θέματα, ευρωπαϊκούς κανονισμούς, υποβολή οικονομικών αναφορών για όλο το εταιρικό σχήμα, επικοινωνία με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ), παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων, συμμετοχή στην προώθηση και επικοινωνία του έργου (WPM)...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
28-06-2021
13-07-2021
Ανάπτυξη, έλεγχος και λειτουργία νανομετρικών κυκλωμάτων/συστημάτων βασισμένων σε υπερταχέα FPGA. Συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενσωματωμένου υλικολογισμικού σε VHDL για τον έλεγχο των οπτικών ζεύξεων του συστήματος και στην ανάπτυξη των πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Επίσης συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων σκανδαλισμού. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 και Π1.3.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
28-06-2021
13-07-2021
Ανάπτυξη, έλεγχος και λειτουργία νανομετρικών κυκλωμάτων/συστημάτων βασισμένων σε υπερταχέα FPGA. Η ανάπτυξη των συστημάτων περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την κατασκευή της πλακέτας στην οποία θα εδράζονται τα FPGAs, τον σχεδιασμό και κατασκευή του συστήματος τροφοδοσίας, τον σχεδιασμό και υλοποίηση του συστήματος των υπερταχέων οπτικών ζεύξεων. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.3, ως μέρος των παραδοτέων Π1.3.1 και Π1.3.3. ...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
25-06-2021
12-07-2021
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης και συμμετοχή στα πακέτα εργασίας ΕΕ4, ΕΕ10....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
25-06-2021
12-07-2021
Μελέτη κοσμολογικών θεωριών τροποποιημένης βαρύτητας με την βοήθεια προσομοιώσεων Monte Carlo – Markov Chains σε παράλληλους υπολογιστές, χρησιμοποιώντας τα υπολογιστικά πακέτα MontePython/Class και COSMOMC/CAMB. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
25-06-2021
12-07-2021
Ανάλυση και απεικόνιση μεγάλου όγκου δεδομένων κατά τη σαρωτική φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-Χ. Χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης, πολυδιάστατων μεθόδων, νευρωνικών δικτύων, τεχνικών ελαχιστοποίησης, σε συνδυασμό με θεωρητικά μοντέλα εκπομπής ακτίνων-Χ και βάσεις δεδομένων παραμέτρων αλληλεπίδρασης ακτινοβολίας με την ύλη. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3. ...

Επίδραση του ενδοφυτικού εντομοπαθογόνου μύκητα Beuaveria bassiana σε αντιμετώπιση σημαντικών ζωικών εχθρών σε καλλιέργειες Πεπονίου και Φράουλας
25-06-2021
12-07-2021
Θα αξιολογηθούν οι απομονώσεις των μυκήτων των εμπορικών σκευασμάτων και του άγριου στελέχους σε εργαστηριακές και πραγματικές συνθήκες, θα αξιολογηθεί και η ενδοφυτικότητα τους ενώ θα αξιολογηθεί εργαστηριακά η συνδυαστική εφαρμογή του προαναφερόμενων σκευασμάτων της εταιρείας Basf. Ανάλογα με το στάδιο εφαρμογής των θα γίνεται και η σχετική ταυτοποίηση τους (μοριακή ή εργαστηριακή). Κατά συνέπεια, θα αναπτυχθεί μια «βάση δεδομένων» που θα περιέχει πληροφορίες για πρωτόκολλα καλλιέργειας, την τ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
24-06-2021
09-07-2021
Μονάδα Ανάλυσης Μοναδιαίων Κυττάρων (Single Cell Analysis Unit): Ανάλυση μεταγραφημάτων μοναδιαίων κυττάρων (single cell transcriptomics)....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 13
23-06-2021
08-07-2021
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 3) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 4) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 5) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 6) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο- συντονι...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
22-06-2021
07-07-2021
Υποστήριξη αξιολόγησης και βελτίωσης των αλγορίθμων από την χρήση σε πραγματικούς ασθενείς. Επιλογή και υποστήριξη δείγματος πραγματικών ασθενών για την πειραματική επίδειξη. Χρήση συσκευών RPM για την πειραματική επίδειξη σε πραγματικούς ασθενείς. ...

Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτων καταστάσεων υποτροπής - παρόξυνσης σε ασθενείς με ΧΑΠ
22-06-2021
07-07-2021
Ανάλυση και βελτίωση λειτουργικών απαιτήσεων του πρωτότυπου συστήματος. Έλεγχος-αξιολόγηση πρωτοτύπου PRECURSOR σε περιβάλλον εργαστηρίου με εφαρμογή του αναλυτικού σχεδίου δοκιμών. Προετοιμασία και υποστήριξη των τεχνικών διαδικασιών της φάσης της Πειραματικής Επίδειξης. ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
22-06-2021
07-07-2021
Το ερευνητικό αντικείμενο αφορά την μελέτη και σχεδίαση προηγμένων μεθοδολογιών και αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης και πιο συγκεκριμένα Εύκαμπτης Πληροφορικής, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την μοντελοποίηση συστημάτων και θα συνεισφέρουν στην Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.4 (παραδοτέα Π1.4.1 και Π1.4.3). ...

ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ
22-06-2021
07-07-2021
Συμμετοχή στο έργο «ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΑΠO ΚΑΡΚΙΝΟ» με αντικείμενο τις επιδημιολογικές αναλύσεις....

MEGATRON: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ 3D ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
18-06-2021
05-07-2021
Σχεδιασμός και υλοποίηση ευφυών μεθόδων, διαλειτουργικότητα και διασύνδεση συστημάτων, αξιολόγηση των μεθόδων σε πραγματικούς ασθενείς με χρήση μεθόδων ανάλυσης βάδισης. Επικουρικό έργο στην Υλοποίηση ευφυών μεθόδων εκτίμησης της κατάστασης του ασθενούς. ...

PROXIMIOT - PROXIMITY MARKETING PLATFORM
18-06-2021
05-07-2021
Ανάπτυξη λογισμικού συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας δεδομένων IοΤ του έργου Proximiot (μέρος της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2: Ανάπτυξη υποσυστημάτων)....