Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16294/2023
27-03-2023
06-04-2023
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
82983

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

 Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μονάδες, μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες

 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, βιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες) (που να αποδεικνύεται π.χ. με βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου, με συμβάσεις, κ.λπ.)

ON/OFF

 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2)

10 μονάδες (καλή γνώση) /15 μονάδες (πολύ καλή γνώση) / 20 μονάδες (άριστη γνώση)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε επιστημονικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο της θέσης

20 μονάδες

Εμπειρία στην ανάπτυξη ενζυμικών συστημάτων για την

τροποποίηση φυσικών προϊόντων (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου, ή διευθυντή εργαστηρίου, για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

10 μονάδες

Εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών συστατικών και στη χρήση αναλυτικών τεχνικών: Φασματοφωτομετρία UV/VIS, Χρωματογραφικές τεχνικές HPLC, Φασματοσκοπία FTIR (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 2 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή βιβλία, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα/υποτροφίες, ή βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου, ή διευθυντή εργαστηρίου, για εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους)

10 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της θέσης

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 4 μονάδες, Αριθμός παρουσιάσεων σε συνέδριο Χ 2 μονάδες
(μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες)

Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces (ΕΕ2) - Αξιολόγηση της βιοδραστικότητας (ΕΕ3).

e-max.it: your social media marketing partner