Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16239/2023
27-03-2023
06-04-2023
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ με πτυχιακή εργασία ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμολογία 1-10) x 2 μονάδες, (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β1 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Προγραμματιστική γνώση στην υλοποίηση εμπορικών πληροφοριακών συστημάτων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση δικτυακών διακομιστών διανομής δεδομένων (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

Εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση διακομιστών εφαρμογών νέφους, να αναφερθούν τα συστήματα (με βάση το βιογραφικό, βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων ή άλλα αποδεικτικά)

Μήνες επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες

(μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

Εξοικείωση με βασικές γνώσεις επιχειρηματικότητας

Μήνες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής απασχόλησης Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία: 15 μονάδες)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο του έργου (για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

5 μονάδες

Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το έργο (για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

15 μονάδες

Ανάπτυξη υπολογιστικής υποδομής για την διαχείριση υπηρεσιών νέφους. Αξιολόγηση συστημάτων ανοιχτού κώδικα εικονικοποίησης πόρων με έμφαση στην υποστήριξη εφαρμογών νέφους (ΠΕ 1.5).    

e-max.it: your social media marketing partner