Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
17-06-2021
02-07-2021
Συνεισφορά στο σχεδιασμό και μελέτη της αρχιτεκτονικής του πληροφοριακού συστήματος και ανάλυση απαιτήσεων και προδιαγραφών του ΚΕΕΠH (ΠΕ1), συμμετοχή στη μονάδα διαχείρισης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης του ΚΕΕΠΗ, συμμετοχή στη μονάδας ανάπτυξης λογισμικού (Software) και υλικού (Hardware) για εικονικά περιβάλλοντα (προσομοιώσεις/εκπαιδευτικά) και συνεισφορά στην ανάπτυξη συναφούς λογισμικού για την εξυπηρέτηση του έργου- συνεισφορά στην υλοποίηση εκθέσεων πεπραγμένων (ΠΕ2), συνεισφορά σ...

ΚΕΕΠΗ- Πρότυπο ΚΕντρο Εμβαθυμένης Εικονικής, Επαυξημένης και Μικτής Πραγματικότητας Περιφέρειας Ηπείρου
17-06-2021
02-07-2021
Οργάνωση της διαδικασίας ανάλυσης απαιτήσεων και καθορισμού των προδιαγραφών του συστήματος εικονικής, επαυξημένης και μικτής πραγματικότητας σχεδιασμού, (ΠΕ1), Οργάνωση και καθοδήγηση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Software) και της συστημάτων υλικού (Hardware) για εικονικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και οργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας του ΚΕΕΠΗ (ΠΕ2), Οργάνωση της μεθοδολογίας σχεδιασμού και της διαδικασίας ανάπτυξης και συντήρησης της on-line βάσης δεδομένων για την ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
17-06-2021
02-07-2021
Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1)....

ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΕΝΩΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ (BioPredictor)
16-06-2021
01-07-2021
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων έργου στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4: Αξιολόγηση και διάδοση αποτελεσμάτων....

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ (GENOPTICS)
16-06-2021
01-07-2021
Κύριο αντικείμενο είναι η συλλογή βιοδεδομένων για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών της πλατφόρμας GenOptics αλλά και την αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων αυτής μέσω του πιλοτικού σεναρίου του ορθοκολικού καρκίνου. Ειδικότερα, αντικείμενο της σύμβασης θα είναι ο συντονισμός της κλινικής μελέτης στην Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα η συλλογή και καταγραφή αναλυτικών κλινικοπαθολογικών δεδομένων ασθενών με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο οι οποίοι θα π...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟ-ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ (Fish_Superfoods)
16-06-2021
01-07-2021
Παραγωγή νέων λειτουργικών ιχθυο-υπερτροφών εμπλουτισμένων με βιοδραστικά συστατικά προερχόμενα από το μικροφύκος Σπιρουλίνα και με λιπίδια που χαρακτηρίζονται από αυξημένη οξειδωτική σταθερότητα (συμμετοχή στο πακέτο εργασίας του έργου ΕΕ1)....

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
16-06-2021
01-07-2021
Παραγωγή φυσικών βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ1). Παρασκευή νανο-φορέων βιοδραστικών ενώσεων και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ2). Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ3). Συμμετοχή στην πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών (συμμετοχή στην ΕΕ4). ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
16-06-2021
01-07-2021
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Μαθηματικών στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το λογισμικό αφορά τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές : Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική, Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Στατιστική και Ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1, Π1.1.2 και Π1.1.3. ...

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΒΑΘΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ RGB ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
16-06-2021
01-07-2021
ΕΕ5: Σχεδιασμός αλγορίθμου εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. ΕΕ6: Ανάπτυξη του λογισμικού εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. ΕΕ7: Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
14-06-2021
24-06-2021
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
11-06-2021
21-06-2021
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
11-06-2021
28-06-2021
Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου (EE4)....

Zr4+ MOFs με Εξαιρετική Ικανότητα Ρόφησης Τοξικών Ιόντων από το Νερό
10-06-2021
25-06-2021
«Μελέτες ρόφησης βαρέων μετάλλων από υδατικά διαλύματα»....

ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
10-06-2021
25-06-2021
Χαρακτηρισμός νανο-φορέων βιοδραστικών ενώσεων (συμμετοχή στην ΕΕ2). Παραγωγή μεμβρανών εργαστηριακής κλίμακας και χαρακτηρισμός (συμμετοχή στην ΕΕ3). Συμμετοχή στην πιλοτική βιομηχανική παραγωγή μεμβρανών (συμμετοχή στην ΕΕ4). Χαρακτηρισμός μεμβρανών πιλοτικής κλίμακας και διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης (συμμετοχή στην ΕΕ5). ...

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
10-06-2021
25-06-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs ». b) «D4. Investigation of the effects of the selected herbs on quality & organoleptic meat characteristics; The consumers attitude on novel chicken and pork meat». c) «D5. Ιnvestigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the potential environmental performance (Life Cycle Analysis) of the animal systems defined...

Διερεύνηση καινοτόμων στρατηγικών διατροφής με βάση τα βότανα, ώστε να μειωθεί η χρήση των αντιμικροβιακών ουσιών στην παραγωγή του χοιρινού και ορνίθειου κρέατος με ελάχιστες περιβαλλοντικές επιδράσεις
10-06-2021
25-06-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: a) «D3. In vivo validation of biological activity of herbal essential oils / extracts in broiler chickens and pigs». b) «D5. Investigation of the effects of the selected herbs as feed additives on the potential environmental performance (Life Cycle Analysis) of the animal systems defined by the different dietary treatments in poultry and pigs»....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΕ IR-ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΕΝΑΕΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (DRONES)
10-06-2021
25-06-2021
Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3): Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones. Χαρακτηρισμός ΦΒΣ με θερμογραφία (ΕΕ4). Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία. Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων. Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5) Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα Έκθεση αξιολόγησης συστήματος ...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-06-2021
23-06-2021
Ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση του λογισμικού των επιστημονικών υπολογισμών για το Τμήμα Φυσικής στα πλαίσια του έργου «ΔΙΩΝΗ». Το λογισμικό αφορά τις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές : Πειραματική Φυσική Υψηλών Ενεργειών, Πειραματική Πυρηνική Φυσική, Κοσμολογία, Φυσική του Ηλίου και του Διαστήματος, Μετεωρολογία και Κλιματολογία. Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-06-2021
23-06-2021
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1.3 (Ετερογενή Ψηφιακά Συστήματα) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους έρευνας διεπιστημονικού χαρακτήρα στις περιοχές της δοκιμής και της αξιόπιστης λειτουργίας ολοκληρωμένων κυκλωμάτων/συστημάτων, με την ανάπτυξη σχετικών τεχνικών, τη σχεδίαση και προσομοίωση κατάλληλων κυκλωμάτων που θα ενσωματώνουν τις ανωτέρω τεχνικές και με την μέτρηση των επιδόσεών τους. Στο έργο θα πραγματοποιηθεί ανάλυση των μηχανισμών απώλειας αξιοπιστίας (γήρανση, ακτινο...

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-06-2021
23-06-2021
Ανάπτυξη λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων που αφορούν την επιστημονική περιοχή της Υπολογιστικής Φυσικοχημείας. Ειδικότερα για την «Μελέτη ουσιών με βιολογική δράση μέσω προσομοιώσεων DFT και Μοριακής Μηχανικής».          Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στα πλαίσια του υποέργου 1 του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3....

ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
08-06-2021
23-06-2021
Μελέτη των ιδιοτήτων πολυμερικών βουρτσών και μικκυλίων με την βοήθεια προσομοιώσεων Μοριακής Δυναμικής σε παράλληλους υπολογιστές χρησιμοποιώντας το πακέτο προσομοίωσης LAMMPS.          Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στο πλαίσιο του υποέργου 1 του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1, ως μέρος των παραδοτέων Π1.1.1 και Π1.1.3....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-06-2021
22-06-2021
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκα...

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
07-06-2021
22-06-2021
Στοχευμένη ανάλυση μεταβολιτών ώστε να δημιουργηθούν πρωτόκολλα για μεταβολίτες γαλακτοκομικών, κρέατος, οίνων, ελαιόλαδου κλπ. Μεταβολικό προφίλ ώστε να μπορεί να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα και η ποιότητα επιλεγμένων τροφίμων. Ανίχνευση μη στοχευμένων μεταβολιτών (δακτυλικό αποτύπωμα) ώστε να μπορεί να αποδειχθεί για παράδειγμα η διάκριση δειγμάτων με βάση τη γεωγραφική τους προέλευση. Ανίχνευση άλλων μεταβολομικών παραγόντων ώστε να μπορεί να ταυτοποιηθεί η ύπαρξη βιοχημικών μεταβολών που προκα...

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
02-06-2021
30-09-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment». «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models». «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements». «WP8: Managemen...

Υλικά απελευθέρωσης ιόντων για επαγωγή αγγειογένεσης και αναγέννησης του δέρματος
02-06-2021
30-09-2021
Συμμετοχή στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: «WP3: Fabrications of collagen-based devices for first burned skin treatment». «WP4: Characterization and loading of the MILnCs and collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP5: In vitro studies of collagen-based 3D constructs and thermoresponsive sprays/microgels». «WP6: Validation of 3D scaffolds by human skin equivalent in vitro models». «WP7: In vivo assessment per ISO / EU regulations requirements». «WP8: Managemen...

ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΩΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΜΥΣ FMR1 KO
01-06-2021
16-06-2021
Προκλινικός συμπεριφορικός και νευροβιολογικός διαφυλικός ενδοφαινότυπος αυτισμού, στον επίμυ Fmr1KO: ανασχετική δράση κανναβινοειδών (εκχύλισμα κάνναβης, κανναβιδιόλη, ριμοναμπάντη)....

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
01-06-2021
16-06-2021
ΕΕ6: Ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού, ΕΕ7: Διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων επιγραφών....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ2 «Μεθοδολογίες και τεχνικές ελέγχου της ασφάλειας αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 2.2 «Προσδιορισμός μικροβιολογικών δεικτών ασφάλειας επιλεγμένων τυροκομικών προϊόντων και ειδών κρέατος από διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα εκτροφής της Ηπείρου»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.2 «Ανεύρεση ποιοτικών χαρακτηριστικών κρέατος ορνιθίων και μικρών μηρυκαστικών σε διαφοροποιημένα παραγωγικά συστήματα μέσω μεθοδολογιών NGS»....

Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ποιότητας και ασφάλειας αγροδιατροφικών και βιολειτουργικών προϊόντων» (ΕΥ-ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ)
31-05-2021
15-06-2021
Συμμετοχή στο ΠΕ1 «Ποιότητα αγροδιατροφικών προϊόντων» και στη Δράση 1.1 «Ανάπτυξη μεθοδολογίας NGS για την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστικών του γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΝ «ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (BIOMED-20)-ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ-ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ»
28-05-2021
14-06-2021
Ρύθμιση της β-οξείδωσης στην καρδιομυογένεση και στη νευρογένεση μέσω μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων....

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 'GATEKEEPER'
28-05-2021
14-06-2021
Πακέτο εργασίας «WP4 / Task 4.3 Gatekeeper Advanced Big Data Models and Analytics for personalized risk detection & Interventions» Πακέτο εργασίας «WP5 / Task 5.2 Advanced and personalised Health & Home Monitoring Activity Treatments, Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment Πακέτο εργασίας «WP6 /Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention» ...

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - 'GATEKEEPER'
28-05-2021
14-06-2021
Πακέτο εργασίας «WP5 / Task 5.2 Advanced and personalised Health & Home Monitoring Activity Treatments, Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk assessment. Πακέτο εργασίας «WP6 / Task 6.3-Big Data and Data analytics strategies for early detection and intervention». ...

ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ' - 'GATEKEEPER'
28-05-2021
14-06-2021
Πακέτο εργασίας «WP1 / Task 1.3 Management of Data, Knowledge & IPR issues» Πακέτο εργασίας «WP3/Task 3.4 Definition of the Semantic Models, Vocabularies & Registry» Πακέτο εργασίας «WP4 / Task 4.3 Gatekeeper Advanced Big Data Models and Analytics for personalized risk detection & Interventions» Πακέτο εργασίας «WP5 / Task 5.2 Advanced and personalised Health & Home Monitoring Activity Treatments, Task 5.3 AI-powered services for Personalised early risk detection and risk as...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
27-05-2021
11-06-2021
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
26-05-2021
10-06-2021
Καθορισμός απαιτήσεων, διαχείρισης βιομηχανικών πόρων, υπηρεσιών,  κωδικοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και υποστηρικτικές δράσεις, στις ενότητες του έργου που αφορούν: Ε2 - Κωδικοποίηση διαδικασιών βιομηχανικής συντήρησης και διαχείριση βιομηχανικών πόρων Ε3 - Εγκατάσταση βιομηχανικών αισθητήρων και λογισμικό αναγνώρισης βιομηχανικών πόρων Ε4 - Σύστημα βιομηχανικής συντήρησης επαυξημένης πραγματικότητας E5 – Προσομοίωση σε περιβάλλον με υφιστάμενα σ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚ. ΈΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
26-05-2021
05-06-2021
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
26-05-2021
10-06-2021
Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ...

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΠΡΟΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΒΟΤΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΉΠΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ALZHEIMER'S
25-05-2021
09-06-2021
Συμμετοχή στην ΕΕ1 «Προκλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s»....

OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΕΡΓΟ 13
25-05-2021
09-06-2021
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 3) Διαχωρισμός εκχυλισμάτων και απομόνωση βιοδραστικών κλασμάτων, 4) Ταυτοποίηση συστατικών των εκχυλισμάτων, 5) Επιβεβαίωση της βιοδραστικότητας, 6) Αποστολή χαρακτηρισμένων εκχυλισμάτων στον ετερο- συντονι...

MΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΗ-ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ (MUSICODE)
25-05-2021
09-06-2021
«Computational Modelling and Experimental Validation in Organic – Electronic materials and devices»....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25-05-2021
09-06-2021
Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου μπιφτεκιού σε εργαστηριακή και πιλοτική κλίμακα. Ανάπτυξη καινοτόμου μπιφτεκιού υψηλής διατροφικής αξίας και οργανοληπτικής ποιότητας (συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας ΕΕ4)....

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
24-05-2021
08-06-2021
Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων - Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων μέσω πληροφοριακών συστημάτων....

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ATHENA)
24-05-2021
08-06-2021
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για ΘΗ ΙΣΥ (ΕΕ2): Π2.3 Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης ΜΚΑ σε περιβάλλον λειτουργίας. Κατασκευή Δομής Επίδειξης: Επικύρωση & Βελτιστοποίηση (ΕΕ6): Π6.1 Επίδειξη λειτουργίας διεπιφάνειας υποστήριξης λειτουργικοτήτων - ΘΗ ΙΣΥ δομής - Π6.2 Οριστικές κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού, εκτίμησης & πιστοποίησης λειτουργίας ΘΗ ΙΣΥ. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
24-05-2021
08-06-2021
Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Παραγωγή εκχυλισμάτων. Έκθεση για πιλοτικές καλλιέργειες 2 φαρμακευτικών φυτών και εκχυλισμάτων, EE1: Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών Παραγωγή εκχυλισμάτων....

ΜΙΑ ΠΟΛΥ-ΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΟΣΟ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (TO_AITION)
21-05-2021
07-06-2021
Πακέτο εργασίας «WP3, T3.2 Identification of causal relationships, rules and patterns». Πακέτο εργασίας «WP6, T6.1 Workflows of the risk stratification model of CVD-depression co/multimorbidity». Πακέτο εργασίας «WP7, T7.1 Monitoring legal, ethical, data protection, privacy and security issues». Πακέτο εργασίας «WP8, T8.1 Detailed planning of the Dissemination Strategy & implementation of dissemination activities, T8.3 Exploitation plan». Πακέτο εργασίας «WP9, T9.1 Work plan delineatio...