Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63222/2022
05-12-2022
15-12-2022
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.

ON/OFF

Εμπειρία στην ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση εικόνας με εξειδίκευση σε τεχνικές επεξεργασίας και αναγνώρισης εγγράφων (προκύπτει από το θέμα της Μεταπτυχιακής διατριβής – βεβαίωση).

ON/OFF

Πιστοποιητικό άριστης γνώσης Αγγλικής γλώσσας (Γ2).

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Α2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Αποδεδειγμένη εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά έργα (εθνικά ή ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα) σε συναφές αντικείμενο με την επεξεργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας).

Μήνες x 1 μονάδα με μέγιστο τις 60 Μονάδες

Γ. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και με impact factor ή σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων (πλήρους άρθρου) με κριτές.

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 μονάδα με μέγιστο τις 10 μονάδες

Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3), ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (EE6), διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων εγγράφων (EE7), διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (EE9).

e-max.it: your social media marketing partner