Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61325/2022
29-11-2022
09-12-2022
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-2023
83188

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Α. Πτυχίο πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ από το πεδίο των επιστημών διοίκησης και οικονομίας.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

Β. 24 μήνες τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Επιπρόσθετη, πέραν των 24 μηνών, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διοικητική υποστήριξη ευρωπαϊκών ή  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Προσμετράται ως 10 μήνες επιπρόσθετης εμπειρίας.

4 μονάδες/μήνα

Β. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Γ2.

30 μονάδες

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα διοίκησης έργου, ψηφιακής διαχείρισης και επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Γ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση τήρησης κανονισμών και τεχνικών δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Ειδικότερα:

  • Διαχείριση υλοποίησης πράξης.
  • Υποστήριξη ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων προετοιμασίας φοιτητών.
  • Συνεργασία με τον ΕΛΚΕ για οικονομική παρακολούθηση του αντικειμένου του έργου, εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων και διορθωτικές ενέργειες.
  • Στατιστική επεξεργασία και ποιοτική αξιολόγηση δεδομένων πρακτικής άσκησης σε συνεργασία με τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο.
  • Επικοινωνία και συνεργασία με τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των Τμημάτων για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, υλοποίηση και ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης.

Προσφερόμενες Θέσεις: Μία (1).

e-max.it: your social media marketing partner