Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 64536/2022
09-12-2022
19-12-2022
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (FOODBIOMES) - ΥΠΟΕΡΓΟ 2: FOODBIOMES-ΠΙ
82885

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Εμπειρία σε τεχνικές φασματοσκοπίας NMR και φασματομετρίας ΜS

ON/OFF

Εμπειρία σε προετοιμασία δειγμάτων για λήψη μέτρησεων σε αναλυτικά συστήματα

ON/OFF

Εμπειρία σε μεθόδους καθαρισμού μορίων με τη χρήση Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης συζευγμένης με Ανιχνευτή Ορατού-Υπεριώδους και χρωματογραφία στήλης.

ON/OFF

Εμπειρία σε μεθόδους φασματοσκοπικής μελέτης φυσικών προϊόντων/οργανικών μορίων με φασματοσκοπία φθορισμού

ON/OFF

Γνώση αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΠΕ 1): «Οργάνωση και διαχείριση έργου».

Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΠΕ 2): «Εξοπλισμός και οργάνωση εργαστηριακής υποδομής».

Αντικείμενο σύμβασης 3 (Συμμετοχή στο ΠΕ 3): «Αξιοποίηση ώριμων αποτελεσμάτων».

Αντικείμενο σύμβασης 4 (Συμμετοχή στο ΠΕ 4): «Κοινές ερευνητικές δράσεις».

Αντικείμενο σύμβασης 5 (Συμμετοχή στο ΠΕ 6): «Οργάνωση και ενίσχυση της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας της υποδομής».

e-max.it: your social media marketing partner