Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62747/2022
02-12-2022
12-12-2022
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΔΙΩΝΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΌΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΦΟΥΣ
82870

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Βεβαίωση Γραμματείας οικείου Τμήματος ότι υποψήφιος είναι Μεταπτυχιακός φοιτητής, όπου να φαίνεται ο τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής, και η ημερομηνία ορισμού επιβλέποντα καθηγητή.

ON/OFF

Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Μαθηματικών ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας B2 ή ανώτερο (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

Βεβαίωση επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών συναφών με τη Στατιστική.

ON/OFF

Συναφής τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής με το αντικείμενο της υποτροφίας.

ON/OFF

Εμπειρία στην ανάπτυξη προσομοιώσεων που αφορούν την επιστημονική περιοχή της Στατιστικής με χρήση της R

(μήνες εμπειρίας) x 1 μονάδα,  (μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

Βαθμολογία 1-5 μονάδες ανά κριτήριο (ελάχιστος αποδεκτός συνολικός βαθμός 10 μονάδες, μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση

(βαθμολογία 1-10) x 2 μονάδες, (μέγιστος βαθμός 20 μονάδες)

  • Ανάπτυξη στατιστικής μεθοδολογίας για ελέγχους υποθέσεων καλής προσαρμογής της συνάρτησης κινδύνου. Ενδεικτικά προγράμματα Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν: R.
  • Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo του πακέτου εργασίας ΠΕ1.1.
e-max.it: your social media marketing partner