Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 62904/2022
02-12-2022
12-12-2022
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών ή αναγνωρισμένο (πενταετής τίτλος σπουδών) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ΟΝ/OFF

Εμπειρία (πτυχιακή ή διπλωματική εργασία) σχετική με τη ψηφιακή εργασία και ανάλυση εικόνας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό και βεβαίωση του επιβλέποντα της πτυχιακής ή διπλωματικής)

ΟΝ/OFF

Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που δεν έχει διανύσει χρόνο μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς επιτροπής (κρίνεται από σχετική βεβαίωση της γραμματείας του Τμήματος στο οποίο εκπονεί τη Διδακτορική Διατριβή)

ΟΝ/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

1.    Θεματική Ενότητα Συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.  

Μη γνώστης – 0 μονάδες

Εισαγωγικές γνώσεις – 4 μονάδες

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8 μονάδες

Ικανός – 12 μονάδες

2.    Θεματική Ενότητα Συνέντευξης: Ικανότητα λήψης αποφάσεων και επινόησης εναλλακτικών λύσεων στους αλγορίθμους που αφορούν στην υλοποίηση του έργου.  

Μη γνώστης – 0 μονάδες

Εισαγωγικές γνώσεις – 4 μονάδες

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8 μονάδες

Ικανός – 12 μονάδες

Β. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων Χ 1 μονάδα με μέγιστη βαθμολογία τις 10 μονάδες

Γ. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Καλή (Επίπεδο Β2): 4 μονάδες

Πολύ Καλή (Επίπεδο Γ1): 8 μονάδες

Άριστη: (Επίπεδο Γ2): 12 μονάδες

Αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΠΕ04).

e-max.it: your social media marketing partner