Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 61370/2022
29-11-2022
09-12-2022
ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2022-2023
83188

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

A. Πτυχίο Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

B. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

Γ. Τουλάχιστον διετής αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετική με θέματα πληροφορικής στην
υποστήριξη ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων

Απαιτούμενο (ON/OFF)
Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. Μεταπτυχιακό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

30 μονάδες

Β. Επιπρόσθετη, πέραν της διετούς, αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υποστήριξη
πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων. Προσμετράται ως 10 μήνες επιπρόσθετης εμπειρίας.

4 μονάδες/μήνα

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

 

Γ1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Γ2. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Ικανότητα ψηφιακής υποστήριξης, ανάπτυξης, διαχείρισης και υποστήριξης του έργου σε επίπεδο λογισμικού και υλικού.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Γ3. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Γνώση τήρησης κανονισμών και τεχνικών δημοσιότητας και προβολής στο πλαίσιο διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Μη Γνώστης: 0 μονάδες
Εισαγωγικές Γνώσεις: 4 μονάδες
Ενδιάμεσο επίπεδο: 6 μονάδες
Ικανός: 10 μονάδες

Τεχνική υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακής πύλης του Γραφείου Πρακτικής.

Ειδικότερα:

  • Στατιστική επεξεργασία δεδομένων αξιολόγησης φοιτητών, εποπτών και φορέων.
  • Καταχώρηση όλων των απαραίτητων σχετικών δεδομένων στα ανωτέρω πληροφοριακά συστήματα.
  • Αναβάθμιση και συντήρηση διαδικτυακής πύλης, ιστοτόπου, κοινωνικών δικτύων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
  • Τεχνική υποστήριξη ημερίδων/εκδηλώσεων του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
  • Υποστήριξη συστημάτων υλικού και λογισμικού του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
  • Διαχείριση του ΟΠΣ PractIS, διαχείριση συστήματος συλλογής, επεξεργασίας, και μεταβίβασης δεδομένων των συμμετεχόντων, σε θέματα σχετικά µε την πρακτική άσκηση. Μεταβίβαση στοιχείων Πληροφοριακού Συστήματος πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, στο νέο σύστημα, υποστήριξη θέσεων και στοιχείων στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ».

Προσφερόμενες Θέσεις: Μία (1).

e-max.it: your social media marketing partner