Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 63324/2022
05-12-2022
15-12-2022
ΝΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΗΤΟΣ ΛΟΓΙΟΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ (BESSARION)
82729

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου της Ημεδαπής με εμπειρία στην επεξεργασία σήματος και εικόνας.

ON/OFF

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ σε αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία σήματος και εικόνας.

ON/OFF

Εμπειρία στη σύνταξη εγχειριδίων τεκμηρίωσης, τεχνικών/διαχειριστικών αναφορών και παραδοτέων.

ON/OFF

Εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από εικόνες.

ON/OFF

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

 

Α1. Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 4

Ενδιάμεσο Επίπεδο – 8

Ικανός - 12

Β. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1,5 μονάδα με μέγιστο τις 15 μονάδες

Γ. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων

Αριθμός δημοσιεύσεων x 1 μονάδα με μέγιστο τις 30 μονάδες

Aνάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία (EE3), αυτόματη μεταγραφή εικόνας επιγραφών σε κείμενο (ΕΕ4), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5), ολοκλήρωση σε embedded πλατφόρμα και έλεγχος λογισμικού (EE6), διαχείριση και διασύνδεση διακομιστή εικόνων εγγράφων (EE7), διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό (EE9).

e-max.it: your social media marketing partner