Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16275/2023
27-03-2023
06-04-2023
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - AntiAging
82983

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Βιολόγου ή Χημικού ή συναφούς ειδικότητας

Βαθμός πτυχίου Χ 2 μονάδες, Μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε Βιολογικές Τεχνολογίες

ON/OFF

Εργαστηριακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση βιοδιεργασιών (ακινητοποίηση ενζύμων, βιοκατάλυση, βιοαντιδραστήρες) (που να αποδεικνύεται π.χ. με βεβαίωση επιστημονικά υπευθύνου ή διευθυντή εργαστηρίου, με συμβάσεις, κ.λπ.)

ON/OFF

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)

Καλή Γνώση: 10 μονάδες

Πολύ Καλή Γνώση: 15 μονάδες

Άριστη Γνώση: 20 μονάδες

Εισήγηση Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαθμός συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της ανταποδοτικής υποτροφίας

Έως 20 μονάδες

(0:καθόλου συνάφεια, 10:χαμηλή συνάφεια, 20:υψηλή συνάφεια)

Εμπειρία στην ανάπτυξη ενζυμικών συστημάτων για την αξιολόγηση της δράσης φυσικών προϊόντων και την τροποποίηση αυτών (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή βιβλίο, ή με βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή διευθυντή εργαστηρίου, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)

10 μονάδες

Εμπειρία στην ανάλυση βιοδραστικών συστατικών και στη χρήση αναλυτικών τεχνικών: Φασματοφωτομετρία UV/VIS, Χρωματογραφικές τεχνικές HPLC, Φασματοσκοπία FTIR (που να αποδεικνύεται με τουλάχιστον 1 δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή βιβλίο, ή με βεβαίωση ερευνητικής εμπειρίας τουλάχιστον 1 έτους από τον επιστημονικά υπεύθυνο ή διευθυντή εργαστηρίου, ή με συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα)

10 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά ή Βιβλία (Διεθνείς Εκδόσεις)/ Ανακοινώσεις (προφορικές ή/και αναρτημένες) σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια συναφείς με το επιστημονικό πεδίο του αντικειμένου της υποτροφίας

Αριθμός Δημοσιεύσεων x 10 μονάδες / Αριθμός Ανακοινώσεων x 5 μονάδες

Μέγιστη βαθμολογία: 20 μονάδες

  • Χημική και μεταβολομική ανάλυση των εκχυλισμάτων καλλιεργειών των επιλεγμένων στελεχών του γένους Streptomyces Το αντικείμενο θα εκπονηθεί στo πλαίσιo της Ενότητας Εργασίας ΕΕ2.
e-max.it: your social media marketing partner