Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15950/2023
24-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση Χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, δημιουργία και αξιολόγηση αναφορών/εκθέσεων

- Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

- Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

- Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

- Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπερία από έργα σχετικά με εμπλουτισμό περιεχομένου εκπαιδευτικού υλικού

- Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

- Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

- Εμπειρία άνω του 1 έτους:  15 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία από συμμετοχή σε συχρηματοδοτούμενα ή/και ευρωπαϊκά έργα

Αριθμός έργων Χ 2 μονάδες (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)

Συμβολή στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (παρουσιάσεις, τεστ, μελέτης περίπτωσης PPT, δοκιμές, μελέτες περιπτώσεων, κουίζ κ.λπ.) που θα συμπεριληφθεί στην τελική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού. Συμβολή στον εμπλουτισμό του πρακτικού εγχειριδίου που θα εμπεριέχει κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner