Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15533/2023
22-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
61421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική ή τα Πληροφοριακά Συστήματα, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/ΟFF

Συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον συγχρηματοδοτούμενο έργο

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή σε ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών, διαχείρισης server, ασφάλειας συστημάτων διεπαφών, εμπειρία ανάπτυξης και χρήσης τεχνικών όπως JSON WebToken και Hapi.JS

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία διαδικτυακών εφαρμογών, αξιοποιώντας γνώσεις σχεδίασης και προγραμματισμού δικτυακών εφαρμογών (Html, Java Script, PHP, JSP, CSS3 wordpress, jquery) συστημάτων

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στον σχεδιασμό και Ανάπτυξη Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 15 μονάδες

Εμπειρία στον έλεγχο και δοκιμές πληροφοριακών συστημάτων και την επικύρωσή τους

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 15 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη Backend εφαρμογών, με ανάπτυξη και χρήση RestAPI και NodeJS

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

  • Έρευνα για αντίστοιχα συστήματα και διαθέσιμες λύσεις που υπάρχουν, ανάλυση συστημάτων και σεναρίων εκπαίδευσης (ΕΕ1).
  • Συνεισφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση της μελέτης για τη δημιουργία της υποδομής που θα κατασκευαστεί, περιγραφή απαραίτητων δομικών στοιχείων (ΕΕ2).
  • Συνεισφορά στο σχεδιασμό του λογισμικού για το Γεωγραφικό Σύστημα πληροφοριών και την συλλογή και αποθήκευση δεδομένων και στην υλοποίηση της πλατφόρμας εκπαίδευσης (ΕΕ3).
  • Συνεισφορά στον σχεδιασμό και δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος, με έμφαση στις διεπαφές και τις αλληλεπιδράσεις με το χρήστη (ΕΕ4).
  • Συνεισφορά στην σχεδίαση σεναρίων δοκιμών, στην μεθοδολογία ελέγχου δοκιμαστικής λειτουργίας και στην διόρθωση και επικύρωση λειτουργίας του συνολικού συστήματος (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner