Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15515/2023
22-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
61421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ (ΠΕ) ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Συμμετοχή σε έργα σχεδίασης / ανάπτυξης πληροφοριακής εφαρμογής (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/ΟFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε βιβλιογραφική έρευνα και συγγραφή τεχνικών αναφορών

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία σε σχεδιασμό και ανάπτυξη εργαλείων σε ψηφιακό περιβάλλον για εκπαιδευτικούς σκοπούς

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία στο Σχεδιασμό εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία σε θέματα μοντελοποίησης γνώσης, ανάλυσης και περιγραφής σημασιολογίας μεταδεδομένων και γνώσεις εξειδικευμένες γλώσσες αναπαράστασης της πληροφορίας (XML, RDF, RDF-S, OWL)

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία από συμμετοχή σε ευρωπαϊκά /ή συγχρηματοδοτούμενα έργα

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

  • Βιβλιογραφική έρευνα για θέματα σχεδιασμού αντίστοιχων συστημάτων, ανάλυση διαδικασίας ανάπτυξης συστημάτων, καταγραφή σύγχρονων τεχνικών ανάπτυξης και υλοποίησης (ΕΕ1).
  • Συνεισφορά στην ανάλυση και περιγραφή φορμαλισμών για την αναπαράσταση πληροφοριών και τη μοντελοποίηση της γνώσης αξιοποιώντας μεταδεδομένα (ΕΕ3).
  • Συνεισφορά στην μοντελοποίηση και την προσομοίωση του σκάφους και στην ρεαλιστική γραφική απεικόνισή τους και στην δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος (ΕΕ4).
  • Υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχου και δοκιμών, καταγραφή των αποτελεσμάτων και συνεισφορά στην καταγραφή της τεχνική αναφορά (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner