Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13960/2023
15-03-2023
27-03-2023
ΧΑΤΖΗΚΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – Υποέργο 6 “Ανόργανη Βιολογική Χημεία (ΑΒΧ)”
83291

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Χημείας, Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου

ON/OFF

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο Γ2

ON/OFF

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Βιοανόργανη Χημεία

5 μονάδες

Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ιατρικής Σχολής

5 μονάδες

Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό επίπεδο σε αντικείμενο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας

5 μονάδες/έτος, μέγιστο 15 μονάδες

Διδακτική εμπειρία σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε αντικείμενο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας

5 μονάδες/έτος, μέγιστο 15 μονάδες

Δημοσιεύσεις σε αντικείμενο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας

1 μονάδα/ δημοσίευση, μέγιστο 30 μονάδες

Συμμετοχή σε συνέδρια με προφορικές ανακοινώσεις  σε αντικείμενο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας

1 μονάδα/ προφορική ανακοίνωση, μέγιστο 8 μονάδες

Συμμετοχή σε συνέδρια με αναρτημένες ανακοινώσεις  σε αντικείμενο Βιολογικής Ανόργανης Χημείας

1 μονάδα/ προφορική ανακοίνωση, μέγιστο 30 μονάδες

  • Συμμετοχή στην Ανάπτυξη Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Γ' κύκλου.
  • Ανάπτυξη έντυπου ή/και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.
  • Συμμετοχή στη Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων και συμμετοχή σε Ενημερωτικές Εκδηλώσεις.
  • Υποστήριξη στην Οργάνωση και συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια για προβολή και διάχυση του ερευνητικού έργου σύμφωνα με τα ερευνητικά αντικείμενα των προγραμμάτων σπουδών των διδακτορικών διατριβών. Δημοσιεύσεις εργασιών και ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοκόλλων.
  • Συνεργασία με καθηγητές από εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και ημεδαπής για τελικό ορισμό θέματος διατριβής. Οργάνωση τρόπου συνεργασίας επιβλεπόντων καθηγητών, καθώς επίσης και παρουσιολόγιο επίβλεψης των Υποψηφίων Διδακτόρων. Υποστήριξη στην αξιολόγηση του ερευνητικού έργου και των ερευνητικών εργασιών των υποψηφίων διδακτόρων. Υποστήριξη στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο εκπόνησης των διδακτορικών διατριβών. Επίβλεψη στη συγγραφή ερευνητικού μέρους.
e-max.it: your social media marketing partner