Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15523/2023
22-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
61421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση, προγραμματισμό και ανάπτυξη διαδικτυακών πλατφορμών/cloud

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στη σχεδίαση εφαρμογών συλλογής δεδομένων από αισθητήρες και άλλες συσκευές και ανάπτυξη εφαρμογών επεξεργασίας τους

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφορμών Εικονικής πραγματικότητας και στην αξιολόγηση τους

Εμπειρία έως 6 μήνες: 5 μονάδες

Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος:10 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

  • Συνεισφορά στο σχεδιασμό και υλοποίηση του λογισμικού των διεπαφών και αισθητήρων ανθρώπου και περιβάλλοντος (ΕΕ2).
  • Συνεισφορά στην υλοποίηση της πλατφόρμας cloud, στον σχεδιασμό και ανάπτυξη βάσης δεδομένων καταγραφής (ΕΕ3).
  • Συνεισφορά στην υλοποίηση της συλλογής, και αποθήκευση των δεδομένων όπως καταγράφονται από τους αισθητήρες, τα διάφορα όργανα με έμφαση στα γεωαναφερόμενα δεδομένα (ΕΕ4).
  • Απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος, συνεισφορά στην συνολική δοκιμή και αξιολόγηση του συστήματος (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner