Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15510/2023
22-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Προηγμένο σύστημα εκπαίδευσης στο χειρισμό μικρών σκαφών, βασισμένο σε τεχνικές προσομοίωσης με χρήση τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας - iCREW
61421

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής Π.Ε ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ

ON/ΟFF

Συμμετοχή σε έργα σχεδίασης / ανάπτυξης πληροφοριακής εφαρμογής (τουλάχιστον ένα έργο)

ON/ΟFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/ΟFF

 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη υπολογιστικών εφαρμογών

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών & εφαρμογών εικονικού περιβάλλοντος

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών & εφαρμογών διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων όπως Angular Framework και Ionic Framewok & Electron

Εμπειρία έως 1 έτος:5 μονάδες

Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 10 μονάδες Εμπειρία >3 έτη:15 μονάδες

  • Αναζήτηση πηγών και έρευνα αναφορικά με τις απαιτήσεις των χρηστών, ανάλυση απαιτήσεων χρηστών, έρευνα για υπάρχοντα συστήματα (ΕΕ1).
  • Συνεισφορά στην σχεδίαση των τμημάτων της υποδομής, στην επιλογή και ενσωμάτωση υλικού και λογισμικού για την πλατφόρμα κίνησης (ΕΕ2).
  • Συνεισφορά στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων και εφαρμογών διαχείρισης εκπαιδευτικών δεδομένων (ΕΕ3).
  • Συνεισφορά στον προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών εκπαίδευσης εντός του εικονικού περιβάλλοντος και συνεισφορά στη υλοποίηση και απεικόνιση της αλληλεπίδρασης με το χρήστη (ΕΕ4).
  • Συνεισφορά στον έλεγχο, αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων δοκιμών και στην ενοποίηση των τμημάτων του συνολικού συστήματος (ΕΕ5).
e-max.it: your social media marketing partner