Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15945/2023
24-03-2023
03-04-2023
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Practical Learning of Artificial iNtelligence on the Edge for indusTry 4.0 (Planet4)
60980

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή  ON/OFF

Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής της ημεδαπής ή ισοδύναμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιστήμη της Πληροφορικής

- Ναι: 30 μονάδες

- Όχι: 0 μονάδες

Εργασιακή εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών

- Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

- Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

- Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

- Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Εμπειρία στην μεθοδολογική ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη πληροφοριακών εφαρμογών

- Έως 6 μήνες εμπειρίας: 5 μονάδες

- Εμπειρία από 6 μήνες έως 1 έτος: 10 μονάδες

- Εμπειρία από 1 έως 3 έτη: 15 μονάδες

- Εμπειρία άνω των 3 ετών: 20 μονάδες

Οργάνωση της διαδικασίας υλοποίησης του πιλοτικού σχεδίου δράσης. Έλεγχος, οργάνωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις παρατηρήσεις που έχουν συλλεγεί. Οργάνωση της διαδικασίας δημιουργίας του πρακτικού εγχειριδίου με τις κατευθυντήριες γραμμές, μεθοδολογίες μάθησης, μαθησιακά αποτελέσματα, τεχνικές αξιολόγησης και συμβουλές για οργανωτικά καθήκοντα (ΠΕ5).

e-max.it: your social media marketing partner