Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου) και ΕΕ4 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακίας), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας) και ΕΕ4 (Αλληλεπίδραση με άλλους χρήστες, εκπαιδευτικά παιχνίδια με έπαθλα), όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου. ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), EE3 (Ανάπτυξη εικονικής ξενάγησης και μυθοπλασίας), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων) και ΕΕ7 (Πιλοτική εφαρμογή του συστήματος σε μέρος του αρχαιολογικού χώρου δυτικής Νεκρόπολης της Αρχαίας Αμβρακία...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (INSPIRE)
10-03-2020
26-03-2020
Συμμετοχή στις Ενότητες Εργασίας ΕΕ1 (Τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αρχαιολογικού χώρου και κτερισμάτων καθώς και ανάπτυξη συστήματος προσδιορισμού θέσης για εξωτερικό χώρο), ΕΕ2 (Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αναπαράστασης του αρχαιολογικού χώρου), ΕΕ5 (Σύστημα καταγραφής κι επαυξημένης παρουσίασης δεδομένων συντήρησης αρχαιοτήτων), ΕΕ6 (Σύστημα επαυξημένης (augmented) πραγματικότητας: Επέκταση λογισμικού και μοντελοποίησης εικονικής (virtual) πραγματικότητας σε αντίστοιχο επαυξημένης πραγματικό...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-03-2020
26-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Λειτουργική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΤΔ του Έργου. Προετοιμασία και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης και των στατιστικών στοιχείων υλοποίησης του έργου. Στήριξη των Επιστημονικώς και Τεχνικώς Υπευθύνων  του έργου και της Επιστημονικής Επιτροπής στη διοικητική και οργανωτική  υλοποίηση του έργου.  Λειτουργία της Μονάδας Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Στήριξης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην α...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10-03-2020
26-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών και ψυχοκοινωνική εκτίμηση των ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ. Οργάνωση δράσεων στήριξης ΦμεΑ και φοιτητών ΕΚΟ καθώς και του οικογενειακού και κοινωνικού τους περιβάλλοντος σε συνεργασία με άλλες υποστηρικτικές δομές του ιδρύματος, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Σ.ΚΕ.Π.Ι.), και τις κοινωνικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. ...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
06-03-2020
23-03-2020
Ο υποψήφιος διδάκτορας θα αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 9,8 ανθρωπομήνες με αμοιβή #8.820,00€#. WP3 Connectivity under Failures και Survivable Network Design: απασχόληση 15,9 ανθρωπομήνες με αμοιβή #14.310,00€#. WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 4,9 ανθρωπο...

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
06-03-2020
23-03-2020
Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάλυση, καθώς και την υλοποίηση και πειραματική μελέτη προηγμένων αλγόριθμων για προβλήματα συνεκτικότητας σε δίκτυα μεγάλης κλίμακας, τα οποία εντάσσονται στα ακόλουθα πακέτα εργασίας: WP1 k-Connected Components και Maximal k-Connected Subgraphs: απασχόληση 7,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #11.520,00€#. WP2 k-Reachability και Vertex-Dominators: απασχόληση 16,2 ανθρωπομήνες με αμοιβή #25.920,00€#. WP4 Dynamic Algorithms: απασχόληση 7,2...

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των...

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Μελέτη της διακύμανσης της αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές, σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων, στοχευμένη απεικόνιση φθορισμού καρκινικών κυττάρων και μελέτη τοξικότητάς τους....

Μελέτη του μικροφύκους Dunaliella salina για την παραγωγή νανοϋλικών με στόχο την αξιοποίησή τους σε καινοτόμες εφαρμογές στην τεχνολογία και τη βιοϊατρική
06-03-2020
23-03-2020
Διακύμανση αφθονίας της Dunaliella σε επιλεγμένες αλυκές-Συλλογή, απομόνωση και πειραματική καλλιέργεια της Dunaliella salina, Πιλοτική/βιομηχανική καλλιέργεια της Dunaliella salina - Σύνθεση φθοριζουσών κβαντικών κουκκίδων άνθρακα (νανοϋλικών) από Dunaliella, χαρακτηρισμός τους και ανάπτυξη φθορισμομετρικών εφαρμογών, Κατασκευή πρωτότυπου-συσκευής (prototype) κβαντικών κουκκίδων σε συνδυασμό με έξυπνες αναλυτικές εφαρμογές (smartphone Apps) για τη (βιο)χημική ανίχνευση μορίων - Τροποποίηση των...

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
05-03-2020
23-03-2020
Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής. (Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3 «Αντιβιοτική χρήση φυσικών προϊόντων με σκοπό την βελτίωση στην απόδοση των σφαγίων στην Πρότυπη Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής εκτροφής»)....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
05-03-2020
23-03-2020
Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2). (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 6 «Βελτιστοποίηση ποσοστού αζώτου, φωσφόρου, καλίου, νατρίου (ΑΚ-2)»)....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
05-03-2020
23-03-2020
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών- Ανάκτηση εικόνας και υφολογική επεξεργασία....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
05-03-2020
23-03-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
05-03-2020
23-03-2020
Σύστημα εντοπισμού και προεπεξεργασίας εικόνων επιγραφών (EE2), φυσική επεξεργασία γλώσσας και αυτόματη μετάφραση επιγραφών (ΕΕ5)....

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
05-03-2020
23-03-2020
1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3)• Λογισμικό συντονισμού για 1 drone, • Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου• Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones 2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5)• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα • Έκθεση αξιολόγησης συστήματος...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
05-03-2020
23-03-2020
1. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3)• Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου, • Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones 2. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4)• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου 3. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία(ΕΕ5)• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
05-03-2020
23-03-2020
1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4).• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου 2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
05-03-2020
23-03-2020
1. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4).• Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, • Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου 2. Ολοκλήρωση συστήματος και πιλοτική λειτουργία (ΕΕ5).• Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο σύστημα• Έκθεση αξιολόγησης συστήματος...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
05-03-2020
23-03-2020
Μελέτη αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης φυτικών εκχυλισμάτων και συστατικών τους, ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων σε καλλιέργειες HUVECs, ανασταλτική δράση στην παραγωγή ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (ΝΕΤs) που θα χαρακτηρίζονται με συνεστιακή μικροσκοπία, στις ακόλουθες ενότητες εργασίας: EE3. Διερεύνηση βιολογικής δράσης....

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, υποστήριξη ομάδας έργου (WPM), υποστήριξη ομάδας έργου στη δημοσιότητα του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του μέσω κοινωνικών δικτύων, διαδικτύου και ΜΜΕ, WPC)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Μελέτη και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας αναφορικά με την πιλοτική δράση για την ενοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και το mobile app υποστήριξης επιβατών (WPΤ2)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Συνεισφορά στην οργάνωση και διαχείριση του έργου (WPM) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την μελέτη και υλοποίηση του παραδοτέου για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της σύνδεσης λιμένων αεροδρομίων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. (WPT3)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Καθοδήγηση ομάδας έργου στη διαχείριση του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους και τον επικεφαλής εταίρο, σύνταξη αναφορών οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (WPM) οργάνωση σχεδιασμού και  καθοδήγηση ομάδας έργου για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με καλές πρακτικές διατροπικών μεταφορών μεταξύ λιμένων και αεροδρομίων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των ταξιδιωτών, ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογή τους σε ένα στρατηγικό διαπεριφερειακό σχ...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
25-02-2020
11-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: Αντικείμενο σύμβασης: συμμετοχή στο task 2.4.3, Workshop Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 5.4.1, Organization of 5 meetings with under 21 communities Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 5.4.4, Organization of the Business Game Competition in Greece...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-20120 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25-02-2020
16-03-2020
Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων»...

Proximiot - Proximity Marketing Platform
20-02-2020
06-03-2020
Έρευνα ανάπτυξης τεχνικών profiling για τη παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης (π.χ. προσφορές σε είδη ενδιαφέροντος του πελάτη, ευκολίες πληρωμής, κλπ.), αυτόματη σύγκριση τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ενδιαφέροντος με συναφή προϊόντα, αυτόματη δημιουργία wish-list προϊόντων βάσει της περιήγησης (και μεταγενέστερη παρακολούθηση ευκαιριών μέσω push τεχνολογίας), gamification features (badges συχνών χρηστών, κλπ.)....

Proximiot - Proximity Marketing Platform
20-02-2020
06-03-2020
Έρευνα και ανάπτυξη υποσυστήματος συλλογής και επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων (Big Data) με τεχνικές μηχανικής μάθησης του μεγάλου (και συνεχώς αυξανόμενου) όγκου πληροφορίας, και απάντησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ερωτήσεων επιχειρησιακής φύσης, όπως «ποιά σημεία του χώρου πωλήσεων είχαν το μεγαλύτερο εστιασμένο ενδιαφέρον, και θα μπορούσε να ωφελήσει τυχόν αναδιοργάνωση στη θέση των προϊόντων;» κλπ. Υλοποίηση της επεξεργασίας με χρήση παραλληλισμού σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να μπ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο. ( Epirustonic)
04-02-2020
19-02-2020
Θα μελετηθεί η αναστολή της οξείδωσης της LDL και η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της oxLDL ενώ θα διερευνηθούν και οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις ως προς την ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, μονοκυττάρων και στον σχηματισμό ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs). Τα εκχυλίσματα ή συνδυασμοί με την κατάλληλη βιοδραστικότητα θα αναμειχθούν για να αναδειχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός με την πιο ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. ΕΕ3: Διευρεύνηση της αντιοξειδω...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
31-01-2020
13-02-2020
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων ...

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ
31-01-2020
17-02-2020
Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
31-01-2020
17-02-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για δρομολόγηση σε γράφους που αναπαριστούν προσβάσιμους πεζόδρομους (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος). ...

ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
31-01-2020
17-02-2020
μέρος του Παραδοτέου D5.1.2 (Interactive map and mobile application connection to the content of the Digital Library):  Enhance content with three high-resolution 360 photos per location and tag videos with the respective GEO coordinates....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
29-01-2020
13-02-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
29-01-2020
13-02-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών – Διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό....

GraphTempo: Exploring the History of Temporal Graphs
29-01-2020
13-02-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, επισκόπηση εργασιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (Τ1.1) και ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων με χρήση τεχνικών εμφυτεύσεων (embeddings) για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2). ...

GraphTempo: Exploring the History of Temporal Grap
29-01-2020
13-02-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2). ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
29-01-2020
13-02-2020
Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων...

Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
29-01-2020
13-02-2020
Ανάλυση χαρακτηριστικών και ποιότητας κρεάτων. Συγκεκριμένα: Βιβλιογραφική μελέτη και επιλογή κατάλληλων επιστημονικών μεθοδολογιών εφαρμογής χημικών αναλύσεων χαρακτηριστικών και ποιότητας κρέατος Οργάνωση λειτουργίας εργαστηρίου / κατάρτιση εντύπων Οργάνωση και εφαρμογή δοκιμών τεχνικών ανάλυσης κρέατος Προετοιμασία και επεξεργασία δειγμάτων και προϊόντων κρέατος προς ανάλυση Εκχύλιση λιπιδίων και ποσοτικός προσδιορισμός οξειδωμένων λιπιδίων κρέατος Μικροβιολογικές αναλύσεις κρέατος Α...

Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
29-01-2020
13-02-2020
η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε...

OPENSCREEN_GR: Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος
29-01-2020
13-02-2020
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Συνεισφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών διαδικτυακής εκπαίδευσης αξιοποιώντας  online tools, βελτίωση των  εργαλείων και ολοκλήρωση των τεχνικών αναφορών και συνεισφορά στις δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του δικτύου QNeST   (WPT2),   συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος, της ευρύτερης αξιοποίησής του και διασυνδεσιμότητας εφαρμογών κινητών συσκευών με την πλατφόρμα που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Οργάνωση και συντονισμός ομάδας έργου για την ολοκλήρωση και έλεγχο των παραδοτέων και εξασφάλιση της λειτουργικότητας των πληροφοριακών εφαρμογών  και της διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων (WPT3)...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Καθοδήγηση της ομάδας έργου για τον  έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογής κινητών συσκευών, τον έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση λειτουργίας και ανταπόκρισης βάσης δεδομένων, βελτίωση online πλατφόρμας διαχείρισης πολυμεσικού υλικού, έλεγχος λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογών διασύνδεσης με κινητές συσκευές (WPT3)...

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων επικοινωνίας διάχυσης & ενημέρωσης, ανανέωση δικτυακού τόπου και χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων, (WP2)  Τεχνική οργάνωση και υποστήριξη έργου, υποστήριξη των συμμετεχόντων στις δράσεις του έργου (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων) (WP3)....

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, συντονισμός εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχείρισής έργου, υποστήριξη Ομάδας Έργου & οργάνωση διαχειριστικών/οικονομικών θεμάτων.  Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (PSC meetings & minutes), 1.1.3 (Progress Reports), 1.1.4 (Management Plan & everyday coordination), 1.1.5(Audits for the VoE), 2.1.2(Project Visual Identity), 2.1.3 (Project W...