Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου, υποστήριξη ομάδας έργου (WPM), υποστήριξη ομάδας έργου στη δημοσιότητα του έργου και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του μέσω κοινωνικών δικτύων, διαδικτύου και ΜΜΕ, WPC)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Μελέτη και επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας αναφορικά με την πιλοτική δράση για την ενοποιημένη ηλεκτρονική πλατφόρμα και το mobile app υποστήριξης επιβατών (WPΤ2)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Συνεισφορά στην οργάνωση και διαχείριση του έργου (WPM) Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για την μελέτη και υλοποίηση του παραδοτέου για τον ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό για τη βελτίωση της σύνδεσης λιμένων αεροδρομίων στην περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου. (WPT3)...

Intermodal Passengers Connectivity between Ports and Airport (INTER-PASS)
26-02-2020
12-03-2020
Καθοδήγηση ομάδας έργου στη διαχείριση του έργου, επικοινωνία με τους εταίρους και τον επικεφαλής εταίρο, σύνταξη αναφορών οικονομικού και φυσικού αντικειμένου (WPM) οργάνωση σχεδιασμού και  καθοδήγηση ομάδας έργου για την υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης σχετικά με καλές πρακτικές διατροπικών μεταφορών μεταξύ λιμένων και αεροδρομίων προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των ταξιδιωτών, ανάλυση και αξιολόγηση καινοτόμων λύσεων και εφαρμογή τους σε ένα στρατηγικό διαπεριφερειακό σχ...

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
25-02-2020
11-03-2020
Αντικείμενο σύμβασης 1: Αντικείμενο σύμβασης: συμμετοχή στο task 2.4.3, Workshop Αντικείμενο σύμβασης 2: συμμετοχή στο task 5.4.1, Organization of 5 meetings with under 21 communities Αντικείμενο σύμβασης 3: συμμετοχή στο task 5.4.4, Organization of the Business Game Competition in Greece...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-20120 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
25-02-2020
16-03-2020
Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων»...

Proximiot - Proximity Marketing Platform
20-02-2020
06-03-2020
Έρευνα ανάπτυξης τεχνικών profiling για τη παροχή προσωποποιημένης πληροφόρησης (π.χ. προσφορές σε είδη ενδιαφέροντος του πελάτη, ευκολίες πληρωμής, κλπ.), αυτόματη σύγκριση τεχνικών προδιαγραφών προϊόντων ενδιαφέροντος με συναφή προϊόντα, αυτόματη δημιουργία wish-list προϊόντων βάσει της περιήγησης (και μεταγενέστερη παρακολούθηση ευκαιριών μέσω push τεχνολογίας), gamification features (badges συχνών χρηστών, κλπ.)....

Proximiot - Proximity Marketing Platform
20-02-2020
06-03-2020
Έρευνα και ανάπτυξη υποσυστήματος συλλογής και επεξεργασίας τεράστιου όγκου δεδομένων (Big Data) με τεχνικές μηχανικής μάθησης του μεγάλου (και συνεχώς αυξανόμενου) όγκου πληροφορίας, και απάντησης σε σύντομο χρονικό διάστημα ερωτήσεων επιχειρησιακής φύσης, όπως «ποιά σημεία του χώρου πωλήσεων είχαν το μεγαλύτερο εστιασμένο ενδιαφέρον, και θα μπορούσε να ωφελήσει τυχόν αναδιοργάνωση στη θέση των προϊόντων;» κλπ. Υλοποίηση της επεξεργασίας με χρήση παραλληλισμού σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να μπ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-02-2020
28-02-2020
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 8: Χρήση ωμικών τεχνολογιών (πρωτεωμικής και μεταβολωμικής) για την ταυτοποίηση κοτόπουλου που έχει παραχθεί στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών. Ανάπτυξη ειδικής τεχνικής για την αναγνωρισιμότητα του παραγόμενου κρέατος....

Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο. ( Epirustonic)
04-02-2020
19-02-2020
Θα μελετηθεί η αναστολή της οξείδωσης της LDL και η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της oxLDL ενώ θα διερευνηθούν και οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις ως προς την ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, μονοκυττάρων και στον σχηματισμό ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs). Τα εκχυλίσματα ή συνδυασμοί με την κατάλληλη βιοδραστικότητα θα αναμειχθούν για να αναδειχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός με την πιο ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. ΕΕ3: Διευρεύνηση της αντιοξειδω...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
31-01-2020
13-02-2020
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων ...

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ
31-01-2020
17-02-2020
Συμμετοχή στην σύνθεση και το χαρακτηρισμό νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών PE-RΤ/γραφενίου, γραφενίου/ΗΒPE και PE-RΤ/υποστυλωμένο γραφένιο με τη μέθοδο ανάμιξης τήγματος, καθώς και την παραγωγή σωλήνων PEX και PE-RT με νανοεγκλείσματα γραφενίου....

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
31-01-2020
17-02-2020
Σχεδιασμός και υλοποίηση αποδοτικών αλγορίθμων για δρομολόγηση σε γράφους που αναπαριστούν προσβάσιμους πεζόδρομους (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος). ...

ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
31-01-2020
17-02-2020
μέρος του Παραδοτέου D5.1.2 (Interactive map and mobile application connection to the content of the Digital Library):  Enhance content with three high-resolution 360 photos per location and tag videos with the respective GEO coordinates....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
29-01-2020
13-02-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών....

Βυζαντινός ηλεκτρονικός φορητός λόγιος - Αυτόματη ανάλυση, μεταγραφή και μετάφραση επιγραφών
29-01-2020
13-02-2020
Δημιουργία και διαχείριση βάσεων δεδομένων επιγραφών – Διοργάνωση επιδείξεων της πλατφόρμας στο κοινό....

GraphTempo: Exploring the History of Temporal Graphs
29-01-2020
13-02-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, επισκόπηση εργασιών σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (Τ1.1) και ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων με χρήση τεχνικών εμφυτεύσεων (embeddings) για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2). ...

GraphTempo: Exploring the History of Temporal Grap
29-01-2020
13-02-2020
Ερευνητική εργασία στην περιοχή των ερωτημάτων εξέλιξης σε χρονικά μεταβαλλόμενα γραφήματα (WP1) με γενικό στόχο την πρόταση νέων ερωτημάτων εξέλιξης γραφημάτων και αλγορίθμων για την επεξεργασία τους. Συγκεκριμένα, ορισμός και αξιολόγηση ερωτημάτων, δομών ευρετηριοποίησης και αλγορίθμων επεξεργασίας ερωτημάτων για δυναμικά γραφήματα (Τ1.2). ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ Α' ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ
29-01-2020
13-02-2020
Υποστήριξη του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού έργου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής και προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων...

Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
29-01-2020
13-02-2020
Ανάλυση χαρακτηριστικών και ποιότητας κρεάτων. Συγκεκριμένα: Βιβλιογραφική μελέτη και επιλογή κατάλληλων επιστημονικών μεθοδολογιών εφαρμογής χημικών αναλύσεων χαρακτηριστικών και ποιότητας κρέατος Οργάνωση λειτουργίας εργαστηρίου / κατάρτιση εντύπων Οργάνωση και εφαρμογή δοκιμών τεχνικών ανάλυσης κρέατος Προετοιμασία και επεξεργασία δειγμάτων και προϊόντων κρέατος προς ανάλυση Εκχύλιση λιπιδίων και ποσοτικός προσδιορισμός οξειδωμένων λιπιδίων κρέατος Μικροβιολογικές αναλύσεις κρέατος Α...

Επεξεργασία των ηπειρωτικών κρεάτων με φαρμακευτικά φυτά και βότανα προς παραγωγή βιολειτουργικών κρεάτων
29-01-2020
13-02-2020
η διερεύνηση της επίδρασης φαρμακευτικών/αρωματικών φυτών (ΦΑΦ) στην ποιότητα και τον χρόνο συντήρησης υπό ψύξη διαφόρων ειδών κρεάτων που παράγονται στην Ήπειρο και συγκεκριμένα του χοιρινού, βόειου, κοτόπουλου, αιγοπρόβειου και αμνοεριφίων. Το έργο αποσκοπεί να αποδείξει ότι εάν τα κρέατα που παράγονται στην Ήπειρο κατεργαστούν με συγκεκριμένα ΦΑΦ ή μίγματα αυτών, θα διαθέτουν αφενός καλύτερη ποιότητα και βελτιωμένα χαρακτηριστικά αφετέρου αυξημένο χρόνο συντήρησης σε νωπή κατάσταση έτσι ώστε...

OPENSCREEN_GR: Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος
29-01-2020
13-02-2020
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Συνεισφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών διαδικτυακής εκπαίδευσης αξιοποιώντας  online tools, βελτίωση των  εργαλείων και ολοκλήρωση των τεχνικών αναφορών και συνεισφορά στις δράσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του δικτύου QNeST   (WPT2),   συνεισφορά στη βελτίωση της λειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος, της ευρύτερης αξιοποίησής του και διασυνδεσιμότητας εφαρμογών κινητών συσκευών με την πλατφόρμα που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός συνεργατικού...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Οργάνωση και συντονισμός ομάδας έργου για την ολοκλήρωση και έλεγχο των παραδοτέων και εξασφάλιση της λειτουργικότητας των πληροφοριακών εφαρμογών  και της διασυνδεσιμότητας των πληροφοριακών συστημάτων (WPT3)...

225 - QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
23-01-2020
07-02-2020
Καθοδήγηση της ομάδας έργου για τον  έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογής κινητών συσκευών, τον έλεγχο λειτουργίας και βελτίωση λειτουργίας και ανταπόκρισης βάσης δεδομένων, βελτίωση online πλατφόρμας διαχείρισης πολυμεσικού υλικού, έλεγχος λειτουργίας και βελτίωση εφαρμογών διασύνδεσης με κινητές συσκευές (WPT3)...

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Υποστήριξη και οργάνωση δράσεων επικοινωνίας διάχυσης & ενημέρωσης, ανανέωση δικτυακού τόπου και χρησιμοποίηση κοινωνικών δικτύων, (WP2)  Τεχνική οργάνωση και υποστήριξη έργου, υποστήριξη των συμμετεχόντων στις δράσεις του έργου (εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων) (WP3)....

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, συντονισμός εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχείρισής έργου, υποστήριξη Ομάδας Έργου & οργάνωση διαχειριστικών/οικονομικών θεμάτων.  Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (PSC meetings & minutes), 1.1.3 (Progress Reports), 1.1.4 (Management Plan & everyday coordination), 1.1.5(Audits for the VoE), 2.1.2(Project Visual Identity), 2.1.3 (Project W...

BALKAN-MEDITERRANEAN CENTRE FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION (BALKANMED INNOVA)
20-01-2020
04-02-2020
Πληροφοριακή υποστήριξη της ομάδας έργου, έλεγχος ορθής λειτουργίας και οργάνωσης e-courses & Virtual Classrooms για επιχειρηματίες και ΜΜΕ  (Συμμετοχή στα παραδοτέα: 4.1.3 & 4.1.4) και πληροφοριακή υποστήριξη για την διοργάνωση των διαδικτυακών διακρατικών μαθημάτων για τους νέους επιχειρηματίες, τη διαδικτυακή υποστήριξη για τη δημιουργία νεών επιχειρήσεων, την αξιολόγηση και επιλογή των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών και την οργάνωση του τελικού event. (Συμμετοχή στα παραδοτέα:...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
20-01-2020
04-02-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας  Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης α...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
20-01-2020
04-02-2020
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο της σύμβασης: ΕΕ1: Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων ενώσεων και των μικκύλιων τους με τασενενεργές ουσίες....

«Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων σκευασμάτων με βάση φυσικά προϊόντα ως πρόσθετα σε θεραπευτικούς φακούς επαφής για τη θεραπεία της μικροβιακής κερατίτιδας»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο της σύμβασης: ΕΕ1: Σύνθεση νέων ενώσεων και των μικκύλιων ΕΕ2: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων ex vivo ΕΕ3: Βιολογική Δράση των ουσιών/μικκυλίων in vitro και in vivo...

«Οπτική παρακολούθηση, εκτίμηση της ηλικίας και του φύλου καταναλωτών με βαθιά μηχανική μάθηση χρησιμοποιώντας RGB και θερμικές εικόνες»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας: Συλλογή-χαρακτηρισμός δεδομένων για την εκμάθηση των αλγορίθμων. Σχεδιασμός αλγορίθμου εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Ανάπτυξη του λογισμικού εντοπισμού ανθρώπων από βίντεο και αναγνώρισης του φύλου και της ηλικίας τους. Έλεγχος του λογισμικού σε πραγματικές συνθήκες. ...

«Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: «Ενσωμάτωση μετρήσεων στη διαδικασία πρόγνωσης καιρού.» και ειδικότερα «Τροποποίηση των αρχικών συνθηκών του μοντέλου πρόγνωσης καιρού WRF από μετρήσεις αισθητήρων. Πρόγνωση και επικύρωση δεικτών κινδύνου πυρκαγιών.»...

«Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System (i-ALARMS)»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: Κατασκευή συστήματος έγκαιρων προειδοποιήσεων και διάχυση μετεωρολογικής πληροφορίας....

«Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα, EE3-Προωθημένες τεχνικές και αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος και ΕΕ4-Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών...

«Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα και EE3-Προωθημένες τεχνικές και αλγόριθμοι επεξεργασίας σήματος....

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ (PROMISI)»
19-01-2020
03-02-2020
Αντικείμενο σύμβασης: EE3-Ανάπτυξη συστήματος στήριξης απόφασης, EE4-Ολοκλήρωση συστήματος λογισμικού ProMiSi και EE5-Αξιολόγηση ProMiSi....

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
07-01-2020
22-01-2020
Οικονομική οργάνωση έργου, οργάνωση εταίρων για οικονομικά θέματα και διαχειριστικά θέματα, συνεργασία με εταίρους και Διαχειριστική Αρχή, υποστήριξη Ομάδας Έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, επικοινωνίας και ενημέρωσης, συντονισμός εταίρων για θέματα επικοινωνίας, παρακολούθηση και διαχείρισή έργου. Συμμετοχή στα παραδοτέα: 1.1.2 (Steering Committee Coordination & Meetings), 1.1.3 (Financial & Progress Reports), 1.1.4 (Advanced coordination plan) 2.1.1 (Communication plan and tools) 2.1....

Environmental Protection of Areas Surrounding Ports using Innovative Learning Tools for Legislation - ECOPORTIL
07-01-2020
22-01-2020
Υποστήριξη της ομάδας έργου στη συντήρηση και επικαιροποίηση του δικτυακού τόπου του έργου (ΕΕ2), υποστήριξη της ομάδας έργου στο σχεδιασμό Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ΕΕ3)...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΣΙΜΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ - TRACKMYHEALTH
07-01-2020
22-01-2020
Συμμετοχή στην έρευνα αναφορικά με την ανάλυση, επεξεργασία και συλλογή βιοιοσημάτων, στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη μεθοδολογιών ασφάλειας και προστασίας δεδομένων βιοσημάτων και συμμετοχή στη σχεδίαση μεθοδολογίας αξιολόγησης δεδομένων & βιοσημάτων και στο σχεδιασμό συστήματος αναγνώρισης της ανθρώπινης δραστηριότητας με βάση τα εξαγώμενα χαρακτηριστικά από τα βιοσήματα (ΕΕ2)...

Ακαμψία υποπολυπτυγμάτων σε ανώτερες συνδιαστάσεις
12-12-2019
27-12-2019
Έρευνα στις περιοχές: Υποπολυπτύγματα με θετικό δείκτη της σύμμορφης μηδενοκατανομής σε χώρους σταθερής καμπυλότητας, επιφάνειες πολυπτύγματων Riemann ή πολυπτυγμάτων Kaehler-Einstein, ελαχιστικές επιφάνειες, επιφάνειες σε τετραδιάστατα πολυπτύγματα Calabi-Yau, παραμορφώσεις επιφανειών, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις. Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΕΕ2 και EE3 της ερευνητικής πρότασης....

Proximiot - Proximity Marketing Platform
12-12-2019
27-12-2019
Καθορισμός και ανάλυση των απαιτήσεων για την καταγραφή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων κίνησης και προτιμήσεων καταναλωτικού κοινού με απώτερο στόχο την ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς και την πρόβλεψη της τάσης και του όγκου πωλήσεων (Συμμετοχή στο ΕΕ1)....

Υποέργο 7: Σύνθεση και χαρτογράφηση με φασματοσκοπικές μεθόδους υψηλής ανάλυσης υλικών και δομών
12-12-2019
27-12-2019
Φασματοσκοπική μελέτη προηγμένων υλικών και δομών (Συμμετοχή στο ΠΕ3)...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
12-12-2019
27-12-2019
Παραδοτέο 3.1.2 Contribution to the definition of user requirements through questionnaires, elaboration of results...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
Ανάπτυξη απεικονιστικού φασματόμετρου για την ανίχνευση ιόντων και ηλεκτρονίων που παράγονται από διαδικασίες ιονισμού...

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH (ΥΠΟΕΡΓΟ 4)
12-12-2019
27-12-2019
'Ανάπτυξη διάταξης συμπίεσης παλμών laser σε χρονική διάρκεια μικρότερη των 20fs και βελτίωση διατάξεων μελέτης μη-γραμμικών φαινομένων με δυο δέσμες laser.'...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ (ΣΤΕΝΤ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΒΙΟΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
10-12-2019
27-12-2019
EE4 - Ανάπτυξη υπολογιστικού μοντέλου....