Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23845/2020
25-06-2020
10-07-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΑΧΘΟΥ
60890

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Πτυχίο Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και   τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Εμπειρία στην οργάνωση και συντονισμό ομάδας έργου

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε θέματα λειτουργίας, ενσωμάτωσης και βελτίωσης εξοπλισμού μετρήσεων και αναβάθμισης πληροφοριακών συστημάτων.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας >των 5: 20 μόρια

Εμπειρία στην σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων συλλογής και απεικόνισης χωρικών πληροφοριών, και αναβάθμιση και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων/ βάσεων γνώσεων και λογισμικού

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας >των 5: 20 μόρια

Εμπειρία σε θέματα προηγμένων μεθοδολογιών και αλγορίθμων Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων και υλοποίηση και Ανάπτυξη των Συστημάτων.

Έτη εμπειρίας έως 1: 5 μόρια

Έτη εμπειρίας 1 έως 3: 10 μόρια

Έτη εμπειρίας 3 έως 5: 15 μόρια

Έτη εμπειρίας άνω των 5: 20 μόρια

Συναφής Ερευνητική δραστηριότητα με το αντικείμενο της πρόσκλησης (συναφείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά/ διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων)

·  1 μονάδα για κάθε συναφή δημοσίευση σε περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με κριτές και

·  0,5 μονάδα για κάθε μία από τις λοιπές συναφείς δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις

Μέγιστη μοριοδότηση 40 μόρια

Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Καλή: 5 μόρια

Πολύ καλή: 10 μόρια

Άριστη: 20 μόρια

Ανάλυση περιοχή ενδιαφέροντος και εντοπισμός σημείων εγκατάστασης εξοπλισμού για την έγκαιρη παρακολούθηση πιθανών κινδύνων για πλημμυρικά επεισόδια, διασύνδεση του εξοπλισμού με βάση δεδομένων για τις μετρήσεις των δικτύων των μετεωρολογικών σταθμών και των σταθμηγράφων καθώς και εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN,  Επίβλεψη παραμετροποίησης και εγκατάστασης εξοπλισμού, έλεγχος λειτουργίας και εξασφάλιση καλής λειτουργίας (ΠΕ2), αναβάθμιση και επικαιροποίηση του διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WEB-GIS),  επικαιροποίηση των αλγορίθμων και μεθοδολογιών του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων με βάση τα δεδομένα και τις νέες μετρήσεις από τον νέο εξοπλισμό, αναβάθμιση και ολοκλήρωση του επικαιροποιημένου πλήρους λειτουργικού πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης ενημέρωσης (ΠΕ3) και συνεισφορά στην προβολή, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του έργου, με βελτίωση των ηλεκτρονικών μέσων προβολής και συνεισφορά σε εκδηλώσεις, συνέδρια και σεμινάρια επιμόρφωσης για τη χρήση του συστήματος από τις ομάδες στόχους (ΠΕ4)

e-max.it: your social media marketing partner