Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22334/2020
12-06-2020
29-06-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
VIRTUALAND: AN IMMERSIVE VIRTUAL EXPERIENCE FOR CULTURAL AND NATURAL HERITAGE SITES
82658

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20)

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/12/2021 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς).

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) για κάθε ένα από τα τμήματα του έργου α, β, γ και δ όπως περιγράφονται παραπάνω.

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία σε ανάπτυξη ιστοσελίδων και διαχείριση λογαριασμών social media καθώς και σε διάχυση αποτελεσμάτων και δραστηριότητες marketing (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε χρήση και ανάπτυξη VR εφαρμογών (με βάση το βιογραφικό και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας)

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

1. Development of the website as well as the constant update with events, project outcomes during the entire lifecycle of the project (μέρος του Παραδοτέου D2.1.1)

2. Publicity material for media disseminating project outcomes and events (μέρος του Παραδοτέου D2.1.4)

3. Preparation of material and presentations for national and international fora. (μέρος του Παραδοτέου D3.1.1)

4. Training of tourism professionals in VR platform (μέρος του Παραδοτέου D6.1.1)

e-max.it: your social media marketing partner