Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23899/2020
26-06-2020
13-07-2020
ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
PROXITOUR, ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
82431

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Φοιτητής Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος που έχει περατώσει τουλάχιστον τρία έτη σπουδών (απαιτείται βεβαίωση οικείας γραμματείας ή/και αναλυτική βαθμολογία).

(μέσος όρος στα μαθήματα που έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ζυγισμένα με τις μονάδες ECTS: άθροισμα βαθμός*μονάδες ECTS/(σύνολο μονάδων ECTS μαθημάτων που έχουν παρακολουθηθεί επιτυχώς) 5-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου)

(βαθμολογία 1-10) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Εμπειρία σε υλοποίηση έργων ή project με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (κρίνεται με βάση το βιογραφικό)

(μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 40)

Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων κατάλληλων για οπτικοποίηση με μεθόδους απόδοσης γραφικών (μέρος του παραδοτέο Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)

e-max.it: your social media marketing partner