Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 22666/2020
16-06-2020
01-07-2020
ΦΟΥΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
SEEK & GO: ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
82420

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)

(Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2

(μέγιστη βαθμολογία 20)

Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή αναβολή έως 31/12/2020 (αποδεικτικό στρατολογικού γραφείου ή υπεύθυνη δήλωση)

ON/OFF

Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσα: επίπεδο γλωσσομάθειας C2 (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα αποδεικτικών/πτυχίων από αναγνωρισμένους φορείς)

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή, χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου).

(βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία στη χρήση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4,   (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία σε θέματα αστικής κινητικότητας (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

Εμπειρία στη χαρτογράφηση και την καταγραφή χαρτογραφικών δεδομένων σε αστικές περιοχές (κρίνεται με βάση το βιογραφικό).

(μήνες εμπειρίας) x 4, (μέγιστη βαθμολογία 20)

«Επιτόπια αξιολόγηση των χαρτογραφικών δεδομένων τμήματος του ιστορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης (μέρος του Παραδοτέου Π5.1: Αποτίμηση απόδοσης της υπηρεσίας – Βελτιστοποίηση)»

e-max.it: your social media marketing partner