Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23778/2020
25-06-2020
10-07-2020
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΣΥΚΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ (ExploreOpuntia)
82438

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς ειδικότητας

ON/OFF

Κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών σπουδών στην Αναλυτική Χημεία

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικών

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ποσοτικοποίησης οργανικών ενώσεων σε φυτικό υπόστρωμα με χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS)

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία χρήσης αναλυτικών τεχνικών με δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Ποιοτικός και ποσοτικός χαρακτηρισμός χρωστικών με σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές (LC-MS/MS) στις ενότητες εργασίας:

ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων

ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων

EE5. Ανάπτυξη προϊόντων εμπορικής σύστασης & αξιολόγηση αποτελεσμάτων

e-max.it: your social media marketing partner