Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24133/2020
30-06-2020
15-07-2020
ΣΤΥΛΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μελών για την αντιμετώπιση της στρατηγικής καινοτομίας στο τομέα του τουρισμού σε περιφερειακές, απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές με ανθεκτικές προσφορές κληρονομιάς και επενδύσεις βάσει θέσεων στις Πολιτιστικέ
60831

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Μονάδες Βαθμολόγησης ή ON/OFF

Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

ON/OFF

Πολύ καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Γνώση χρήσης Η/Υ

ON/OFF

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εργασιακή εμπειρία σε διαχείριση εργασιών, διοικητική υποστήριξη και υποστήριξη ομάδας έργου

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία σε θέματα ενημέρωσης κι επικοινωνίας και σε θέματα επικοινωνίας με φορείς  

Εμπειρία έως 1 έτος: 5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

Εργασιακή εμπειρία στο χρονοπρογραμματισμό δράσεων, προετοιμασία και υποβολή τεχνικών και οικονομικών αναφορών

Εμπειρία έως 1 έτος:  5 μόρια

Εμπειρία >2 έως 3 έτη: 10 μόρια

Εμπειρία >3 έως 5 έτη: 15 μόρια

Εμπειρία >5 έτη : 20 μόρια

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

20 μόρια

Σε περίπτωση ισοβαθμίας

0-20 μόρια

Διερευνώνται:

α) η αντίληψη της/του υποψηφίου για το ρόλο του σε σχέση με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις της θέσης,

β) η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης ευθυνών, διαχείρισης κρίσεων και η αποτελεσματικότητα και

γ) η κατανόηση των οργανωτικών αναγκών υλοποίησης.

Υποστήριξη στην προετοιμασία και διοργάνωση των συναντήσεων του έργου (φυσικών και διαδικτυακών), υποστήριξη των επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών, υποστήριξη ομάδας έργου σε θέματα τεχνικών και οικονομικών αναφορών (WP1), στην προετοιμασία της συμβουλευτικής εκδήλωσης για τους ενδιαφερόμενους τοπικούς φορείς που θα διοργανωθεί την Άρτα, υποστήριξη για τη δημιουργία του Φορέα SΜΑRTIMONY, επικοινωνία με τοπικούς φορείς για τη συλλογή των Συμφωνητικών Συνεργασίας για το Φορέα SΜΑRTIMONY, και υποστήριξη στην επανατροφοδότηση του Πολιτιστικού Επενδυτικού Σχεδίου (WP4), υποστήριξη τοπικών stakeholder για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση TB GLOBAL TOURISM FAIR, που θα διοργανωθεί στο Βερολίνο (WP6).

e-max.it: your social media marketing partner