Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 24097/2020
30-06-2020
15-07-2020
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΦΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ (Epirustonic)
82479

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF

Απόφοιτος του Τμήματος Χημείας ή Βιολογίας

ON/OFF

Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

ON/OFF

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες

ON/OFF

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση τις Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση μεθόδων εκχύλισης οργανικών ενώσεων από φυτικό υπόστρωμα.

ON/OFF

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων ποσοτικοποίησης οργανικών ενώσεων σε φυτικό και υδατικό υπόστρωμα με χρήση υγρής χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μαζών τριπλού τετραπόλου (LC-MS/MS).

ON/OFF

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά με ερευνητικό έργο όπου γίνεται χρήση αναλυτικών τεχνικών χημείας

ON/OFF

Αντικείμενο σύμβασης 1: Συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραγωγή φυτικών εκχυλισμάτων με διαφορετικά πρωτόκολλα εκχύλισης, στην ΕΕ1 Μελέτη συνθηκών καλλιέργειας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών – Παραγωγή εκχυλισμάτων.

Αντικείμενο Σύμβασης 2: Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση φυτοχημικών συστατικών και βιοδραστικών ενώσεων των εκχυλισμάτων μέσω UHPLC-MS/MS, στην ΕΕ2 Ανάλυση εκχυλισμάτων - ανάλυση DNA επιλεγμένων φυτών.

e-max.it: your social media marketing partner