Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
23-07-2019
02-09-2019
Σχεδιασμός αλγορίθμου συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης DICOM αρχείων. Υλοποίηση υποσυστήματος μεταφοράς και αποθήκευσης DICOM αρχείων και ανάπτυξη λογισμικού DICOM Viewer. (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ6, ΕΕ7, ΕΕ12, και ΕΕ13)....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
23-07-2019
02-09-2019
Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου. (Συμμετοχη στο ΕΕ4)...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA
23-07-2019
02-09-2019
Συμμετοχή στην ανάπτυξη και την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Έργου (D 2.1.5 Project Web Site developed and updated)....

OPENSCREEN_GR: Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος
15-07-2019
30-07-2019
1) Οργάνωση του κέντρου Ελέγχου Βιοδραστικότητας Ενώσεων: κατάρτιση/τυποποίηση εντύπων για καταγραφή, αρχειοθέτηση των δειγμάτων και των αποτελεσμάτων, κατάρτιση εντύπων για καταγραφή εκθέσεων πεπραγμένων, 2) Οργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην λειτουργία των εγκατεστημένων οργάνων και συσκευών, 3) Συλλογή/Ταξινόμηση/Αποθήκευση δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων, 4) Εκχύλιση και επεξεργασία δειγμάτων αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών και μακρομηκύτων...

Comparing effectiveness of self-management interventions in 4 high priority chronic diseases in Europe-COMPAR-EU
15-07-2019
30-07-2019
Αριθμός συμβάσεων που θα συναφθούν: Δυο (2) Αντικείμενο κάθε μιας από τις δυο (2) συμβάσεις: Διενέργεια μετα–αναλύσεων δικτύου και ανάπτυξης μεθοδολογίας για μετα-αναλύσεις δικτύου (WP5)...

QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
04-07-2019
19-07-2019
Υπεύθυνος/η οικονομικού έργου, οικονομοτεχνική οργάνωση, υποστήριξη, παρακολούθηση και διαχείριση έργου, επικοινωνία με διαχειριστική αρχή, υποστήριξη ερευνητικής ομάδας. (WPM)  Συμμετοχή στα παραδοτέα: WPM 2.1, WPM 2.2, WPM 2.3, WPM 2.4....

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
04-07-2019
19-07-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-GREENFEEDS
04-07-2019
19-07-2019
Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 1: Εγχώρια παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών – καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 3: Διατροφή γαλακτοπαραγωγών προβατίνων με τα καινοτόμα σιτηρέσια Συμμετοχή στην ενότητα εργασίας 5: Έλεγχος ποιότητας πρόβειου γάλακτος και παραγωγή παραδοσιακού προϊόντος (κεφαλογραβιέρα) ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
04-07-2019
19-07-2019
Παραδοτέο 4.1.3 Calibration of pre-existing materia and crowd sourced narratives and plot to space time specifications, in Greece...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
04-07-2019
19-07-2019
Παραδοτέο 3.1.1 Mapping Database setup: Collection and categorization of prexisting material, design of mapping layers (Α/Μ)...

QUALITY NETWORK ON SUSTAINABLE TOURISM (QNEST)
03-07-2019
18-07-2019
Υποστήριξη ομάδας έργου, οργάνωση δράσεων διάχυσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συμμετοχή στην προετοιμασία του σχεδίου επικοινωνίας, υποστήριξη δράσεων έργου. Συμμετοχή στα Πακέτα Εργασίας: WPT2  και WPC...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
03-07-2019
18-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών   Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
03-07-2019
18-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών ...

INSPIRED - Οι Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές Ολοκληρωμένων Προσεγγίσεων Δομικής Βιολογίας, Αποτίμησης Φαρμάκων και Λειτουργικού Χαρακτηρισμού αυτών
24-06-2019
09-07-2019
Προετοιμασία-Βελτιστοποίηση-Χαρακτηρισμός-Βιοχημική, βιοφυσική και δομική ανάλυση βιοδραστικών μορίων και πρωτεϊνικών στόχων. Συμμετοχή στο ΠΕ5 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ Συμμετοχή στο ΠΕ9 ΔΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΕΣΩ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΒΙΟΜΟΡΙΑΚΟΥ NMR ...

ELIXIR-GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR: Managing and Analysing Life Sciences Data)»
24-06-2019
09-07-2019
Βιοπληροφοριακών Εργαλείων και Bάσεις Δεδομένων Ανάπτυξη και επικαιροποίηση βιοϋπολογιστικών εργαλείων - Ανάλυση δεδομένω μεγάλης κλίμακας. •        Συμμετοχή στο ΠΕ1 Διαχείριση και Διακυβέρνηση •        Συμμετοχή στο ΠΕ2 Βιοπληροφοριακά εργαλεία και βάσεις δεδομένων...

Πρωτοποριακοί Ιχνηλάτες ως Νέοι Δείκτες Ορισμού Συστημάτων «Ελεύθερης Βοσκής»
24-06-2019
09-07-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1 (Συμμετοχή στο ΕΕ 4): Προσδιορισμός δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε ορό, επίπεδα της μυοσκελετικής ισομορφής στον ορό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση διατροφής αντιοξειδωτικής κατάστασης. Αντικείμενο σύμβασης 2 (Συμμετοχή στο ΕΕ 8): Ανάλυση των επιπέδων της μυοσκελετικής ισομορφής στον ιστό πουλερικών ελευθέρας βοσκής και ανάλυση του προσδιορισμού δραστικότητας της κινάσης της κρεατίνης σε μυϊκό εκχύλισμα....

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
24-06-2019
09-07-2019
Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης ιατρικών αρχείων κωδικοποίησης DICOM. (Ενότητές Εργασίας: ΕΕ6 και ΕΕ7)....

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
24-06-2019
09-07-2019
Σχεδιασμός και ανάπτυξη αλγορίθμων συμπίεσης και έξυπνης μεταφόρτωσης ιατρικών αρχείων κωδικοποίησης DICOM. (Ενότητες Εργασίας: ΕΕ6 και ΕΕ7)....

Ένας καινοτόμος φορετός αισθητήρας για συνεχή ανάλυση και αξιολόγηση της ανθρώπινης βάδισης
24-06-2019
09-07-2019
EE1-Ανάλυση απαιτήσεων και καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, EE2-Έρευνα και ανάπτυξη του φορετού αισθητήρα και ΕΕ4-Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και πιλοτικών εφαρμογών...

Ψηφιακά Προϊόντα και Υπηρεσίες για Προσβάσιμη και Ασφαλή Κινητικότητα Ηλικιωμένων και Αναπήρων Τουριστών και Πολιτών στην Ελλάδα (Seek & Go)
24-06-2019
09-07-2019
Σχεδιασμός δομών δεδομένων και αλγορίθμων για τη δρομολόγηση (μέρος του Παραδοτέου Π2.1 Σχεδιασμός Υπηρεσίας - Αρχιτεκτονική Συστήματος)...

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
21-06-2019
12-07-2019
Παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 σε Επιστημονικά Πεδία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
19-06-2019
04-07-2019
Θα αξιολογηθεί-μελετηθεί η διαχρονική επίδραση της διατροφής στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης στο πλάσμα και στο κρέας των πτηνών. (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 2 «Επίδραση της διατροφής στα επίπεδα της αντιοξειδωτικής κατάστασης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου»)....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
19-06-2019
04-07-2019
Εξειδικευμένες μετρήσεις και έλεγχοι της πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής. (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 1 «Σχεδιασμός και κατασκευή πρότυπης μονάδας βιομηχανικής πτηνοτροφικής εκτροφής»)...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
19-06-2019
04-07-2019
Ανάπτυξη βιοκαταλυτικών εργαλείων και διεργασιών για τη στοχευμένη μετατροπή βιοδραστικών συστατικών προς υδροξυτυροσόλη και παράγωγά της....

Ανάπτυξη Πρότυπης Μονάδα Βιομηχανικής Πτηνοτροφικής Εκτροφής
19-06-2019
04-07-2019
Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου. (Συμμετοχή Ενότητα Εργασίας 4 «Έλεγχος ποιότητας και επιπέδου χουμοποίησης στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης του πτηνοτροφείου»)....

ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ ΑΝΘΡΑΚΑ-ΘΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ-ΘΕΙΟΥ (CARBONBAT)
19-06-2019
04-07-2019
«Synthesis of Porous Carbon Structures» (ΕΕ «Characterization of Porous Carbon Structures» (ΕΕ ...

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile
18-06-2019
03-07-2019
Υπεύθυνος/η: υποστήριξης του κοινού cloud based χώρου εργασίας της εταιρικής σύμπραξης του έργου, υποστήριξη στη διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας και διάχυσης του έργου, διοικητική οργάνωση έργου, επικοινωνία με εταίρους, παρακολούθηση και διαχείριση έργου και συγκεκριμένα των πακέτων εργασίας WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7, WP8....

embeddiNg kEts and Work based learning into MEchaTROnic profile
18-06-2019
03-07-2019
Συμμετοχή στο σχεδιασμό ολοκληρωμένου περιβάλλοντος κοινής ηλεκτρονικής μάθησης, στην εφαρμογή και αξιολόγηση του διακρατικού μαθησιακού μοντέλου καθώς και υποστήριξη ομάδας έργου σε διαχειριστικά θέματα και στη διοικητική οργάνωση του έργου. Πακέτα Εργασίας WP2, WP5 και WP7...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-06-2019
01-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας  Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 7: Διερεύνηση βακτηριακών γονιδίων ανθεκτικότητας με μοριακές τεχνικές (PCR), στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών  ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
14-06-2019
01-07-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 6: Ανάπτυξη τεχνικών αποτύπωσης μικροβιώματος πτηνών κρεοπαραγωγής στο σύστημα εκτροφής απουσία χρήσης αντιβιοτικών ...

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14-06-2019
01-07-2019
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 9: Συνδυαστική ανάλυση "acrossomics",Βάσεις δεδομένων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχ...

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: ΕΝΔΕΛΕΧΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
14-06-2019
01-07-2019
Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση, Συντονισμός Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 2: Δικτύωση, Σύνδεση με Ενδιαφερόμενους Φορείς, Διάδοση-Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 6: Πρωτόκολλα 2: Πρωτεωμική Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 10: Εφαρμογή 1. Μελέτες για τη Βελτίωση της Θρεπτικής Αξίας, Ποιότητας, Ανάδειξη Ταυτότητας Τροφίμων Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας 11: Εφαρμογή 2. Έλεγχος Αυθεντικότητας, Γεωγραφικής προέλευσης ...

INVESTMENT, DEVELOPMENT AND EMPOWERMENT ACTION (IDEA)
13-06-2019
28-06-2019
Συμμετοχή στα παραδοτέα 4.3.2 Coaching, mentoring and capacity building και 4.3.5 Training Seminars for social operators & enterpreneurs...

Αξιοποίηση φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη αντιγηραντικών σκευασμάτων και λειτουργικών γαλακτοκομικών τροφίμων
12-06-2019
27-06-2019
Παραγωγή εκχυλισμάτων φαρμακευτικών φυτών και έλεγχος πολύπλοκων μιγμάτων με τη χρήση προηγμένων μεθοδολογιών πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (Συμμετοχή στο EE2. Ανάλυση εκχυλισμάτων)...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (συμμετοχή στο D3.1.4 Preparation of a study for the religious tourism development in the cross border area). Αποτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο της Μελέτης θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενέργ...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην ανάπτυξη ιστοσελίδας με διαδρομές Προσκυνηματικού τουρισμού για την υλοποίηση του παραδοτέου D3.1.1 «Μελέτη Εφαρμογής για την ανάπτυξη «Multilingual Culture & Tourism Web Portal». Μέσω της ιστοσελίδας θα παρέχονται πληροφορίες επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή, θα δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού εναλλακτικών διαδρομών σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και θα προωθούνται τοπικές επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής. Οι υπηρεσίες ανά...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (συμμετοχή στο D3.1.4 Preparation of a study for the religious tourism development in the cross border area). Αποτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο της Μελέτης πρέπει να υποβληθούν οι παρακάτω διακ...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην ανάπτυξη ιστοσελίδας με διαδρομές Προσκυνηματικού τουρισμού για την υλοποίηση του παραδοτέου D3.1.1 «Μελέτη Εφαρμογής για την ανάπτυξη «Multilingual Culture & Tourism Web Portal». Μέσω της ιστοσελίδας θα παρέχονται πληροφορίες επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων στη διασυνοριακή περιοχή, θα δίνεται η δυνατότητα σχεδιασμού εναλλακτικών διαδρομών σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών και θα προωθούνται τοπικές επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες της περιοχής. Οι υπηρεσίες ανά...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση μελέτης για την ανάπτυξη του τουρισμού στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας (συμμετοχή στο D3.1.4 Preparation of a study for the religious tourism development in the cross border area). Αποτίμηση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού και αναγνώριση και αποτύπωση των δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο της Μελέτης πρέπει να υποβληθούν οι παρακάτω διακ...

Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)
11-06-2019
26-06-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση του Εγχειριδίου Διαχείρισης Έργου (Project Management Handbook) με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση και υλοποίηση του Έργου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους διαδικασιών, που θα εφαρμόζονται από τους εταίρους καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του (συμμετοχή στο Παραδοτέο D1.1.2 «Εκπόνηση εγχειρίδιου διαχείρισης Έργου»). Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Έργου θα πρέπει να περιγράφει επαρκώς τα ακόλουθα: Αντικείμενο και στόχοι του Έργου Εταιρικό σχήμα και κατανομή εργασιών...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
05-06-2019
20-06-2019
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 1: Ανάπτυξη καινοτόμων υποδομών σε πρότυπο πτηνοτροφείο Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 2: Περιβαλλοντικές και ενεργειακές μετρήσεις στον πρότυπο πτηνοτροφικό θάλαμο Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπ...

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΝΙΘΕΙΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ (GREEN POULTRY PRODUCTION, ANTIBIOTIC FREE)
05-06-2019
20-06-2019
1.   Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3: Μελέτη της επίδρασης της προσθήκης εναλλακτικών εγχώριων πηγών πρωτεϊνών και διατροφικών πρόσθετων στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και στις αποδόσεις των πτηνών, όπως και σε δείκτες υγείας 2.   Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 4: Μελέτη των αποδόσεων και της υγείας κρεοπαραγωγών ορνιθίων εκτρεφόμενων χωρίς αντιβιοτικές ουσίες 3.   Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 5: Ανάλυση κύκλου ζωής άνθρακα και διαχείριση ενέργειας στην πτηνοτ...

ΑΚΑΜΨΙΑ ΥΠΟΠΟΛΥΠΤΥΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΥΝΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
03-06-2019
18-06-2019
Έρευνα στις περιοχές: Ελαχιστικά υποπολυπτύγματα πολυπτύγματων Riemann ή πολυπτυγμάτων Kaehler-Einstein, γεωμετρικές διαφορικές εξισώσεις, γεωμετρικές ροές, αρμονικές/ελαχιστικές/ολόμορφες/ απεικονίσεις μεταξύ πολυπτυγμάτων Riemann ή Kaehler, υποπολυπτύγματα με θετικό δείκτη μηδενοκατανομής (ή σύμμορφης μηδενοκατανομής) σε χώρους μορφής (Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας EE1 και EE2 της ερευνητικής πρότασης)....

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019
31-05-2019
15-06-2019
Υποστήριξη χρηστών ως προς τη σύνδεση και στις υπηρεσίες ΠΣΔ...

Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά - Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's
31-05-2019
15-06-2019
Συμμετοχή στο ΕΕ4 «Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά»....

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 ΕΩΣ ΚΑΙ 2019
31-05-2019
15-06-2019
Συλλογή και επεξεργασία ροών κίνησης δικτύου...

Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά - Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's
31-05-2019
15-06-2019
Συμμετοχή στην ΕΕ2 «Κλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης εκχυλισμ.άτων βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s»....

Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης
31-05-2019
18-06-2019
Διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας και μαθήματα πολιτισμού στο πλαίσιο εκπαιδευτικών επισκέψεων – εκδρομών....

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού, με γνώση προγραμματισμού mobile συσκευών και δικτυακών εφαρμογών και συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τα πακέτα εργασίας: 1 (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση 4 (ΕΕ3-1)       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή 5 (ΕΕ4-1)       Εφαρμογή σε ειδικούς πληθυσμούς και σ...