Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- σχεδιασμός πειραμάτων: ανασκόπηση βιβλιογραφίας (ιδιότητες των προς προσδιορισμό ενώσεων, μέθοδοι απομόνωσης / προσδιορισμού) [ΠΕ1], - συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - συμμετοχή στον: κλινικό / εργαστηριακό έλεγχο - δειγματοληψία βιολογικών υλικών [ΠΕ4], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσι...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5]...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5], - συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6], - συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
13-11-2013
27-11-2013
Ε.Ε.2.1: Έρευνα για αυτόματη περίληψη βίντεο, Ε.Ε.2.2: Μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση με την μορφή εφαρμογής της αυτόματης περίληψης βίντεο, Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
11-11-2013
22-11-2013
1. «Information & Publicity», καιειδικότερατωνυποέργων «Promotion & Publicity Actions» 2.  «Implementation of the Mobile City Concept», καιειδικότερατουυποέργου  «Integration and Testing»...

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
11-11-2013
22-11-2013
Ζωοκόμος για τη διατήρηση και τις αναπαραγωγές διαγονιδιακών στελεχών μυών PPARα....

Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
11-11-2013
22-11-2013
Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών ερ-γαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή το...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP
11-11-2013
22-11-2013
«Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου» «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους» «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικ...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
04-11-2013
18-11-2013
Development and verification of communication software solutions - publication of user guide...

Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
04-11-2013
18-11-2013
Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών εργαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
04-11-2013
18-11-2013
Development and verification of distance learning platform and applications - publication of user guide...

Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3
04-11-2013
18-11-2013
1) «Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού: Μετάφραση και επιμέλεια λημμάτων και φράσεων από την Ελληνική στην Αλβανική γλώσσα» 2) «Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού: Μετάφραση και επιμέλεια λημμάτων και φράσεων από την Ελληνική στη Ρωσική γλώσσα»...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
30-10-2013
14-11-2013
Προσομοιώσεις Πολλαπλών Κλιμάκων Νανοσωματιδίων Τύπου Πυρήνα-Κελύφους...

Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
30-10-2013
14-11-2013
Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
30-10-2013
14-11-2013
Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων» ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
15-10-2013
30-10-2013
Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους αποτελούμενων από ανόργανο πυρήνα και πολυμερικό κέλυφος. Η σύνθεση θα γίνει με χρήση ελεγχόμενων μεθόδων πολυμερισμού και για το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπίας υπερύθρου, δυναμικής σκέδασης φωτός, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και θερμοσταθμικής ανάλυσης...

Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
15-10-2013
30-10-2013
1. «Management & Coordination», καιειδικότερατωνυποέργων «Management Report» και «Management Assesment Report» 2.  «Implementation of the Mobile City Concept», καιειδικότερατουυποέργου  «Integration and Testing»....

Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS
10-10-2013
25-10-2013
Οικοφυσιολογικές μετρήσεις πεδίου και εργαστηρίου, επεξεργασία δεδομένων...

Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και επωφελείς στρατηγικές ώστε να μειωθούν οι έκτακτες και επείγουσες επισκέψεις ασθενών με χρόνιες σωματικές νόσους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
07-10-2013
21-10-2013
Στα πλαίσια του έργου θα προσληφθεί  ένας/μία υποψήφιος/α διδάκτωρ, ο οποίος θα πρέπει να είναι Ιατρός που να ειδικεύεται ή να έχει ολοκληρώσει την ειδίκευση του στην Ψυχιατρική ή Ψυχολόγος με αξιόλογη κλινική εμπειρία. Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, πρόγραμμα που περιλαμβάνει μία χαρτογράφηση της συχνότητας και της μορφής αναζήτησης έκτακτης ή επείγουσας περίθαλψης από ασθενείς με 3 χρόνιες νόσους (διαβήτη, ρευματολογικές νόσους και χρόνια απ...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
07-10-2013
21-10-2013
Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
07-10-2013
21-10-2013
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων" Δράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών με διαδικασία συναίνεσης – συμφωνίας όλων των μελών των ομάδων (expert panels)  Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"»  ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
03-10-2013
17-10-2013
Μοντέλα χωρικής πρόβλεψης  (Δράση 2, Υποδράση 2.4) Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2) Συμμετοχή στη συγγραφή τεσσάρων δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων καθώς και στην παραδοτέα Τεχνική αναφορά (Δράση 2, Υποδράση 2.5) ...

Τηλεκαρδιολογία στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, TELECARDIOLOGY – A.1-1.3-89
05-09-2013
20-09-2013
Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενούς...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
05-09-2013
20-09-2013
«Ταυτοποίηση οξειδωμένων πρωτεϊνών και καταλοίπων κυστεΐνης, με φασματομετρία μάζας». «Κατασκευή βάσης δεδομένων και ταυτοποίηση λειτουργικών μοτίβων κυστεϊνών που μπορούν να υποστούν οξειδωτικές τροποποιήσεις». Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
05-09-2013
20-09-2013
Έλεγχος της ικανότητας δέσμευσης των συνθετικών μορίων ως προς τη δέσμευσή τους στους υποδοχείς ιντεγκρινών σε κύτταρα...

INTERSOCIAL: UNLEASHING THE POWER OF SOCIAL NETWORKING FOR ENHANCING REGIONAL SMEs
05-09-2013
20-09-2013
Προσαρμογή εργαλείων για προώθηση ΜΜΕ βασισμένη σε ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα (μέρος του παραδοτέου D4.4.1)...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
05-09-2013
20-09-2013
Ε.Ε.2.1: Έρευνα για αυτόματη περίληψη βίντεο και Ε.Ε.2.2: Μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση με την μορφή εφαρμογής της αυτόματης περίληψης βίντεο...

Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
05-09-2013
20-09-2013
Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
03-09-2013
18-09-2013
Διερεύνηση της βιολογικής δράσης και εκλεκτικότητας των συντεθέντων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων: ανάπτυξη επιλεγμένων καρκινικών κυτταρικών σειρών σε καλλιέργειες, in vitro έλεγχος διαλογής (screening) δραστικότητας και τοξικότητας όλων των ενώσεων που έχουν παραχθεί στις επιλεγμένες κυτταρικές σειρές, επεξεργασία αποτελεσμάτων...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
03-09-2013
03-09-2013
«Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών». Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων». ...

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΥ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
26-07-2013
30-08-2013
Καταγραφή και αξιολόγηση της σύστασης του λιπιδαιμικού προφίλ των λιποπρωτεϊνών του ορού, των μεμβρανών των ερυθροκυττάρων και του συνόλου των μεταβολιτών μικρού μοριακού βάρους του ορού με φασματοσκοπία NMR και επεξεργασία όλων των δεδομένων για τη δημιουργία στατιστικών μοντέλων με τεχνικές αναγνώρισης προτύπων για πρώιμη διάγνωση της νόσου...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
25-07-2013
28-08-2013
«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι) συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου»...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
25-07-2013
28-08-2013
Πακέτο Εργασίας 1 - Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, πρωτοκόλλου και σχεδίαση του συστήματος: Απαιτήσεις Χρηστών, Λειτουργικές Προδιαγραφές του Συστήματος   Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος: Συλλογή των κλινικών δεδομένων Αποτελέσματα μελέτης μοριακών, γονιδιακών (πολυμορφισμοί γονιδίων), ανοσολογικών και άλλων παραγόντων, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΠΕ   Πακέτο Εργασίας 3 - Ολοκλήρωση και Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος:...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
25-07-2013
28-08-2013
Πακέτο Εργασίας 1 - Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών, πρωτοκόλλου και σχεδίαση του συστήματος: Απαιτήσεις Χρηστών, Λειτουργικές Προδιαγραφές του Συστήματος Αρχιτεκτονική του Συστήματος   Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος: Σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής δεδομένων Ευφυείς αλγόριθμοι εξόρυξης δεδομένων και κανόνων συσχέτισης, στατιστικής ανάλυσης και αναπαράστασης δεδομένων   Πακέτο Εργασίας 3 - Ολοκλήρωση και Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος:...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
25-07-2013
28-08-2013
«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι) συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων συμμετοχή στην αξιολόγηση Βιοψιών κατά Ishak    Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος»...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
25-07-2013
28-08-2013
 «Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι) συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στην ανάπτυξη...

ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
18-07-2013
31-07-2013
Λειτουργική ανάλυση και πειραματική επαλήθευση των miRNAsκαι των γονιδίων-στόχων από το (μετα)μεταγράφωμα της Μύγας της Μεσογείου. Τα miRNAs και γονίδια-στόχοι που επηρεάζονται από την παρουσία της Wolbachia θα αναλυθούν με σκοπό την κατανόηση της συμμετοχής τους στη σχέση ξενιστή-συμβιώτη, και τη διαλεύκανση του ρόλου τους στο φαινόμενο της κυτταροπλασματικής ασυμβατότητας...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
18-07-2013
31-07-2013
Αντικείμενο (1): Δημιουργία δικτυακού τόπου στα ελληνικά και αγγλικά – Logo – Νewsletter – Καταχωρήσεις σε μηχανές. Αντικείμενο (2): Ηλεκτρονική δικτύωση στα πλαίσια της ιστοσελίδας της πράξης....

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
12-07-2013
29-07-2013
«Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2004-2008"» ως επόπτες...

Τεχνολογίες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος)
12-07-2013
29-07-2013
ΠΕ.4: In situ παραγωγή biodiesel χρησιμοποιώντας ελαιόσπορους ελαιοκράμβης και δημιουργία  πινάκων με τις συνθήκες μετεστεροποίησης των ελαιοσπόρων της ελαιοκράμβης. ΠΕ.5: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  εργαστηριακά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με  εμπορικό diesel και πίνακες  με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών. ΠΕ.6: Πιλοτική παραγωγή biodiesel με βάση τα βέλτιστα αποτελέσματα του ΕΕ.3. και  Πίνακες με τις συνθήκες μετεστεροποίησης του ελ...

Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
01-07-2013
12-07-2013
• ΠΕ.5 : Έκφραση του γονιδίου MPRA από τον Mucor pusillus στο ετερόλογο γενετικό υπόβαθρο του L. helveticus, προς παραγωγή ρενίνης προσδεδεμένης στην κυτταρική επιφάνεια του βακτηρίου• ΠΕ.6 : Ακινητοποίηση σε νανοσωληνίσκους κυτταρίνης ιθαγενών στελεχών απομονωμένων από αμπέλι για την παραγωγή ποιοτικά βελτιωμένου οίνου Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου:- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 28 και αμοιβή το ποσό των 36000 €.Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς...

Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
01-07-2013
12-07-2013
ΠΕ.5 : Έκφραση του γονιδίου MPRA από τον Mucor pusillus στο ετερόλογο γενετικό υπόβαθρο του L. helveticus, προς παραγωγή ρενίνης προσδεδεμένης στην κυτταρική επιφάνεια του βακτηρίου ΠΕ.6 : Ακινητοποίηση σε νανοσωληνίσκους κυτταρίνης ιθαγενών στελεχών απομονωμένων από αμπέλι για την παραγωγή ποιοτικά βελτιωμένου οίνου   Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου: - οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 28 και αμοιβή το ποσό των 45750 €. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης κα...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό
01-07-2013
12-07-2013
- Χαρακτηρισμός διαφορετικών πορωδών ανόργανων υλικών  - Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων,  στις φάσεις υγρών κρυστάλλων - Επίδραση του περιορισμού στην αυτο-οργάνωση και δυναμική βιοπολυμερών     - Μετρήσεις και αποτίμηση σκέδασης ακτίνων Χ, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας και διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο της Πράξης:- οι  εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ανέρχο...

Συνεργασία 2011 - Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς
01-07-2013
12-07-2013
• ΠΕ. 5: Καταλυτική σύνθεση εστέρων λιπαρών οξέων με βελτιωμένες μικροβιακές λιπάσες Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου:- οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι 6 και αμοιβή το ποσό των 10000 €.Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου του έργου....

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
01-07-2013
12-07-2013
«Εναλλακτικές θεωρίες βαρύτητας. Κβάντωση και κοσμολογικές εφαρμογές» Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου, - Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι είκοσι τέσσερις (24) και- Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 32400 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου....

ΑΡΙΣΤΕΙΑ– Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων –ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ LHC
01-07-2013
12-07-2013
«Διεργασίες Ανώτερης Τάξης σε Υπερσυμμετρικές Επεκτάσεις του Καθιερωμένου Προτύπου. Κατασκευή, Φαινομενολογική Ανάλυση και Κοσμολογικές Συνέπειες» Σύμφωνα με το Τεχνικό Παράρτημα της Πρότασης, οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης ορίζονται σε εικοσιτέσσερις (24) και η αμοιβή στο ποσό των 59040 ευρώ.Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος της Πρότασης....

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
01-07-2013
12-07-2013
«Διεργασίες Αλλαγής Γεύσης Ανώτερης Τάξης σε Επεκτάσεις του Υπερσυμμετρικού Καθιερωμένου Προτύπου» Σύμφωνα με την Απόφαση Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου, - οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης είναι είκοσι (20) και - η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των  48000 ευρώ. Οι εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση της Απόφασης Εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου....

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
12-06-2013
27-06-2013
«Conversion of 20 textbooks into electronic format» Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2) Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος....

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
12-06-2013
27-06-2013
«Conversion of 20 textbooks into electronic format and e-publication of them» Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2) Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος....

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
12-06-2013
27-06-2013
«Conversion of 20 textbooks into electronic format and e-publication of them» Αριθμός προτάσεων που θα επιλεγούν: δύο (2) Σύμφωνα με το συμβόλαιο του προγράμματος: χρόνος παράδοσης του παραπάνω έργου ορίζεται η 30/9/2013 και αμοιβή το ποσό των 5.000€ για κάθε πρόταση. Ο χρόνος παράδοσης καθώς και η αμοιβή δύνανται να τροποποιηθούν με ενδεχόμενη τροποποίηση του συμβολαίου του προγράμματος....