Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 30942/2019
27-08-2019
11-09-2019
Κωνσταντίνο Μαγκούτη
ProxiTour, Πλατφόρμα Εξατομικευμένης Περιήγησης
82431
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Δίπλωμα Πληροφορικής ή Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχος τίτλος σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ). (βαθμός διπλώματος ή πτυχίου 5-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-10) x 2 (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες)
Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης. Η βαθμολογία προσδιορίζεται με βάση το βαθμό συνάφειας (0-10) x 1 (μέγιστη βαθμολογία 10 μονάδες)
Αρτιότητα πρότασης υλοποίησης έργου: γνώση αντικειμένου, τεχνική περιγραφή,   χρονοδιάγραμμα και μεθοδολογία υλοποίησης (κρίνεται με βάση την πρόταση υλοποίησης έργου) (βαθμολογία 1-10) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)
Εμπειρία σε υλοποίηση έργων με αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης (μήνες εμπειρίας) x 2, (μέγιστη βαθμολογία 20)
Εμπειρία σε υλοποίηση αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων (δεν περιλαμβάνονται τα συναφή έργα) (μήνες εμπειρίας) x 1, (μέγιστη βαθμολογία 10)

Ψηφιοποίηση (3Δ ανακατασκευή) αντικειμένων πολιτιστικού ενδιαφέροντος και παραγωγή περιεχομένου με τη μορφή τριδιάστατων μοντέλων (μέρος του Παραδοτέου Π13: Εργαστηριακές Δοκιμές και Παράδοση του Πρωτοτύπου Νο 1)

e-max.it: your social media marketing partner