Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 33221/2019
09-09-2019
24-09-2019
Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη
Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ
82299
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ Βαθμός πτυχίου Χ 5
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Μέγιστος χρόνος μετρούμενης εμπειρίας τα τρία έτη.

Μήνες εμπειρίας Χ 5

Έως 180 Μονάδες

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 Απαιτούμενο (ON/OFF) – Δεν βαθμολογείται

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης της ημεδαπής ή ισότιμος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ 50 Μονάδες
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 25
Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C2 50

Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη Έργων

Υποστήριξη διενέργειας διοικητικών και οικονομικών πράξεων, προετοιμασία και εισαγωγή στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα.

e-max.it: your social media marketing partner