Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη στο σχεδιασμό, υλοποίηση και συντήρηση λογισμικού, με γνώση προγραμματισμού mobile συσκευών και δικτυακών εφαρμογών και συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τα πακέτα εργασίας: 1 (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση 4 (ΕΕ3-1)       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή 5 (ΕΕ4-1)       Εφαρμογή σε ειδικούς πληθυσμούς και σ...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης στην κλινική ψυχολογία. Συμμετοχή στο πακέτα εργασίας EE1, EE4, EE5, EE10 και στα παραδοτέα τους: 1   (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση 5   (ΕΕ4-1)       Εφαρμογή σε ειδικούς πληθυσμούς και συλλογή δεδομένων 6   (ΕΕ5-1)  &n...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη στη στατιστική ανάλυση και συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τα πακέτα εργασίας: 6 (ΕΕ5-1) Στατιστική ανάλυση 13 (ΕΕ11-1) Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων με βάση τον τρόπο διάχυσης των αποτελεσμάτων ...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης. Συμμετοχή στο πακέτα εργασίας EE1, EE3, EE4, EE5, EE10. EE11 και στα παραδοτέα τους: 1   (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση        4   (ΕΕ3-1)      Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης. Συμμετοχή στο πακέτα εργασίας EE1, EE3, EE4, EE5, EE10. EE11 και στα παραδοτέα τους: 1   (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση        4   (ΕΕ3-1)      Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη σε θέματα που αφορούν γλωσσικά ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης. Συμμετοχή στο πακέτα εργασίας EE1, EE3, EE4, EE5, EE6, EE7, EE10. EE11 και στα παραδοτέα τους: 1   (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση 4   (ΕΕ3-1)       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή 5  &nb...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη διοικητική και οικονομοτεχνική διαχείριση του έργου και συμμετοχή στο πακέτο εργασίας ΠΕ12: Διαχείριση έργου,με παραδοτέο το 14 (ΕΕ12-1)...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη υπολογιστικών μοντέλων, συστημάτων λογισμικού και αισθητήρων στην ανίχνευση διαγνωστικών δεικτών ελλειμάτων λόγου και συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τα πακέτα εργασίας: 1 (ΕΕ1-1)   Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση 2 (ΕΕ2-1)   Έρευνα αγοράς, έλεγχος προδιαγραφών εξοπλισμού και προμήθεια συσκευών 4 (ΕΕ3-1)   Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή 6 (ΕΕ5-1)   Στατιστι...

ΕΞΥΠΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
28-05-2019
12-06-2019
Υποστήριξη σε κλινικά θέματα που αφορούν ελλείματα σε αναπτυξιακές διαταραχές και διαδικασίες πρόληψης διάγνωσης και παρέμβασης. Συμμετοχή στο πακέτα εργασίας ΕΕ1, ΕΕ3, ΕΕ4, ΕΕ5,ΕΕ7, ΕΕ10, ΕΕ11 και στα παραδοτέα τους: 1   (ΕΕ1-1)       Ορισμός προδιαγραφών, ανάλυση συστήματος και ερευνητική διάσταση        4   (ΕΕ3-1)       Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής για φορητή συσκευή και επιτραπέζιο υπολογιστή...

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
23-05-2019
07-06-2019
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές. (ΕΕ2) Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας ...

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
23-05-2019
07-06-2019
Μοντελοποίηση σε πολλαπλές κλίμακες θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) (ΕΕ4). Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για ΘΗ ΙΣΥ μονής στρώσης Μοντέλο ΘΗ σύνδεσης για πολυστρωματικά ΘΗ ΙΣΥ ...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
23-05-2019
07-06-2019
Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ιατρικού ιστορικού όπου καταγράφονται οι απαιτήσεις του συστήματος με τη μορφή περιπτώσεων χρήσης. (Ενότητα Εργασίας: ΕΕ9)....

Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας
23-05-2019
07-06-2019
Παρασκευή, Αξιολόγηση & Βελτιστοποίηση Ιεραρχικών Δομών για (ΘΗ) θερμοηλεκτρικές εφαρμογές.(ΕΕ2) Αρχιτεκτονική πολύστρωτων θερμοηλεκτρικών ιεραρχικών σύνθετων υλικών (ΘΗ ΙΣΥ) - Ανθεκτικότητα & ΘΗ απόδοση υπό μηχανικές & Περιβαλλοντικές καταπονήσεις, Λειτουργικότητες & Προδιαγραφές αυτόνομης Μη Καταστροφικής Αξιολόγησης (ΜΚΑ) σε περιβάλλον λειτουργίας ...

Oncorecords: Ένα Προσανατολισμένο στον Ογκολογικό Ασθενή Σύστημα Διαχείρισης Ιατρικού Ιστορικού
23-05-2019
07-06-2019
Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος διαχείρισης ιατρικού ιστορικού όπου καταγράφονται οι απαιτήσεις του συστήματος με τη μορφή περιπτώσεων χρήσης. (Ενότητα Εργασίας: ΕΕ9)...

Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο. ( Epirustonic)
23-05-2019
07-06-2019
Θα μελετηθεί η αναστολή της οξείδωσης της LDL και η ηλεκτροφορητική κινητικότητα της oxLDL ενώ θα διερευνηθούν και οι αντιφλεγμονώδεις δράσεις ως προς την ανασταλτική δράση στην ενεργοποίηση ενδοθηλιακών κυττάρων, μονοκυττάρων και στον σχηματισμό ουδετεροφιλικών δικτύων χρωματίνης (NETs). Τα εκχυλίσματα ή συνδυασμοί με την κατάλληλη βιοδραστικότητα θα αναμειχθούν για να αναδειχθεί ο βέλτιστος συνδυασμός με την πιο ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση. ΕΕ3: Διευρεύνηση της αντιοξειδω...

Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
23-05-2019
07-06-2019
Έρευνα πεδίου για περιοχές επιδεκτικές σε κατολισθητικά φαινόμενα στην περιοχή της Ηπείρου....

Earthquake disasters management integrated system – ERMIS
23-05-2019
07-06-2019
Παροχή εργαστηριακής υποστήριξης σχετικά με την επεξεργασία ανιχνευτών ραδονίου, συλλογή επεξεργασία και ανάλυση γεωδαιτικών δεδομένων σχετικών με εντοπισμό σεισμικών ρηγμάτων, τύπους δασοκάλυψης και κατολισθητικά φαινόμενα σε περιοχές της Ηπείρου με τη χρήση προγραμμάτων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS)....

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
22-05-2019
06-06-2019
Αντικείμενο σύμβασης: Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4) Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στοιχείων, Έκθεση αξιολόγησης αλγορίθμου ...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
22-05-2019
06-06-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3) Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ), Λογισμικό συντονισμού για 1 drone, Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου, Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Αντικείμενο σύμβασης 2:      2. Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4) Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισ...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
22-05-2019
06-06-2019
Αντικείμενο σύμβασης: Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3) Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίαςφωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ), Λογισμικό συντονισμού για 1 drone, Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones ...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
22-05-2019
06-06-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3) Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ), Λογισμικό συντονισμού για 1 drone, Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου, Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Αντικείμενο σύμβασης 2: Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4) Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, Λογισμικό αλγορίθμου αναγνώρισης ελαττωματικών στ...

Ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου φωτοβολταϊκών πάρκων με IR-θερμογραφία από αυτόνομα εναέρια οχήματα (drones)
22-05-2019
06-06-2019
Αντικείμενο σύμβασης 1: Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης/συντονισμού drones (ΕΕ3). Λογισμικό ανίχνευσης ανώμαλης λειτουργίας φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ), Λογισμικό συντονισμού για 1 drone, Λογισμικό απομακρυσμένης παρακολούθησης/ελέγχου Λογισμικό συντονισμού για πολλά drones Αντικείμενο σύμβασης 2:      2.  Χαρακτηρισμός φωτοβολταϊκών στοιχείων (ΦΒΣ) με θερμογραφία (ΕΕ4). •   Μέθοδος χαρακτηρισμού φωτοβολταϊκού στοιχείου με θερμογραφία, • ...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
20-05-2019
04-06-2019
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ON/OFF Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Ενέργειας ON/OFF Άριστη γνώση Αγγλικών ON/OFF Κάτοχος Διπλώματος PRINCE2 στο Project Management ON/OFF Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μικροβιολογικό εργαστήριο ON/OFF Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ON/OFF   ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηρ...

ΜΕΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ, ΧΩΡΙΚΑ ΕΜΠΕΔΩΜΕΝΩΝ, ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ (PALIMPSEST)
20-05-2019
04-06-2019
Παραδοτέο 3.1.5 Elementary schools crowd sourcing workshops inquest for transgenerational, collective memory narratives (in Greece)...

ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΠΑΡΕΣ
20-05-2019
04-06-2019
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή   ON/OFF Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ON/OFF Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημεία Περιβάλλοντος ON/OFF Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χειρισμό υγρών, στερεών και επικίνδυνων αποβλήτων ON/OFF Αποδεδειγμένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας ON/OFF Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες ON/OFF   ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηριακό χώρο με πισ...

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΚΑΔ. ΕΤΩΝ 2018-2019 ΕΩΣ 2021-2022
16-05-2019
31-05-2019
Αντικείμενο σύμβασης: Υπεύθυνος λειτουργίας του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης- Σύμβουλος Πρακτικής Άσκησης. Ειδικότερα: Διαχείριση υλοποίησης πράξης Υποστήριξη 576 ασκούμενων φοιτητών και των αντίστοιχων φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας και σεμιναρίων προετοιμασίας φοιτητών Επικοινωνία με φοιτητές ...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος - ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στην άρδευση με θρεπτικά διαλύματα με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν άρδευση με θρεπτικά διαλύματα και η συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP3. Συμμετοχή στο παραδοτέο: D3.1.4: Software improvements (code validat...

VERSATILE ISLANDS CO-OPERATING FOR NEW SERVICES AND INNOVATION IN TOURISM - VISIT
14-05-2019
29-05-2019
ΙΟ1 VISIT Model for the integration of innovative tourism services at local companies ΙΟ2 Service Logic Business Model Canvas Case Study Guidelines ΙΟ3 Collection of VISIT Case studies/Business Plans/Service Logic Business Model Canvases ΙΟ4 VISIT Training, Learning and Internship blended material (Technical and soft skills that the student needs to bring to the company and the learning outcome he/she should receive back from his/her internship experience) ΙΟ5 Online Community Intrane...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στις αναλύσεις εδάφους και νερού με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν την ανάλυση εδάφους και νερού και συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολής του φυσικού αντικειμένου. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP3. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D3.1.3: 100 irrigation and drainage audit...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος - Ειδικός Επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης με αντικείμενο σύμβασης τη προσφορά υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου σε θέματα που αφορούν ορθολογική διαχείριση της άρδευσης των καλλιεργειών με χρήση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης και συμμετοχή σε απαιτούμενες από το έργο δράσεις διαχείρισης (αναφορές, συναντήσεις) και ενέργειες προβολή...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος με εμπειρία στη διαχείριση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διοικητικής εργασίας και διαχείρισης στο πλαίσιο του έργου και συμμετοχή στις συναντήσεις έργου και σε ενέργειες προβολής εντός και εκτός περιοχής παρέμβασης του προγράμματος. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στο πακέτο εργασίας WP1: Συμμετοχή στα παραδοτέα: D1.1.2: Implementation of project management activities. Internal evaluation procedures. Preparation for participation in t...

IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystem
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος με εμπειρία σε θέματα γεωργικής μηχανικής και υδατικών πόρων με αντικείμενο τη προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης άρδευσης και καταγραφής συλλογικών συστημάτων άρδευσης. Ειδικότερο αντικείμενο σύμβασης: Συμμετοχή στα πακέτα εργασίας: WP3 και WP4. Συμμετοχή στα παραδοτέα: D3.1.1: Creation of a repository. Digitization of relevant studies, plans and maps that are not publicly available at the moment (soil maps, land reclamation works etc.). D3.1.3: 100 irrigation and drainage audits for end u...

Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στη διασφάλιση ποιότητας και στην προσέγγιση Lean με αντικείμενο σύμβασης τη συμβολή στο σχεδιασμό λειτουργίας του HUB Ελαιοκομίας στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.1  Olive and more agrobusiness HUB (oliHUB). Επίσης συμμετοχή σε ταξίδια και μετακινήσεις στο πλαίσιο των παραδοτέων: 1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equipment and consumables, subscription to services), 1.2.3 Participatio...

Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στην ανάπτυξη, χρήση & αξιολόγηση συλλογικών πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση άρδευσης με αντικείμενο σύμβασης τη συμβολή στον προσδιορισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των υδατικών παραμέτρων για την επικαιροποίηση προσαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crop κ...

Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία  στις αναλύσεις εδάφους και νερού με αντικείμενο τη συμβολή στον προσδιορισμό, αξιολόγηση και έλεγχο των εδαφολογικών παραμέτρων για την προσαρμογή συστήματος παροχής συμβουλών άρδευσης (DSS Tool) στην ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.2.2 Adaption and evaluation of water and soil management IT system for irrigated and rainfed olive crops και στις δράσεις διαχείρισης του Έργου στο πλαίσιο του παραδοτέου 1.2.2 Project management (...

Contribution to the enhancement of olive sector by promoting certified good cultivation practices, applying precision agriculture technologies, creating innovative local products and supporting relevant SMEs - OLIVE_CULTURE
14-05-2019
29-05-2019
Γεωπόνος – ειδικός επιστήμονας με μεγάλη εμπειρία στη δενδροκομία (ελαιοκομία) με αντικείμενο τη συμβολή στο σχεδιασμό λειτουργίας  του HUB Ελαιοκομίας και  ειδικότερα στον  προσδιορισμό των παραμέτρων που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια στο πλαίσιο του παραδοτέου 3.2.1  Olive and more agrobusiness HUB (oliHUB) και συμβολή στις δράσεις διαχείρισης του Έργου στο πλαίσιο του παραδοτέου1.2.2 Project management (updating, reporting, financial monitoring, meetings etc. + office equip...

Ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προεπιλογής φύλου, σε πρόβατα, με στόχο τη διατήρηση και αύξηση του γενετικού κεφαλαίου και της παραγωγικότητας, των αυτόχθονων φυλών υψηλής γενετικής αξίας
03-05-2019
20-05-2019
In vitro έλεγχος ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του φυλοπροσδιορισμένου σπέρματος Ταυτοποίηση των φυλετικών χρωμοσωμάτων με τις τεχνικές του φθορίζοντα in Situ υβριδισμού -Fluorescent In Situ Hybridization – FISH....

Υποέργο 05: Ενδελεχής Χαρακτηρισμός Τροφίμων
03-05-2019
20-05-2019
ΠΕ 3: Σχεδιασμός Πειραμάτων, Βιβλιογραφική Ερευνα, Πίνακες Περιεχομένων, Επιλογή Στόχων Στόχοι/ Επιδιωκόμενα αποτελέσματα: Δημιουργία βιβλιοθηκών και πινάκων συστατικών τροφίμων Ιεράρχηση έργων για τον χαρακτηρισμό των τροφίμων Επί μέρους Ενέργειες/Εργασίες: Δημιουργία συστήματος αναζήτησης, κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων Βελτίωση των επεξεργασμένων πινάκων των περιεχομένων των τροφίμων, 1ο στάδιο πληθυσμός Βελτίωση των επεξεργασμένων πινάκων των περιεχομένων των τροφίμων, 2ο σ...

ΕΞΕΥΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ (EXPLORAL)
03-05-2019
20-05-2019
μέρος του Παραδοτέου D5.1.1 (Exploral Mobile and Backend Application and user evaluation): the iOS mobile developer will undertake the task of development for iOS. The developer will respect the design of the interfaces while developing the application and also implement all functionalities from and to the server in a seamless, secure and efficient manner....

Ecological footprint in cross-border marine fish farming in Sagiada - Greece - and Southern Albania (ECO-FISH)
23-04-2019
13-05-2019
Συμμετοχή στην εκπόνηση των παραδοτέων των Π.Ε.: 3,4 και 5 (Παραδοτέα: 3.1.2. Παροχή υπηρεσιών επισκόπησης και παρακολούθησης δεδομένων περιβαλλοντικής ποιότητας στην ελληνική περιοχή, 4.1.1. Εφαρμογή Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) σε ιχθυοκαλλιέργειες, 4.1.2. Εκπόνηση τελικής τεχνικής έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της LCA, 5.1.1. Μεθοδολογία ανάπτυξης ικανοτήτων και εκπαιδευτικό υλικό για συνεδρίες θερινών σχολείων....

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΣΜΕΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΕΓΚΛΕΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
16-04-2019
01-05-2019
Ανάκτηση βιοδραστικών συστατικών από φύλλα ελιάς, ανάπτυξη συστημάτων νανοεγκλεισμού τους και οικονομοτεχνική μελέτη των προτεινόμενων διεργασιών....

HARMONIzation and integrative analysis of regional, national and international Cohorts on primary Sjögren’s Syndrome (pSS) towards improved stratification, treatment and health policy making — HarmonicSS
11-04-2019
26-04-2019
Implementation and refinement of big data mining services and applications, Refinement of big data mining user interfaces and usability evaluation (Task 5.2, Task 5.7)...

Αξιοποίηση του καρπού και του βλαστού του φραγκόσυκου στοχεύοντας σε καινοτόμες χρήσεις σε τρόφιμα
11-04-2019
26-04-2019
Ανάπτυξη λογισμικού χημειο-πληροφορικής για τον προσδιορισμό της σύστασης σε χρωστικές δειγμάτων φραγκόσυκου μέσω σύγκρισης από βάση δεδομένων που περιέχει γνωστές δομές χρωστικών ενώσεων. ΕΕ2. Χρωστικές και ενθυλάκωσή τους ΕΕ3. Αξιοποίηση αποβλήτων ΕΕ4. Ανάπτυξη μοντέλων-τροφίμων...

Δημιουργία γενετικής πλατφόρμας ανίχνευσης παθογόνων παραλλαγών τμημάτων DNA με χρήση τεχνολογίας NGS
11-04-2019
26-04-2019
Αξιολόγηση της βιοανάλυσης και των διαγνωστικών και συμπληρωματικών ελέγχων ...

HOLOGRAMS FOR PERSONALISED VIRTUAL COACHING AND MOTIVATION IN AN AGEING POPULATION WITH BALANCE DISORDERS (HOLOBALANCE)
10-04-2019
25-04-2019
WP6 – T6.3 Proof of concept study: Design, ethics approval and implementation...

Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά - Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's
10-04-2019
25-04-2019
ΕΕ1 «Προκλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s»...

Ανάπτυξη φυσικού μεταλλικού νερού εμπλουτισμένου με αντιοξειδωτικά φυτικά συστατικά προερχόμενα από την Ήπειρο (Epirustonic)
10-04-2019
25-04-2019
Μελέτη της in vitro αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους δράσης και επιλογή Δραστικότερων συνδυασμών εκχυλισμάτων/επιμέρους συστατικών....

Δημιουργία διαδραστικής ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά- Προκλινική και κλινική διερεύνηση της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer's
10-04-2019
25-04-2019
ΕΕ1 «Προκλινική μελέτη διερεύνησης της πιθανής ευεργετικής επίδρασης βοτάνων στην Ήπια Νοητική Διαταραχή και τη νόσο Alzheimer’s»...

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΗ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ
10-04-2019
25-04-2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ....

Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών 2
09-04-2019
24-04-2019
«Πλατφόρμα δεδομένων και εφαρμογών τελικού χρήστη» και ειδικότερα «Ενοποίηση λογισμικού, ανάπτυξη οριζόντιων λειτουργιών και έλεγχος σωστής λειτουργίας.»...