Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
15-09-2014
26-09-2014
Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων συμμετοχή στην αξιολόγηση Βιοψιών κατά Ishak    Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος ...

Σύνθεση μη τοξικών Καλιξαρενικών παραγώγων, ακινητοποίηση σε νανοσωματίδια χρυσού και αξιοποίηση τους για συστήματα μεταφοράς φαρμακευτικών ουσιών και απεικόνιση σε ζώντα κύτταρα
15-09-2014
26-09-2014
«Σύνθεση/Απομόνωση βιο-δραστικών ουσιών-Αξιολόγηση αλληλεπίδρασης βιοδραστικών ουσιών στα συντιθέμενα DDSs» «Διαλεύκανση του μηχανισμού μεταφοράς DDSs» ...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού, Π4.1 Τεύχος Ενδεικτικών Οδηγιών Αξιοποίησης του Εκπαιδευτικού Υλικού και προτεινόμενη Διδακτική Μεθοδολογία, Π4.2 Εκπαιδευτικά σενάρια – δραστηριότητες, Π4.3 Ημερίδες Επιμόρφωσης...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Πλατφόρμα Εκπαίδευσης από Απόσταση / Κοινωνικής Δικτύωσης. Π7.1 Διαδικτυακή εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Π7.2 Συνεργατικά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Συλλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού και δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου. Π2.1.1: Πρωτογενές ψηφιακό υλικό, Π2.1.2: Επεξεργασία ψηφιακού υλικού, Π.2.1.3: Τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού, Π.2.1.4: Δημιουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης ειδικά διαμορφωμένου Ψηφιακού Αποθετηρίου, Π2.2 Έκθεση Ομάδας Εργασίας...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση της Πράξης, Π1.1 Έντυπα διοικητικής διαχείρισης, Π1.2 Έντυπα οικονομικής διαχείρισης, Π1.3 Εκθέσεις Ομάδας Έργου...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Συλλογή, επεξεργασία, τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού και δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, Π2.1.1: Πρωτογενές ψηφιακό υλικό, Π2.1.2: Επεξεργασία ψηφιακού υλικού, Π.2.1.3: Τεκμηρίωση ψηφιακού υλικού, Π.2.1.4: Δημιουργία και συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης ειδικά διαμορφωμένου Ψηφιακού Αποθετηρίου, Π2.2 Έκθεση Ομάδας Εργασίας...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
09-09-2014
22-09-2014
Μοντελοποίηση του ενεργού κέντρου πρόσδεσης του ΑΤΡ στις πρωτεϊνικές κινάσες...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
09-09-2014
22-09-2014
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ...

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΖΑΓΟΡΙΟΥ
09-09-2014
22-09-2014
Ιστορική τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση κειμένων που απόκεινται σε βιβλιοθήκες του Ζαγορίου...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Οργανωτική και διοικητική υποστήριξη και παρακολούθηση της Πράξης Π1.1: Έντυπα διοικητικής διαχείρισης, Π1.2: Έντυπα οικονομικής διαχείρισης , Π1.3: Εκθέσεις Ομάδας Έργου...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού. Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

Δράσεις για τον Πολιτισμό στην Εκπαίδευση: ανάδειξη και αξιοποίηση στοιχείων μνημειακής αρχιτεκτονικής της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
09-09-2014
22-09-2014
Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού, Π3.1 Ψηφιακό Βιβλίο Μαθητή, Π3.2 Ψηφιακό Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Π.3.3 DVD πολυμεσικού υλικού...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
30-07-2014
03-09-2014
Translation of non-translated textbooks...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
29-07-2014
03-09-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ ΜΕ HPLC...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
29-07-2014
03-09-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ GC-MSΚΑΙ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ HPLC...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Βιο-οδηγούμενη απομόνωση κυτταροπροστατευτικών συστατικών από Ελληνικά Αρωματικά Φυτά και η χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων (DENOP)
18-07-2014
01-08-2014
«Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου» «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους» «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικ...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Βιο-οδηγούμενη απομόνωση κυτταροπροστατευτικών συστατικών από Ελληνικά Αρωματικά Φυτά και η χρησιμοποίησή τους για την ανάπτυξη νέων γαλακτοκομικών και οινολογικών προϊόντων (DENOP)
18-07-2014
01-08-2014
 «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου» «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους» «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οιν...

Προσδιορισμός της σεισμικής ιστορίας, των ρυθμών ολίσθησης, της εξέλιξης του αναγλύφου κατά το Τεταρτογενές και εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας ενεργών ρηγμάτων που βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές του Ελληνικού χώρου .....
14-07-2014
25-07-2014
Χαρτογράφηση παλαιοσεισμολογικών τομών, εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία ψηφιακών χαρτών με τη χρήση GIS...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
07-07-2014
18-07-2014
Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2005-2008"»...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
07-07-2014
18-07-2014
Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τους φοιτητές ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»...

BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)
01-07-2014
15-07-2014
Τεχνικός-Ειδικός στη Μελέτη Φυσικών Προϊόντων (Soxhlet, Στήλες, HPLC, κυτταροκαλλιέργειες, κλπ...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
24-06-2014
09-07-2014
Αντικείμενο: Επιχειρηματικά Σχέδια για Αυτοαπασχολούμενους Επιχειρηματίες...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
24-06-2014
09-07-2014
Αντικείμενο: Εκπόνηση Κοινού Σχεδίου Δράσης και Σχεδιασμός Ατομικού  Σχεδίου Δράσης...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
24-06-2014
09-07-2014
Πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ανάλυσης μεγάλων γράφων για επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων στην πλατφόρμα map-reduce (μέρος του πακέτου εργασίας Ε2)...

ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
13-06-2014
27-06-2014
Δράση 5 «Μελέτη έκφρασης, υποκυτταρικής κατανομής και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων των ενζύμων που τροποποιούν τις ΕΕΠ κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου»...

Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
12-06-2014
27-06-2014
Λειτουργική ανάλυση του (μετα)μεταγραφώματος της Medfly και πιο συγκεκριμένα την υπολογιστική ανάλυση των μην κωδικοποιημένων περιοχών του DNA με έμφαση στα microRNA...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
03-06-2014
Συμμετοχή στο Π.Ε.1 του έργου "Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Β΄Φάση" που αφορά στη διαχείριση και στο συντονισμό δράσεων του έργου ...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - Τεχνική υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Σύμβουλος ειδικής αγωγής για ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών με Αναπηρίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Εξωτερικός Συνεργάτης Μελετητής για τη Μελέτη με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2005-2008...

ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
02-06-2014
17-06-2014
Δράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στην περιοχή ευθύνης του Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και την αρχική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχολείων (γ) την εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
02-06-2014
17-06-2014
Ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε smartphones (μέρος του παροδοτέου Π4)...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
02-06-2014
17-06-2014
Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
02-06-2014
02-06-2014
Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

NΑΝΟ-ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
19-05-2014
02-06-2014
ΠΕ.3 : Σύνθεση νέων πεπτιδικών υποστρωμάτων, ανάπτυξη νέων μεθόδων μέτρησης ειδικής δραστικότητας και μέθοδος για την εισχώρηση  Ρεννίνης στους νανο-σωλήνες κυτταρίνης μετά τη λύση των εγκλωβισμένων κυττάρων στους σωλήνες ΠΕ. 4: Χρήση νάνο- και μίκρο- σωληνοειδών συσσωματωμάτων κυτταρίνης/βιοπολυμερούς για την προστασία της ενζυμικής δραστικότητας μετά τον εγκλωβισμό της στο συσσωμάτωμα. ...

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β Φάση)
06-05-2014
20-05-2014
Σχεδίαση και Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και πρόσθετων υπηρεσιών (onlineερωτηματολόγια αξιολόγησης) σχετιζόμενων με τη δράση “Παρεμβάσεις Σύνδεσης με τους αποφοίτους του Π.Ι., τους φοιτητές Erasmus και τους σπουδαστές του Κέντρου Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας του Π.Ι.” του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
06-05-2014
20-05-2014
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να αξιολογήσει τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Για την πλήρωση του παραπάνω στόχου θα διενεργηθούν τόσο στατιστικές αναλύσεις πρωτογενών δεδομένων όσο και μετα-αναλύσεις σε 3 πακέτα εργασίας: ι) αρτηριακή πίεση και καρκίνος, ιι) αντι-υπερτασικές θεραπείες και καρκίνος και ιιι) δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων...

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β Φάση)
06-05-2014
20-05-2014
Δημιουργία Multimedia εφαρμογής για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων ενημέρωσης των λειτουργών συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητών λυκείου & γονέων του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
02-05-2014
16-05-2014
Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος: Συλλογή των κλινικών δεδομένων Αποτελέσματα μελέτης μοριακών, γονιδιακών (πολυμορφισμοί γονιδίων), ανοσολογικών και άλλων παραγόντων, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΠΕ...

ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
02-05-2014
02-06-2014
Έρευνα σε στατιστικά μοντέλα για μετα-ανάλυση με ελλειπούσες τιμές, συγγραφή αποτελεσμάτων και συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Αξιολόγηση απόδοσης μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού βαθμονόμησης και ελέγχου εγκυρότητας μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Χαρακτηρισμός ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάλυση ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών στην περιοχή εφαρμογής...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Χαρακτηρισμός ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου πυρκαγιών από ιστορικά δεδομένα...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
30-04-2014
15-05-2014
Δράση 1:  Σύνθεση Συμπλόκων και Παρασκευή Πορωδών Μητρών & Υβριδικών Υλικών...

EΛΛΑΔΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Βιοκαταλυτική παρασκευή νέων υβριδικών μορίων με αυξημένη καρδιοπροστατευτική δράση: Στοχεύοντας την Na+,K+-ATPase
30-04-2014
15-05-2014
«Απομόνωση φυτικών βιοφαινολών (φλαβονοιεδών) από φυτικά εκχυλίσματα». «Βιοκαταλυτικές διεργασίες με την εφαρμογή ενζύμων για την παρασκευή υβριδικών μορίων φυσικών αντιοξειδωτικών – αντιυπερτασικών. Προσδιορισμός της ικανότητας των παραγόμενων μορίων να προστατεύουν το πυρηνικό DNA από συνθήκες οξειδωτικού στρεσς (έκθεση κυττάρων σε H2O2)». ...