Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα & ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ. σκευάσματα&βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων και εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων, ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ.σκευάσματα&βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων Aνάπτυξη μεθόδων υγρής χρωματογραφίας και τριχοειδούς ηλεκτροφόρησης με ανίχνευση χημειοφωταύγειας για βιοχημικές αναλύσεις ...

Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας
07-02-2014
24-02-2014
Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ...

Μελέτη νέων χημειοφωταυγών συστημάτων& εφαρμογές τους στην ανάπτυξη νέων αυτοματοποιημένων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό συστατικών τροφίμων,ρυπών σε περιβαλλοντικά δείγματα και ενεργών φαρμακευτικών ουσιών σε φαρμακ. σκευάσματα& βιολ.δείγματα
07-02-2014
24-02-2014
Γενικευμένες μέθοδοι προσδιορισμού φαρμακευτικών ενώσεων Νέες προσεγγίσεις για την μείωση του κόστους σε φαρμακευτικές αναλύσεις...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
07-02-2014
24-02-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΑΒΟΝΟΕΙΔΩΝ ΜΕ HPLC...

DEVELOPMENT OF SMART MACHINES, TOOLS AND PROCESSES FOR THE PRECISION SYNTHESIS OF NANOMATERIALS WITH TAILORED PROPERTIES FOR ORGANIC ELECTRONICS (SMARTONICS)
07-02-2014
24-02-2014
Προσομοίωση μοριακής δυναμικής της ανάπτυξης οργανικών νανοδομών και πλασμονικών υλικών για εφαρμογές σε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις...

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
07-02-2014
24-02-2014
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΦΙΛ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ ΜΕ GC-MSΚΑΙ ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΩΝ ΜΕ HPLC...

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
28-01-2014
14-02-2014
Σύνθεση και μελέτη της δομής νέων αναλόγων της κλοπιδογρέλης και της πρασουγρέλης όπως, [(κινολιν-4-υλο)θειο]οξικά οξέα, 2-υδροξυ-5-[(αρυλοξυ ή αρυλαμινο-καρβονυλο)αμινο]βενζοϊκά οξέα, N-(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)-N'-αρυλο-ουρίες, καρβαμικα-(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)αρύλια, θειοκαρβα-μικα(4-υδροξυ-3-νιτροφαινυλο)-S-αρύλια, 2-{[(3-νιτροαρυλο)αμινο]καρβο-νυλο}βενζοϊκά οξέα, (7-χλωρο-2-oxo-5-αρυλο ή ετεροαρυλο-2,3-διυδρο-1H-1,4-βενζοδιαζεπιν-1-υλο)οξικά οξέα, N-αρυλο-N,N'-διαρυλο-ουρίες, (καρβα-μικ...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
27-01-2014
11-02-2014
Δημιουργία τράπεζας DNA και κυττάρων με μεταλλάξεις γενετικών νοσημάτων από όλη την Δυτική Ελλάδα και ιδιαίτερα την Ηπειρο...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
27-01-2014
11-02-2014
Σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων-παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
27-01-2014
11-02-2014
Μοντελοποίηση του ενεργού κέντρου πρόσδεσης του ΑΤΡ στις πρωτεϊνικές κινάσες και ανάπτυξη νέων προϊόντων, εν δυνάμει αναστολέων πρωτεϊνικών κινασών, ως αντικαρκινικών σκευασμάτων...

Παρακολούθηση θεραπευτικών επιπέδων αντιψυχωτικών και αντικαταθλιπτικών φαρμάκων στο αίμα ψυχιατρικών ασθενών και συσχέτιση τους με παράγοντες της νόσου
27-01-2014
11-02-2014
- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5], - συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6], - συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]....

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
24-01-2014
11-02-2014
Πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ανάλυσης μεγάλων γράφων για επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων στην πλατφόρμα map-reduce (μέρος του πακέτου εργασίας Ε2)...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
14-01-2014
31-01-2014
Δέσμευση των αντικαρκινικών φαρμάκων σε φορείς περιοχών –Lys-Aib-Cys- και RGD πεπτιδίων για την επίτευξη στοχευμένης δράσης...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο: Θεωρητική Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και Κοσμολογία κάτω από το φως του LHC
14-01-2014
31-01-2014
ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
14-01-2014
31-01-2014
Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
14-01-2014
31-01-2014
Κατασκευή ηλεκτρονικής πλατφόρμας – βάσης δεδομένων φυτών-φυσικών προϊόντων και δραστικών ουσιών...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». 2.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εικονικών περιβαλλόντων, δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες αξιοποίησης του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς». 2.«Ενημερωτικές ημερίδες»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
1.«Διδακτικός μετασχηματισμός πρωτογενούς υλικού και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού». 2.«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες για την αξιοποίηση του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς»....

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
14-01-2014
31-01-2014
Σχεδιασμός και παραγωγή διαδραστικών, πολυμεσικών, εκπαιδευτικών εργαλείων και εκπαιδευτικών εργαλείων εικονικής πραγματικότητας...

Ανάπτυξη συστήματος ελέγχου νευροτοξικότητας μικροσκυστινών με βάση το μοντέλο-οργανισμό zebrafish
13-01-2014
24-01-2014
Συσχετισμός των γενετικών αλλαγών, του αποπτωτικού προτύπου και της γένεσης νευρικών κυττάρων που προκαλούνται σε έμβρυα zebrafish μετά από έκθεση αυτών στη μικροκυστίνη MC-LR. Δημιουργία "test-system" τοξικότητας μικροκυστινών (ΠΕ4)....

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)
13-01-2014
24-01-2014
Μελέτη της δράσης των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ασθενών με στεφανιαία νόσο ή εγκεφαλικό επεισόδιο με συσσωρευομετρία σε PRPκαι κυτταρομετρία ροής. Μελέτη της βιολογικής δράσης των εναλλακτικών πεπτιδικών και θειενοπυριδινικών αναστολέων στα αιμοπετάλια invitroμε πειράματα συσσωρευομετρίας και κυτταρομετρίας ροής. ...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες -Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ....

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
- Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες - Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες -Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ - Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες...

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΘΑΛΗΣ- Υλικά Προηγμένης Νανο-Αρχιτεκτονικής σε Μεσοκλίμακα για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές-ΝΑΝΟΜΕΣΟ
09-01-2014
24-01-2014
Δ1. Ανάπτυξη και μελέτη 3D μεσοπορώδων υλικών οργανωμένων σε μεσοκλίμακα και Δ2. Ανάπτυξη και μελέτη σπειροειδούς SiO2 υψηλής αρχιτεκτονικής. ...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-01-2014
24-01-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες -Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ....

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - «Ανάπτυξη υβριδικών μικρο και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογικές & περιβαλλοντικές εφαρμογές
09-01-2014
24-01-2014
Δράση 4  Ισόθερμες προσρόφησης βαρέων μετάλλων...

Θαλής – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - «Ανάπτυξη υβριδικών μικρο και μεσοπορώδων υλικών για τεχνολογικές & περιβαλλοντικές εφαρμογές
09-01-2014
24-01-2014
Δράση 1  Οργανικές ενώσεις με ενεργές λειτουργικές  ομάδες. Δράση 4  Καταλυτική απόδοση υλικών, TONs, TOFs ...

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Β Φάση)
20-12-2013
15-01-2014
Εξωτερικός συνεργάτης για Στήριξη Μαθημάτων στα Ιωάννινα...

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Β Φάση)
20-12-2013
15-01-2014
Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας – Συνεργάτης Στήριξης επιχειρηματικών παιγνίων...

Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Β Φάση)
20-12-2013
15-01-2014
Εξωτερικός συνεργάτης για Στήριξη Μαθημάτων στο Αγρίνιο / Ιωάννινα...

Νέα λειτουργικά τρόφιμα με ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία που περιέχουν βιοενεργά αιθέρια έλαια από Ελληνικά ενδημικά φυτά
18-12-2013
13-01-2014
-          Προσδιορισμός βιολογικής δράσης, κυτταρικών στόχων και μοριακών μηχανισμών των αιθέριων ελαίων -          Αντικαρκινική δράση αιθέριων ελαίων σε πειραματικό μοντέλο καρκίνου (invivoμελέτη σε μύες) -          Νέα βιολειτουργικά τρόφιμα με ενσωματωμένα αιθέρια έλαια: invivoεπιβεβαίωση της αντικαρκινικής δράσης...

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ (GRECO-RISKS)
18-12-2013
13-01-2014
«Συλλογή, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση μετεωρολογικών δεδομένων και εισαγωγή τους σε βάση δεδομένων Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS)» «Υποστήριξη στη συγγραφή των τεχνικών εκθέσεων του έργου» «Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου» «Συμμετοχή στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων» ...

Τεχνολογίες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος)
18-12-2013
10-01-2014
«ΠΕ.5: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  εργαστηριακά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με  εμπορικό diesel και πίνακες  με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών – Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 1 και αμοιβή 1.000 Ευρώ. ΠΕ.6: Πιλοτική παραγωγή biodiesel με βάση τα βέλτιστα αποτελέσματα του ΕΕ.3. και  Πίνακες με τις συνθήκες μετεστεροποίησης του ελαίου των 3 παραπάνω φυτών.    – Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 6 και αμοιβή 6.000 Ευρώ....

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
  «Επιλογή μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών» και «Ανάπτυξη λογισμικού μοντελοποίησης κινδύνου πυρκαγιών»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Έλεγχος ποιότητας πλατφόρμας προσπέλασης και ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Έλεγχος ποιότητας λογισμικού εφαρμογών αποθήκευσης και επεξεργασίας ανάλυσης ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Ανάλυση τρέχουσας επιστημονικής γνώσης (stateoftheart) στη μοντελοποίηση κινδύνου πυρκαγιών»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Προσδιορισμός πλατφόρμας και σχεδιασμός λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα «Ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για αποθήκευση/προσπέλαση επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός μοντέλων αποθήκευσης δεδομένων κλιματικής αλλαγής» και ειδικότερα «Προσδιορισμός μοντέλων αποθήκευσης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων σε πολυπύρηνα συστήματα και εικονικές μηχανές»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα «Προσδιορισμός πλατφόρμας συστήματος εικονικών μηχανών και σχεδιασμός/ανάπτυξη λογισμικού αποθήκευσης/προσπέλασης επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Βαθμονόμηση και έλεγχος εγκυρότητας μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών στην περιοχή εφαρμογής»...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
06-12-2013
20-12-2013
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ» ...