Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
22-06-2015
06-07-2015
«Συλλογή δειγμάτων, επεξεργασία της γονάδας και δοκιμή της αποτελεσματικότητας των υποφύσεων» Συμμετοχή στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης...

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β’ Φάση)
22-06-2015
06-07-2015
Συνεργάτης για τη μετάφραση υλικού της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του ΠΕ6 "Δράσεις Προβολής & Διάχυσης Αποτελεσμάτων" ...

Ενίσχυση ερευνητικού εκπαιδευτικού και κλινικού έργου του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής
10-06-2015
24-06-2015
Διεξαγωγή κλινικοεργαστηριακού, διδακτικού και ερευνητικού έργου...

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
29-05-2015
15-06-2015
Τεχνικοί υποστήριξης δημιουργίας ψηφιακών μαθημάτων, η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες: Τεχνική υποστήριξη της Ιδρυματικής πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες ανάπτυξης των ψηφιακών μαθημάτων. Μετατροπή/Προσαρμογή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών, ερωτηματολογίων και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία και δημοσίευση στο σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Ιδρύματος. Προσαρμογή της δομής και του περιεχομένου των υφιστ...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
29-05-2015
15-06-2015
«Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της δεύτερης ενότητας εργασίας που έχει τίτλο " Αντι-υπερτασικές θεραπείες και καρκίνος" καθώς και της τρίτης ενότητας  εργασίας που έχει τίτλο «Δημοσιότητα και Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων». Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα της ΕΕ1: 1) Μετα-ανάλυση 2) Αρτηριακή πίεση και καρκίνος και 3) Σάρωση πλειοτροπίας για καρκίνο προστάτη....

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
29-05-2015
15-06-2015
Συγγραφή και συμμετοχή στους στόχους της δεύτερης ενότητας εργασίας που έχει τίτλο " Αντι-υπερτασικές θεραπείες και καρκίνος" καθώς και της τρίτης ενότητας  εργασίας που έχει τίτλο « Δημοσιότητα και Διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων». Συγκεκριμένα ο ερευνητής θα συμμετάσχει στα παρακάτω παραδοτέα της ΕΕ2: 1) Μετα-ανάλυση και 2) Αντι-υπερτασικά φάρμακα και καρκίνος» και της ΕΕ3: Δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό (ΕΕ3)...

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
27-05-2015
11-06-2015
Διατήρηση διαγονιδιακών ζώων, ανάπτυξη κυτταροκαλλιεργειών και συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις φαρμακολογικές δράσεις φυτών και ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου...

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
27-05-2015
11-06-2015
συλλογή πληροφοριών σχετικών με τις φαρμακολογικές δράσεις φυτών και ενσωμάτωσή τους στη βάση δεδομένων για τα φαρμακευτικά φυτά της Ηπείρου...

Ανάπτυξη Σεισμικών Ασπίδων
27-05-2015
11-06-2015
Συμμετοχή στην Ε.Ε.6 (Δοκιμές υπερήχων φωνονικών δομών μικρής κλίμακας), με έμφαση στα Παραδοτέα 6.1 και 6.2 όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του έργου...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
20-05-2015
03-06-2015
Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
20-05-2015
03-06-2015
Πειραματική μελέτη, σχεδιασμός και αξιολόγηση βιοχημικών διεργασιών μετατροπής των λιπιδίων της βιομάζας σε βιοντήζελ...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
20-05-2015
03-06-2015
Επεξεργασία και Μελέτη του καταγεγραμμένου υλικού/ Επιγραφές Ηπείρου...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
20-05-2015
03-06-2015
Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
11-05-2015
25-05-2015
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ   ...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
11-05-2015
25-05-2015
«ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΥΛΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ» «ΑΝΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ» ...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
In Vitro Βιολογική Αξιολόγηση των μορίων σε Καρκινικές Κυτταρικές Σειρές...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
In Vitro Βιολογική Αξιολόγηση των μορίων σε Καρκινικές Κυτταρικές Σειρές...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
11-05-2015
25-05-2015
ΠΕ8: Αξιολόγηση Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν στο παραπάνω έργο...

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
Συλλογή φαρμακευτικών φυτικών ειδών, εκχύλιση φυτικών ειδών, κλασμάτωση εκχυλισμάτων απομόνωση και ταυτοποίηση φυτοχημικών....

Μονάδα απομόνωσης / σύνθεσης και ταχείας αξιολόγησης δραστικών μορίων που στοχεύουν ορφανούς πυρηνικούς υποδοχείς για την θεραπεία νεοπλασιών
11-05-2015
25-05-2015
Ταχύτατη σάρωση-ανίχνευση στη χημική βιβλιοθήκη (χημειοθήκης) βιοδραστικών μορίων απομονωμένων από φαρμακευτικά φυτά για την ανακάλυψη προσδετών σε ορφανούς υποδοχείς με πλατφόρμα θερμιδομετρίας...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Τύφλωση και προβλήματα όρασης: Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. Διαχείριση ατόμων με προβλήματα όρασης. Η μέθοδος Braille» (20 ώρες διδασκαλίας-2 κύκλοι μαθημάτων) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Ιωάννινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Τύφλωση και προβλήματα όρασης: Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. Διαχείριση ατόμων με προβλήματα όρασης. Η μέθοδος Braille» (20 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Θεσσαλονίκη...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Τύφλωση και προβλήματα όρασης: Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση. Διαχείριση ατόμων με προβλήματα όρασης. Η μέθοδος Braille» (20 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Φλώρινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές: Α) Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση Β) Διαχείριση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» (20 ώρες διδασκαλίας-2 κύκλοι μαθημάτων) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Ιωάννινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Νοητική καθυστέρηση: Ορισμός, ταξινόμηση, αξιολόγηση. Άτομα με νοητική καθυστέρηση και η διαχείρισή τους.» (20 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Φλώρινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Νοητική καθυστέρηση: Ορισμός, ταξινόμηση, αξιολόγηση.» (5 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Θεσσαλονίκη...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Νοητική καθυστέρηση: Άτομα με νοητική καθυστέρηση και η διαχείρισή τους.» (10 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Θεσσαλονίκη...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Διαχείριση ατόμων με προβλήματα ακοής. Η ελληνική νοηματική γλώσσα.» (10 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Θεσσαλονίκη...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Κώφωση και προβλήματα ακοής: Θεωρητική προσέγγιση. Διαχείριση ατόμων με προβλήματα ακοής. Η ελληνική νοηματική γλώσσα.» (20 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Φλώρινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές: Α) Ψυχολογική-Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική Προσέγγιση Β) Διαχείριση ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος» (20 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Φλώρινα...

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
04-05-2015
18-05-2015
ΠΕ3: Διεξαγωγή Διδασκαλίας και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Εκτελούμενο έργο: Διενέργεια εκπαίδευσης, παρουσιολόγια Διδασκαλία της ενότητας: «Κινητικές αναπηρίες – Πολυαναπηρίες: Διαχείριση ατόμων με σωματική αναπηρία» (10 ώρες διδασκαλίας) Τόπος διεξαγωγής διδασκαλίας: Θεσσαλονίκη...

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - Χαλαρή ύλη υπό σκληρό περιορισμό
17-04-2015
30-04-2015
-      Επίδραση του περιορισμού στις νανοδομές συμπολυμερών και αμφίφιλων μορίων,  στις φάσεις υγρών κρυστάλλων -      Επίδραση του περιορισμού στην αυτο-οργάνωση και δυναμική βιοπολυμερών     -      Μετρήσεις και αποτίμηση σκέδασης ακτίνων Χ, διηλεκτρικής φασματοσκοπίας,  διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης και ρεολογίας...

ΕΞΥΠΝΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΜΙΚΡΟΝΑΝΟ ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ (SELECTA)
15-04-2015

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού μαθήματος: «Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ: Ο επαγγελματίας ως ερευνητής»...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
08-04-2015
28-04-2015
Συμμετοχή στα παρακάτω πακέτα εργασίας   ΠΕ 9: Παραγωγή Λευκώματος ΠΕ 10: Δημιουργία Ιστοσελίδας ΠΕ 13: Λογότυπο, αφίσες, έντυπο υλικό, αναμνηστικά...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού μαθήματος:  «Η οργάνωση του χώρου εργασίας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των παρεχομένων υπηρεσιών»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού μαθημάτων: «Διαφορετικότητα και Τεχνολογία: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Δημιουργία – υποστήριξη ιστοσελίδας...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθημάτων: «Διαφορετικότητα και Τεχνολογία: Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε μειονοτικά περιβάλλοντα μάθησης»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθήματος: «Ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ: Ο επαγγελματίας ως ερευνητής»...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Γραμματειακή υποστήριξη...

ΠΕΓΑ - Καινοτομικές Δράσεις σε Μειονοτικά Περιβάλλοντα Μάθησης: Εκπαίδευση και Ποιότητα Ζωής - Πολιτισμός
08-04-2015
28-04-2015
Διδασκαλία μαθήματος:  «Η οργάνωση του χώρου εργασίας ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας ζωής και των παρεχομένων υπηρεσιών»...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
24-03-2015
08-04-2015
Διοικητική Υποστήριξη του έργου...

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ
24-03-2015
08-04-2015
Υλοποίηση Θεατρικών Δραστηριοτήτων διαπολιτισμικού περιεχομένου σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
18-03-2015
02-04-2015
Επικοινωνία με φοιτητές, εξυπηρέτηση και στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πρακτικής τους άσκησης, συμμετοχή στην προβολή του έργου και διάχυση των αποτελεσμάτων του, συμμετοχή στην αξιολόγηση του έργου...

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΚΙΝΑΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ
10-03-2015
24-03-2015
Η σύνθεση και ταυτοποίηση αναλόγων/παραγώγων της φαινυλαμινοπυριμιδίνης...