Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Τεχνολογίες παραγωγής Βιοκαυσίμων (Βιοντίζελ) στην Ήπειρο (Βιοήπειρος)
18-12-2013
10-01-2014
«ΠΕ.5: Αξιολόγηση ποιοτικών χαρακτηριστικών  εργαστηριακά παραχθέντος biodiesel σε σχέση με  εμπορικό diesel και πίνακες  με συγκριτικές τιμές ποιοτικών χαρακτηριστικών αυτών – Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 1 και αμοιβή 1.000 Ευρώ. ΠΕ.6: Πιλοτική παραγωγή biodiesel με βάση τα βέλτιστα αποτελέσματα του ΕΕ.3. και  Πίνακες με τις συνθήκες μετεστεροποίησης του ελαίου των 3 παραπάνω φυτών.    – Εκτιμώμενοι ανθρωπομήνες απασχόλησης 6 και αμοιβή 6.000 Ευρώ....

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
  «Επιλογή μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών» και «Ανάπτυξη λογισμικού μοντελοποίησης κινδύνου πυρκαγιών»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Έλεγχος ποιότητας πλατφόρμας προσπέλασης και ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Έλεγχος ποιότητας λογισμικού εφαρμογών αποθήκευσης και επεξεργασίας ανάλυσης ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Ανάλυση τρέχουσας επιστημονικής γνώσης (stateoftheart) στη μοντελοποίηση κινδύνου πυρκαγιών»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Προσδιορισμός πλατφόρμας και σχεδιασμός λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση συστήματος ανάλυσης δεδομένων» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για ανάλυση δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα «Ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας λογισμικού συστήματος/εφαρμογής για αποθήκευση/προσπέλαση επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός μοντέλων αποθήκευσης δεδομένων κλιματικής αλλαγής» και ειδικότερα «Προσδιορισμός μοντέλων αποθήκευσης και επεξεργασίας επιστημονικών δεδομένων σε πολυπύρηνα συστήματα και εικονικές μηχανές»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Σχεδιασμός και υλοποίηση δικτυακής αποθήκης δεδομένων» και ειδικότερα «Προσδιορισμός πλατφόρμας συστήματος εικονικών μηχανών και σχεδιασμός/ανάπτυξη λογισμικού αποθήκευσης/προσπέλασης επιστημονικών ιστορικών δεδομένων»...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
09-12-2013
20-12-2013
«Βαθμονόμηση και έλεγχος εγκυρότητας μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών στην περιοχή εφαρμογής»...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
06-12-2013
20-12-2013
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ» ...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
06-12-2013
20-12-2013
ΜΟΡΙΑΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ DNA     ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ...

Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
06-12-2013
20-12-2013
Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
06-12-2013
20-12-2013
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
06-12-2013
20-12-2013
Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος: Συλλογή των κλινικών δεδομένων Αποτελέσματα μελέτης μοριακών, γονιδιακών (πολυμορφισμοί γονιδίων), ανοσολογικών και άλλων παραγόντων, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΠΕ...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
06-12-2013
20-12-2013
«Ανάλυση απαιτήσεων του συστήματος (Πακέτο Εργασίας Ι) συμμετοχή στη καταγραφή των απαιτήσεων των χρηστών συμμετοχή στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων συμμετοχή στην αξιολόγηση Βιοψιών κατά Ishak    Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος»...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
04-12-2013
19-12-2013
Δημοσιότητα έργου και προώθηση αποτελεσμάτων (infodays), Ανάλυση απαιτήσεων, Αξιολόγηση λογισμικού, Δημιουργία Εκπαιδευτικών Σεναρίων/Συγκέντρωση Υλικού για Προσομοίωση επεμβάσεων, για εξ' αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) και για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας (Σεμινάρια και Εμβομάδες Μικροχειρουργικής σε Ελλάδα και Ιταλία)...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ, ΟΡΜΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΣΤΟΤΟΞΙΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΛΥΜΑΤΑ
04-12-2013
19-12-2013
«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτικής αποδόμησης...

MICRO: Διασυνοριακό κέντρο αριστείας για την προώθηση της έρευνας, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στη μικροχειρουργική
04-12-2013
19-12-2013
Υποστήριξη διαχείρισης έργου, συγκέντρωση υλικού για την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου, ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων, σεμινάρια και ημερίδες εκπαίδευσης νέων μικροχειρούργων με καινοτόμα μέσα...

Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
22-11-2013
09-12-2013
Παρασκευή και μελέτη της φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας στο εργαστήριο με παραδοτέα βελτιωμένα υδροχρώματα (έκθεση) και σχετική πατέντα Μελέτη φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας σε πραγματικές συνθήκες με παραδοτέα δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια ...

Ανάπτυξη νανοδομημένης τιτανίας με βελτιωμένη φωτοκαταλυτική δράση και εφαρμογή σε χρώματα επιφανειών με στόχο την εξυγίανση εσωτερικών χώρων
22-11-2013
09-12-2013
Παρασκευή και μελέτη της φωτοκαταλυτικής και αντιβακτηριακής ικανότητας υδροχρωμάτων της νανοδομημένης τιτανίας στο εργαστήριο με παραδοτέα βελτιωμένα υδροχρώματα (έκθεση) και σχετική πατέντα...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
22-11-2013
09-12-2013
«ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ» «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΥΕΣ» ...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
22-11-2013
09-12-2013
«Ανάπτυξη νέων ευαίσθητων μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση πολύ μικρών ποσοτήτων εμβρυϊκού γενετικού υλικού» «Συλλογή και απομόνωση γενετικού υλικού από κύτταρα της εξωεμβρυϊκής κοιλότητας η οποία περιβάλλει κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της κύησης» «Πρώιμη προγεννητική διάγνωση από κύτταρα της εξωεμβρυϊκής κοιλότητας 7ης-9ης εβδομάδας» «Βιοψία βλαστομεριδίου για την προ-εμφυτευτική προγεννητική διάγνωση»...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
22-11-2013
09-12-2013
«Ανάπτυξη νέων ευαίσθητων μοριακών μεθόδων για την ανίχνευση πολύ μικρών ποσοτήτων εμβρυϊκού γενετικού υλικού» και «Μη επεμβατική προγεννητική διάγνωση σε ελεύθερο DNA της μητέρας» ...

Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
22-11-2013
09-12-2013
Μελέτη και προσομοίωση των ηλεκτρικών και φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου και της εφαρμογής του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές, βιοαισθητήρες και φωτονικά κυκλώματα στις φασματικές περιοχές απο THzμέχρι ορατό και UV...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
22-11-2013
09-12-2013
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...

Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
22-11-2013
09-12-2013
Μελέτη των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου και της αλληλεπίδρασής του με μεταλλικές νανοδομές και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, με σκοπό την εφαρμογή του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές και βιοαισθητήρες στις φασματικές περιοχές του IR-UV...

Graphene-Driven Revolutions in ICT And Beyond (GRAPHENE)
22-11-2013
09-12-2013
Μελέτη και προσομοίωση των φωτονικών ιδιοτήτων του γραφενίου, της αλληλεπίδρασής του με μεταλλικές νανοδομές και ημιαγώγιμες κβαντικές τελείες, και της εφαρμογής του σε οπτοηλεκτρονικές και πλασμονικές εφαρμογές όπως φωτοανιχνευτές, βιοαισθητήρες και φωτονικά κυκλώματα στις φασματικές περιοχές απο THzμέχρι ορατό και UV...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- σχεδιασμός πειραμάτων: ανασκόπηση βιβλιογραφίας (ιδιότητες των προς προσδιορισμό ενώσεων, μέθοδοι απομόνωσης / προσδιορισμού) [ΠΕ1], - συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - συμμετοχή στον: κλινικό / εργαστηριακό έλεγχο - δειγματοληψία βιολογικών υλικών [ΠΕ4], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσι...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5]...

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΨΥΧΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ
13-11-2013
27-11-2013
- συμμετοχή στην δημιουργία πρωτοκόλλου εργασίας [ΠΕ2], - διενέργεια πειράματος (φάση Ι): ανάπτυξη/εφαρμογή αναλυτικών μεθοδολογιών προσδιορισμού των υπό μελέτη φαρμάκων [ΠΕ3], - διενέργεια πειράματος (φάση ΙΙ): μέτρηση επιπέδων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωτικών ουσιών στον ορό των ψυχιατρικών ασθενών [ΠΕ5], - συμμετοχή στην ανάλυση αποτελεσμάτων [ΠΕ6], - συμμετοχή στη δημοσιότητα – διάχυση αποτελεσμάτων [ΠΕ7]...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
13-11-2013
27-11-2013
Ε.Ε.2.1: Έρευνα για αυτόματη περίληψη βίντεο, Ε.Ε.2.2: Μεταφορά τεχνολογίας και υλοποίηση με την μορφή εφαρμογής της αυτόματης περίληψης βίντεο, Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
11-11-2013
22-11-2013
1. «Information & Publicity», καιειδικότερατωνυποέργων «Promotion & Publicity Actions» 2.  «Implementation of the Mobile City Concept», καιειδικότερατουυποέργου  «Integration and Testing»...

Δημιουργία κέντρου αριστείας για την αξιολόγηση των φαρμακολογικών δράσεων και της τοξικότητας ουσιών, προερχόμενων από φυτικά προϊόντα
11-11-2013
22-11-2013
Ζωοκόμος για τη διατήρηση και τις αναπαραγωγές διαγονιδιακών στελεχών μυών PPARα....

Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
11-11-2013
22-11-2013
Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών ερ-γαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή το...

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΙΟ-ΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (DENOP
11-11-2013
22-11-2013
«Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων αυτών για την προστασία των κυττάρων μέσω του οξειδωτικού stress και της απόπτωσης του κυττάρου» «Αξιολόγηση της δυνατότητας των εκχυλισμάτων και των κλασμάτων τους για την προστασία των κυττάρων από την εισαγωγή στο DNA οξειδωτικού stress και την απόπτωσή τους» «Προκαταρκτική χρήση των επιλεγμένων παραγόντων με τις βέλτιστες ιδιότητες που προήλθαν από τις παραπάνω εργασίας για την παραγωγή καινοτόμων γαλακτοκομικών και οινολογικ...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
04-11-2013
18-11-2013
Development and verification of communication software solutions - publication of user guide...

Νανο-τροποποιημένο Ευφυές Σκυρόδεμα
04-11-2013
18-11-2013
Α. Συμμετοχή στις Ε.Ε.1 (Υλικά με βάση το τσιμέντο – τροποποίηση – έλεγχος ποιότητας), Ε.Ε.3 (Μηχανική συμπεριφορά CNTs/CNFs υλικών με βάση το τσιμέντο και ικανότητα ανίχνευσης υπό φορτίο), Ε.Ε.7 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην πολύ-λειτουργικότητα και «ευφυΐα» δομών εργαστηριακής κλίμακας) και Ε.Ε.8 (Επίδραση της νανο-τροποποίησης στην περιβαλ-λοντική απόκριση δομών εργαστηριακής κλίμακας), με έμφαση στις δράσεις Τ1.2, Τ1.3, Τ1.5 και Τ8.3 όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή του...

ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ITENEDNET)
04-11-2013
18-11-2013
Development and verification of distance learning platform and applications - publication of user guide...

Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων μαθητών – Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 & 3
04-11-2013
18-11-2013
1) «Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού: Μετάφραση και επιμέλεια λημμάτων και φράσεων από την Ελληνική στην Αλβανική γλώσσα» 2) «Δημιουργία ηλεκτρονικού λεξικού: Μετάφραση και επιμέλεια λημμάτων και φράσεων από την Ελληνική στη Ρωσική γλώσσα»...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
30-10-2013
14-11-2013
Προσομοιώσεις Πολλαπλών Κλιμάκων Νανοσωματιδίων Τύπου Πυρήνα-Κελύφους...

Έρευνα σε μικρή και μεγάλη κλίμακα για την παραγωγή ιχθύων υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας
30-10-2013
14-11-2013
Συμμετοχή στην κλινικοεργαστηριακή μελέτη...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Μελέτη μοριακών μηχανισμών μεταγωγής ενδοκυττάριων σημάτων μέσω οξειδο-αναγωγικών τροποποιήσεων καταλοίπων κυστεΐνης: Ο ρόλος των ιόντων σιδήρου
30-10-2013
14-11-2013
Επικύρωση του ρόλου του σιδήρου στην οξειδοαναγωγική ρύθμιση της δράσης των θειορεδοξινών και γλουταρεδοξινών Συμμετοχή στη «Διάχυση αποτελεσμάτων» ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
15-10-2013
30-10-2013
Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους αποτελούμενων από ανόργανο πυρήνα και πολυμερικό κέλυφος. Η σύνθεση θα γίνει με χρήση ελεγχόμενων μεθόδων πολυμερισμού και για το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπίας υπερύθρου, δυναμικής σκέδασης φωτός, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και θερμοσταθμικής ανάλυσης...

Καινοτόμες m-Υπηρεσίες Επαυξημένης Πραγματικότητας για Τουρίστες – Navitour
15-10-2013
30-10-2013
1. «Management & Coordination», καιειδικότερατωνυποέργων «Management Report» και «Management Assesment Report» 2.  «Implementation of the Mobile City Concept», καιειδικότερατουυποέργου  «Integration and Testing»....

Ανάπτυξη δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και εκτίμησης πρωτογενούς παραγωγικότητας των δασών του Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου σε περιβάλλον GIS
10-10-2013
25-10-2013
Οικοφυσιολογικές μετρήσεις πεδίου και εργαστηρίου, επεξεργασία δεδομένων...

Εφαρμόζοντας αποτελεσματικές και επωφελείς στρατηγικές ώστε να μειωθούν οι έκτακτες και επείγουσες επισκέψεις ασθενών με χρόνιες σωματικές νόσους στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών
07-10-2013
21-10-2013
Στα πλαίσια του έργου θα προσληφθεί  ένας/μία υποψήφιος/α διδάκτωρ, ο οποίος θα πρέπει να είναι Ιατρός που να ειδικεύεται ή να έχει ολοκληρώσει την ειδίκευση του στην Ψυχιατρική ή Ψυχολόγος με αξιόλογη κλινική εμπειρία. Στην παρούσα έρευνα θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος, πρόγραμμα που περιλαμβάνει μία χαρτογράφηση της συχνότητας και της μορφής αναζήτησης έκτακτης ή επείγουσας περίθαλψης από ασθενείς με 3 χρόνιες νόσους (διαβήτη, ρευματολογικές νόσους και χρόνια απ...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
07-10-2013
21-10-2013
Ψυχολογική Συμβουλευτική Υποστήριξη προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες...

ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΨΥΧΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
07-10-2013
21-10-2013
Υποστήριξη της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο των εξής Δράσεων του έργου: Δράση 1: "Δημιουργία ομάδων ανάπτυξης και συγγραφής των οδηγιών – θεραπευτικών πρωτοκόλλων" Δράση 2: Οριστικοποίηση Οδηγιών με διαδικασία συναίνεσης – συμφωνίας όλων των μελών των ομάδων (expert panels)  Δράση 3: "Ενέργειες προβολής – διάχυσης"»  ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
03-10-2013
17-10-2013
Μοντέλα χωρικής πρόβλεψης  (Δράση 2, Υποδράση 2.4) Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2) Συμμετοχή στη συγγραφή τεσσάρων δημοσιεύσεων-ανακοινώσεων καθώς και στην παραδοτέα Τεχνική αναφορά (Δράση 2, Υποδράση 2.5) ...