Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4200/2015
04-03-2015
18-03-2015
Καθηγητής Ι.Δ. Λεονάρδος
Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των πληθυσμών του ξενικού είδους ψαριού Carassius gibelio μέσω επιλεκτικής αλιείας καθώς και παραγωγής προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
81480

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ

 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή τμήματος Βιολογίας

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εμπειρία σε συναφή έργα

5 μον./μήνα σχετικής απασχόλησης

«Συμμετοχή σε συλλογή και επεξεργασία του υλικού (γονάδα, υπόφυση)»

* Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα επιλεγεί θα αναλάβει και θα προχωρήσει σε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Συμμετοχή στο σύνολο του έργου στην υποβολή των σχετικών ενδιάμεσων εκθέσεων καθώς και στη σύνταξης της τελικής έκθεσης

e-max.it: your social media marketing partner