Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Share
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1553/2015
26-01-2015
09-02-2015
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης
Real time monitoring of SEA contaminants by an autonomous Lab-on-a-chip biosensor
81408

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κάτοχος Πτυχίου Χημείας

Βαθμός Πτυχίου Χ 10

Μεταπτυχιακές σπουδές στη Χημεία, με γνωστικό αντικείμενο την ανάπτυξη αναλυτικών μεθοδολογιών για την ανίχνευση οργανικών ρύπων σε περιβαλλοντικά δείγματα

20

Ερευνητική εμπειρία στα κάτωθι, όπως αποδεικνύεται από τις μεταπτυχιακές διατριβές και από δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε συνέδρια:

  • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθοδολογιών για τον προσδιορισμό οργανικών ρύπων στο περιβάλλον
  • Προσδιορισμός οργανικών ρύπων με τεχνικές αέριας και υγρής χρωματογραφίας με φασματομετρία μάζας

Ανθρωπομήνες Χ 15

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άριστη γνώση Αγγλικής

30

Εμπειρία στη στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων

30

Συμμετοχή σε τουλάχιστον 5 διεθνή και ελληνικά συνέδρια στη γνωστική περιοχή του προτεινόμενου έργου

Αριθμός Χ 5

-      Verification and Validation: Case studies [WP9]

e-max.it: your social media marketing partner