Επιτροπή Ερευνών Π.Ι.

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απασχόλησης για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου

Στην παρούσα ενότητα μπορείτε να αναζητήσετε τις τρέχουσες Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

Προκειμένου να υποβάλλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σχετικό έντυπο: Ατ.11 - Αίτηση για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου

Στην ενότητα Αποτελέσματα Ερευνητών μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αξιολόγησης των διαφόρων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι παλαιότερες ανακοινώσεις Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: εδώ

 

Προσδιορισμός της σεισμικής ιστορίας, των ρυθμών ολίσθησης, της εξέλιξης του αναγλύφου κατά το Τεταρτογενές και εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας ενεργών ρηγμάτων που βρίσκονται κοντά σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές του Ελληνικού χώρου .....
14-07-2014
25-07-2014
Χαρτογράφηση παλαιοσεισμολογικών τομών, εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία ψηφιακών χαρτών με τη χρήση GIS...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
07-07-2014
18-07-2014
Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2005-2008"»...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
07-07-2014
18-07-2014
Συμμετοχή στην εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με τους φοιτητές ΑμεΑ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων»...

BOTANICALS RISK ASSESSMENT TRAINING IN THE MEDITERRANEAN AREA (BRAMA)
01-07-2014
15-07-2014
Τεχνικός-Ειδικός στη Μελέτη Φυσικών Προϊόντων (Soxhlet, Στήλες, HPLC, κυτταροκαλλιέργειες, κλπ...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
24-06-2014
09-07-2014
Αντικείμενο: Επιχειρηματικά Σχέδια για Αυτοαπασχολούμενους Επιχειρηματίες...

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ
24-06-2014
09-07-2014
Αντικείμενο: Εκπόνηση Κοινού Σχεδίου Δράσης και Σχεδιασμός Ατομικού  Σχεδίου Δράσης...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
24-06-2014
09-07-2014
Πειραματική αξιολόγηση αλγορίθμων ανάλυσης μεγάλων γράφων για επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών δικτύων στην πλατφόρμα map-reduce (μέρος του πακέτου εργασίας Ε2)...

ΘΑΛΗΣ–ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΕΓΓΕΝΩΣ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ (ΕΕΠ): ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
13-06-2014
27-06-2014
Δράση 5 «Μελέτη έκφρασης, υποκυτταρικής κατανομής και πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων των ενζύμων που τροποποιούν τις ΕΕΠ κατά τη διάρκεια του κυτταρικού κύκλου»...

Συμβιωτικά βακτήρια και Ομικές τεχνολογίες στην προοπτική νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων ελέγχου επιβλαβών εντόμων: το παράδειγμα της Μεσογειακής μύγας (ΣΥΜΒΙΟΜΙΚΗ)
12-06-2014
27-06-2014
Λειτουργική ανάλυση του (μετα)μεταγραφώματος της Medfly και πιο συγκεκριμένα την υπολογιστική ανάλυση των μην κωδικοποιημένων περιοχών του DNA με έμφαση στα microRNA...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
03-06-2014
Συμμετοχή στο Π.Ε.1 του έργου "Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Β΄Φάση" που αφορά στη διαχείριση και στο συντονισμό δράσεων του έργου ...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Συντήρηση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας - Τεχνική υποστήριξη της ΔΑΣΤΑ...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Σύμβουλος ειδικής αγωγής για ατομική και ομαδική συμβουλευτική υποστήριξη των φοιτητών με Αναπηρίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που σχετίζονται με τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία...

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΔΑΣΤΑ) – Β΄ΦΑΣΗ
03-06-2014
18-06-2014
Εξωτερικός Συνεργάτης Μελετητής για τη Μελέτη με τίτλο "Διερεύνηση, καταγραφή και ανάλυση της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2005-2008...

ΣΤΗΡΙΖΩ» - Οριζόντιο έργο υποστήριξης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών στο δρόμο για το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, νέες υπηρεσίες Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Στήριξης του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
02-06-2014
17-06-2014
Δράση Α7: Επιτόπια και από απόσταση τεχνική υποστήριξη των νέων και των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, που αποκτούν τα σχολεία στα πλαίσια του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, στην περιοχή ευθύνης του Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, η οποία συμπεριλαμβάνει εργασίες (α) τη διασύνδεση νέων υποδομών ΤΠΕ και την αρχική λειτουργία τους σε όσα σχολεία αποκτούν νέες υποδομές από το ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (β) τη λειτουργία υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ στο σύνολο των σχολείων (γ) την εγκατάσταση (όπου απαιτηθεί) εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης...

Epirus on Androids: Έμπιστη, με Διαφύλαξη της Ιδιωτικότητας και Αποδοτική Διάχυση Πληροφορίας σε Κοινωνικά Δίκτυα με Γεωγραφικές Εφαρμογές
02-06-2014
17-06-2014
Ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών σε smartphones (μέρος του παροδοτέου Π4)...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
02-06-2014
17-06-2014
Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΙΝΤΕΟ - DIGITAL LIBRARY FOR VIDEO STORING, PROCESSING & SUMARIZATION
02-06-2014
02-06-2014
Ε.Ε.3.1: Δοκιμές και αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες και Ε.Ε.3.2: Διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων...

NΑΝΟ-ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
19-05-2014
02-06-2014
ΠΕ.3 : Σύνθεση νέων πεπτιδικών υποστρωμάτων, ανάπτυξη νέων μεθόδων μέτρησης ειδικής δραστικότητας και μέθοδος για την εισχώρηση  Ρεννίνης στους νανο-σωλήνες κυτταρίνης μετά τη λύση των εγκλωβισμένων κυττάρων στους σωλήνες ΠΕ. 4: Χρήση νάνο- και μίκρο- σωληνοειδών συσσωματωμάτων κυτταρίνης/βιοπολυμερούς για την προστασία της ενζυμικής δραστικότητας μετά τον εγκλωβισμό της στο συσσωμάτωμα. ...

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β Φάση)
06-05-2014
20-05-2014
Σχεδίαση και Ανάπτυξη δικτυακού τόπου και πρόσθετων υπηρεσιών (onlineερωτηματολόγια αξιολόγησης) σχετιζόμενων με τη δράση “Παρεμβάσεις Σύνδεσης με τους αποφοίτους του Π.Ι., τους φοιτητές Erasmus και τους σπουδαστές του Κέντρου Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας του Π.Ι.” του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

Η συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον καρκίνο
06-05-2014
20-05-2014
Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι να αξιολογήσει τη συσχέτιση της αρτηριακής πίεσης και των αντι-υπερτασικών φαρμάκων με τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Για την πλήρωση του παραπάνω στόχου θα διενεργηθούν τόσο στατιστικές αναλύσεις πρωτογενών δεδομένων όσο και μετα-αναλύσεις σε 3 πακέτα εργασίας: ι) αρτηριακή πίεση και καρκίνος, ιι) αντι-υπερτασικές θεραπείες και καρκίνος και ιιι) δημοσιότητα και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων...

Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Β Φάση)
06-05-2014
20-05-2014
Δημιουργία Multimedia εφαρμογής για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης παρεμβάσεων ενημέρωσης των λειτουργών συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητών λυκείου & γονέων του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων...

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ, ΜΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑΣ
02-05-2014
16-05-2014
Πακέτο Εργασίας 2 - Ανάπτυξη επιμέρους συστατικών του συστήματος: Συλλογή των κλινικών δεδομένων Αποτελέσματα μελέτης μοριακών, γονιδιακών (πολυμορφισμοί γονιδίων), ανοσολογικών και άλλων παραγόντων, που σχετίζονται με την αιτιοπαθογένεια της ΙΦΠΕ...

ΕΛΛΕΙΠΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ
02-05-2014
02-06-2014
Έρευνα σε στατιστικά μοντέλα για μετα-ανάλυση με ελλειπούσες τιμές, συγγραφή αποτελεσμάτων και συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Αξιολόγηση απόδοσης μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού βαθμονόμησης και ελέγχου εγκυρότητας μοντέλων κινδύνου πυρκαγιών...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Χαρακτηρισμός ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάλυση ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών στην περιοχή εφαρμογής...

Ofidia: Πλατφόρμα Επιχειρησιακής Προστασίας Κινδύνου Πυρκαγιών
30-04-2014
15-05-2014
Χαρακτηρισμός ιστορικού κινδύνου πυρκαγιών» και ειδικότερα «Ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών για τον χαρακτηρισμό του κινδύνου πυρκαγιών από ιστορικά δεδομένα...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟ - ΚΑΙ ΜΕΣΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
30-04-2014
15-05-2014
Δράση 1:  Σύνθεση Συμπλόκων και Παρασκευή Πορωδών Μητρών & Υβριδικών Υλικών...

EΛΛΑΔΑ – ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Βιοκαταλυτική παρασκευή νέων υβριδικών μορίων με αυξημένη καρδιοπροστατευτική δράση: Στοχεύοντας την Na+,K+-ATPase
30-04-2014
15-05-2014
«Απομόνωση φυτικών βιοφαινολών (φλαβονοιεδών) από φυτικά εκχυλίσματα». «Βιοκαταλυτικές διεργασίες με την εφαρμογή ενζύμων για την παρασκευή υβριδικών μορίων φυσικών αντιοξειδωτικών – αντιυπερτασικών. Προσδιορισμός της ικανότητας των παραγόμενων μορίων να προστατεύουν το πυρηνικό DNA από συνθήκες οξειδωτικού στρεσς (έκθεση κυττάρων σε H2O2)». ...

Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες (NANOHYBRID)
30-04-2014
15-05-2014
Τεχνολογία Επικαλύψεων και Χημική Τεχνολογία...

Πολυλειτουργικές νανοεπιστρώσεις με υβριδικές, οργανικές-ανόργανες διεπιφάνειες (NANOHYBRID)
30-04-2014
15-05-2014
Τεχνολογία Οπτικής και Laser στην επιστήμη των υμενίων και επιφανειών...

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΣΕ ΒΙΟΨΙΕΣ ΗΠΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΠΡΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ (SVR). ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
15-04-2014
05-05-2014
Υλοποίηση Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙ): συμμετοχή στη συλλογή κλινικών δεδομένων, συμμετοχή στη δημιουργίας βάσης δεδομένων, συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων εικόνων βιοψίας ήπατος και ποσοτικοποίησης κολλαγόνου. Ολοκλήρωση & Κλινική Αξιολόγηση του Συστήματος (Πακέτο Εργασίας ΙΙΙ) συμμετοχή στην ανάπτυξης πλατφόρμας λογισμικού αυτόματης ανάλυσης και μέτρησης κολλαγόνου, συμμετοχή στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος, συμμετοχή στην έκθεση αξιολόγησης του συστήματος...

Πολυγονιδιακή ανάλυση και δημιουργία γονιδιακού χάρτη φαρμακοανθεκτικής επιληψίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα - Πειραματικό μοντέλο πρόκλησης αιφνιδίου θανάτου στη φαρμακοανθεκτική επιληψία
15-04-2014
05-05-2014
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙΜΥΩΝ ΜΕ ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
15-04-2014
05-05-2014
«ΔΡΑΣΗ 5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3 ΔΡΑΣΗ 6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 6.5 ΔΡΑΣΗ 7 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.1, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.2, ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 7.3 ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Αυτό-οργάνωση & δυναμική σε μετασταθείς καταστάσεις. Από μοριακά σε υπερμοριακά και μεσοσκοπικά συστήματα
15-04-2014
05-05-2014
Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοσωματιδίων τοπολογίας πυρήνα-κελύφους αποτελούμενων από ανόργανο πυρήνα και πολυμερικό κέλυφος. Η σύνθεση θα γίνει με χρήση ελεγχόμενων μεθόδων πολυμερισμού και για το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών, φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, φασματοσκοπίας υπερύθρου, δυναμικής σκέδασης φωτός, οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και θερμοσταθμικής ανάλυσης...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΤΑ ΙΕΡΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
09-04-2014
25-04-2014
Βάση Δεδομένων δεντροχρονολόγησης (Δράση 2, Υποδράση 2.2)...

Καθαρισμός υγρών αποβλήτων με συστήματα μικροφυκών και αξιοποίηση της βιομάζας τους για την παραγωγή βιοκαυσίμων τρίτης γενιάς και βιοχημικών προϊόντων υψηλής αξίας
09-04-2014
25-04-2014
-Βελτιστοποίηση της διεργασίας καθαρισμού λυμάτων και παραγωγής προϊόντων υψηλής αξίας από μικρο-φύκη σε φωτοβιοαντιδραστήρες - Σχεδιασμός Βιοφίλτρων με ακινητοποιημένα κύτταρα μικρο-φυκών...

Ανάπτυξη Νέων Διεργασιών και Μεθόδων Ελέγχου Ποιότητας Προϊόντων Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας της Παραδοσιακής Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας
09-04-2014
25-04-2014
Ποσοτική ανάλυση της καθαρότητας και γνησιότητας προϊόντων αργυροχρυσοχοΐας με τεχνικές ακτινών - Χ...

Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών-ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
02-04-2014
16-04-2014
«Δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων, ειδικές οδηγίες αξιοποίησης του υλικού και των εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς». «Ενημερωτικές ημερίδες» ...

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
27-03-2014
11-04-2014
Υποστήριξη στην επεξεργασία τεκμηρίωσης και ηλεκτρονική καταχώρηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πληροφοριακό σύστημα της Επιτροπής Ερευνών...

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΠΟΛΥ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ (STSSoC)
27-03-2014
11-04-2014
Προσομοίωση και σχεδιασμός περιοδικών δομών στην επιφάνεια φωτοβολταϊκών πυριτίου με σκοπό την αύξηση της ηλιακής απορρόφησης και συνολικής απόδοσης...

Φυσικά μελισσοκομικά προϊόντα ως πιθανοί φαρμακοκαλλυντικοί παράγοντες με ιδιότητες κατά της προκαλούμενης από UV ακτινοβολία φωτογήρανσης
20-03-2014
04-04-2014
- Προφίλ τοξικότητας των μελισσοκομικών προϊόντων (WP3: Toxicity profile of bee-based products) - Βιολογικήαξιολόγησητωνμελισσοκομικώνφυσικώνπροϊόντων(WP4: Evaluation of the antioxidant, antimutagenic and anti-ageing properties of the most promising bee-products)...

ΘΑΛΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΔΙΑΦΩΝΗΕΝ: Φωνήεντα των ελληνικών διαλέκτων: φωνολογική και φωνητική ανάλυση, κατάρτιση διαλεκτικού ευρετηρίου και κοινωνική ευαισθητοποίηση για την ανάδειξη του γλωσσικού πλούτου
20-03-2014
04-04-2014
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ: δράση 4: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2...

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
13-03-2014
28-03-2014
ΣΥΝΤΑΞΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
11-03-2014
24-03-2014
1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας 2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ 3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού 4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών 5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης 6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων 7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτική...

ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Ανάπτυξη Προχωρημένων Οξειδωτικών Διεργασιών με τη Χρήση Νανοϋλικών και Ηλιακού Φωτός για την Απομάκρυνση Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών από τα Φυσικά Νερά και τα Επεξεργασμένα Λύματα
11-03-2014
24-03-2014
1.«Σύνθεση και χαρακτηρισμός νέων νανοδομημένων φωτοκαταλυτών τιτανίας 2.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανοδομημένων υβριδικών υλικών TiO2-ΠΟΜ 3.Σύνθεση και χαρακτηρισμός νανονημάτων του TiO2 μέσω του ηλεκτροστροβιλισμού 4.Φωτοκαταλυτική αποικοδόμηση των Οργανικών Τοξικών Ουσιών, Ορμονικών Διαταρακτών και Κυστοτοξινών 5.Προσδιορισμός των ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων της φωτοκαταλυτικής αποικοδόμησης 6.Έλεγχος τοξικότητας των ενδιάμεσων προϊόντων 7.Κατασκευή πιλοτικής μονάδας φωτοκαταλυτική...

Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων μορίων-μεταφορέων για αναστολείς πολλαπλής στόχευσης σε ανθρώπινα κύτταρα πλειόμορφου γλοιοβλαστώματος
11-03-2014
24-03-2014
Σύζευξη των φαρμάκων sunitinib, lapatinib, erlotinibσε πεπτίδια...

Ολοκληρωμένο Κέντρο Προγεννητικής και Προεμφυτευτικής Γενετικής Διάγνωσης κληρονομούμενων νοσημάτων υψηλού κινδύνου στη Δυτική Ελλάδα
11-03-2014
24-03-2014
Συλλογή και απομόνωση γενετικού υλικού από ελεύθερο DNA ή από κύτταρα εμβρυϊκής προέλευσης που βρίσκονται στην κυκλοφορία της εγκύου...

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ
07-03-2014
21-03-2014
ΣΥΝΤΑΞΗ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια. Δημιουργία καταλόγων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή...

Η Ιστορία στηρίζει την έρευνα και την οικονομική ανάπτυξη στις υποβαθμισμένες περιοχές: κτιτορικές, αφιερωματικές επιγραφές και κτιτορικές παραστάσεις στα θρησκευτικά μνημεία της Ηπείρου (4ος -18ος αι.)
06-03-2014
21-03-2014
Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού...